YOHANNES 16

1Kutitiboi nia nene ka matamui, bui imabele bagamui. 2Rakekekele te kam ka uma parurukat. Babara te teterenia ka bagada te simateiake kam siobat bagat Taikamanua le aragalai. 3Ragagalaiake kisedda ka tubumui, kalulut taiagaira Ukkui samba aku. 4Tapoi kutitiboi le nene ka matamui, kei ialili teterenia repdepmuian, amuboikian akutiboi nia ka matamui." 4Ka panandaatnia ta akutiboi nene ka matamui, ai pei le poi aku ka bebemui. 5Kineneiget memeian le aku ka sipasikokoiniake aku; kenanen kisedda beri kam sara sinounou aku, 'Kaipa nueei?' 6Tenan le te reureu bagamui kalulut akutiboi nene ka matamui. 7Bulat sibulatnia kukua ka matamui: Uktukmui te ke mei aku, ta bai mei aku ta te momoi Sipasirorom ka kam, tapoi ke mei aku, koiniakekungan nia ka kam. 8Amoian geti nia, susuinangan matada taikapolak ka pagalaiat jo, pagalaiat puroipoat samba pagalaiat ukum. 9Pagalaiat jo, kalulut taimatonem bagada kaku; 10pagalaiat puroipoat, memeian le poi aku ka Ukkui, taiitcomuian aku; 11pagalaiat ukum atuukumakean poi rimatada sipaneinei polak nene. 12Maigi pei le kuanenku ka matamui, tapoi tapei momoi nubairat kam nia kineneiget. 13Tapoi ke amoian geti nia, ia te Ketsat Pubulanan, palulunangan kam ka sangamberi pubulanan, aipoi ta sibara ka tubunia ititiboi kipa siarepnia le ititiboi; samba leu ipoiliat ka matamui sibabara geti. 14Aku le ilalatsatnake, sibara kaku poi iaala ipoiliat nia ka matamui. 15Sangamberi sibabara ka Ukkui, aku le sibakkatnia; ia te kukukua nia: sibara kaku le iaala ipoiliat nia ka matamui." 16"Ai le goiso taiitcomuian aku, ai le goiso minca itomucian aku." 17Kuarangan piga pa sipasiului pasasambada, "Aponia katukolobat sikuania nene ka matata, 'Ai le goiso taitcomuian aku, ai le goiso minca itcomuian aku'? Samba leu, 'Memeian le poi aku ka Ukkui'?" 18Kuarangan, "Aponia katukolobat sikuania, 'ai le goiso'? Ta taagai kuanennia!" 19Iagai poi Yesus momoian le sia masiise nia, kuanangan ka matada, "Pagalaiat sikuaku ka matamui, 'Ai le goiso taiitcomuian aku, ai le goiso minca itcomuian aku', ia ne nupaiise kam pasasambamui? 20Kukua nia ka matamui: Musosou te kam geti samba mugeri, taikapolak geti muangka baga le; murereureu te kam baga, tapoi reureu bagamui ibabailiu le angkat baga. 21Makarat le bagat sinanalep masitutuake matat togania, aiailingan poi teterenia ipasiorik. Tapoi amututuan geti matat togania, taan irerepdep simabesi kalulut angkat bagania, amututuan poi matat sara sirimanua ka polak. 22Kisedda leu kam, kineneiget mareureu bagamui; tapoi momoi le aku minca kubalou kam, mangkanangan bagamui, beri sara siooi masiala angkat bagamui ka tubumui. 23Ke aiailingan gogoi nenda, taan nurerere kam apa pa ka tubuku. Kukua nia ka matamui: apa nutiddou kam ka Ukkui ka oningku, iaake ka kam. 24Teret kise tapei anutiddou kam apa pa ka oningku. Tiddou kam, nusilo kam nia, bule isun angkat bagamui." 25"Sangamberinia nene, ka pasikat le akutiboi nia ka matamui. Babara te teterenia taan mupasikat kupanibo ka matamui, simakololuan le kutiboi ka matamui pagalaiat Ukkui. 26Ka gogoi nenda te nupanindou kam ka oningku; samba ta kukua ka matamui, aku manindou ka Ukkui punu tubumui; 27manuntu poi bagat Ukkui ka tubumui, kalulut manuntu bagamui ka tubuku samba matonem bagamui aku sibara ka Taikamanua. 28Baraku le ka Ukkui akuoi ka polak; kukakaddiuake le minca polak nene kuei ka Ukkui." 29Kuarangan ka matania sipasiuluinia, "Ia pei kineneiget nupanibo simakolou, taan mupasikat. 30Kineneiget akuagaian kai sangamberinia le nuagai; taan besiakenen ranounou ekeu kasei pa. Ia te lulunia imatotonem bagamai sibara ka Taikamanua le ekeu." 31Kuanangan ka matada Yesus, "Matonem bagamui kineneiget? 32Repdep kam: babarangan le te teterenia, samba kineneigetnan te nupusabu kam senemui siei ka kudduatna, kaddiuakemuian aku saraku. Tapoi ta musasara aku, ai le poi Ukkui ka bebeku. 33Sangamberinia nene kutiboi ka matamui, bule ibara ka kam abam kalulut puoottotmui ka tubuku. Ka polak nene paoreat le nuoorik kam, tapoi bui imakarat bagamui, akulabaan taikapolak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\