YOHANNES 3

1Ai sara tai Parise sipuoni si Nikodemus, ia te sara utera tai Yahudi. 2Ka sara soibo amoi nia masitagetnake Yesus, kuanangan ka matania, "Rabbi, kuagai kai guru sibara ka Taikamanua le ekeu; aipoi ta anai kasei pa siooi masigalai kerek kele sigalainu, ke ta ipaalei nia Taikamanua." 3Aleginangan nia Yesus, "Kukua nia ka matam, kasei pa ke ta tututuake matania minca, ta iitco Purimataat Taikamanua." 4Kuanangan si Nikodemus, "Kipa te iooi sirimanua simabaja mututu mata minca? Momoi pa isuruketnake nia minca inania, ipututu matania minca?" 5Aleginangan nia Yesus, "Kukua nia ka matam, kasei pa ke ta tututuake matania ka oinan samba ka Ketsat, ta tuguguru nia ka Purimataat Taikamanua. 6Sinutuakenen akkula, akkula le; sinutuakenen Ketsat, ia te ketsat. 7Bui imakisei ka bagam kukua ka matam: buita tututuake matamui minca. 8Muboroi le rusa ka siobania, ai le nuaarep ngangania, tapoi ta nuagai kaipa kabaraiatnia samba kaipa kasegekatnia. Kisedda leu te sangamberi siputututu mata ka Ketsat." 9Aleginangan nia si Nikodemus, "Kipa iooi ibara nene?" 10Aleginangan nia Yesus, "Ekeu guru ka tai Israel, ta nuagai pagalaiat nene? 11Kukua nia ka matam: siagaimai ia te kutitiboi kai, siitcomai ia te kumumunengake kai; tapoi ta nuala kam simunengakenenmai. 12Ke ta matonem bagamui kutiboi sibabara ka polak nene, kipa te imatotonem bagamui ke kutiboi sibabara ka sorga? 13Ta anai beri sara sipananatara ka sorga, sarat nia le situgogorosot ka polak, ia te Togatsirimanua. 14Kele bubuakngakena ulou si Mose ka simatangeu, kisedda te tubuakngake geti Togatsirimanua, 15bule senen simatonem baga ka tubunia masibakkati purimanuaiat sitaitatata. 16Kopet katet bagania ka taikapolak Taikamanua, pat akenangan Togania sisasara, bule senen simatonem baga ka tubunia ta ilalango, tapoi mubakkat le ka purimanuaiat sitaitatata. 17Aipoi ta masiukum taikapolak aikoiniake Togania ka polak Taikamanua, masirimanuaake le. 18Simatonem baga ka tubunia taan tuukum nia; sitaimatonem baga geti atuukumakean nia, ta poi matonem bagania ka onin Togat Taikamanua sisasara. 19Kise le katuukum: Amoian pato ka polak, tapoi gepgep pei le raoba sirimanua bele pei pato, sikatai le poi galajetda. 20Senen sirimanua sigalai sikatai malaga bagania ka pato; ta ioba moi ka pato, bui poi imatoila galajetnia sikatai. 21Sigalai simaroipo geti moi le nia ka pato, bule imatoila sangamberi sigalainia siobat Taikamanua le." 22Pasat nene ei Yesus samba sipasiuluinia ka Yudea, kuddu sia sedda sambada samba masirau sirimanua. 23Si Yohannes ai nia masirarau ka Ainon, ka bebet Salim, maigi poi oinan sedda. Sedda te raoi sirimanua iturau sia, 24aipoi ka teterenia nene tapei arakau si Yohannes ka bagat penjara. 25Ia geti pajoggolorangan sipasiului Yohannes samba sara tai Yahudi pagalaiat pasibubui siripot arat Yahudi. 26Ei sia kai Yohannes kuarangan ka matania, "Guru, siooi ka tubum ka silat Yordan, simunengakenennu pagalaiat tubunia ka matamai siburu, kineneiget ai nia masirarau, samba sangamberi sirimanua mei ka tubunia!" 27Aleginangan nia si Yohannes, "Sirimanua geti ta momoi iala apa pa, ke ta Taikamanua masikau ka tubunia. 28Anuarepman kam sikuaku, 'Ta Kristus aku, sikoiniakenen le aku muboiki ka matania.' 29Sibakkat nounoget, ia te siputatalimou; suruak siputatalimou geti sipuririo masipaalei samba masiarep ngangania, maangka le bagania ke iarep ngangan siputatalimou. Oto angkat bagaku kaku, bulat asegean kineneiget. 30Nia le memei muurau, aku geti memei le ikukurut." 31Siooi sibara ka pata, nia le muuddutat ka sangamberi. Siooi sibara ka polak, taikapolak le nia, samba sibabara ka polak le ititiboi. Nia siooi sibara ka sorga nia le muuddutat ka sangamberi! 32Imunengake siitconia samba siarepnia, tapoi beri sara sia silelekngake simunengakenennia. 33Sipasilelelekngake simunengakenennia ia te siseseake roipot Taikamanua. 34Aipoi kasei sikoiniakenen Taikamanua, nia te masititiboi tiboiet Taikamanua, aiuruakean poi Ketsatnia Taikamanua ka tubunia ta magulai. 35Makate le bagat Ukkui ka Togania, sangamberinia aisegeakean ka kabeinia. 36Simatonem baga ka tubut Toga, ia te masibabakkati purimanuaiat sitaitatata, tapoi sitaimatonem baga ka tubut Toga, ta iitco purimanuaiat sitaitatata, sarat golut Taikamanua le mukukuddu ka tubunia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\