YOHANNES 4

1Kele aiagai Tuhan Yesus araarepman tai Parise sipasiului Yesus le maigi samba siraunia le maigi bele pei kai Yohannes, 2-- kenanen ta tubunia Yesus amasirau, sipasiuluinia le, -- 3kaddiuakenangan Yudea, ei nia minca ka Galilea. 4Tapoi ta moi ta isabau laggai Samaria. 5Ia geti sege nia ka sara laggai ka tobbou Samaria sipuoni Sikhar simalegere ka mone sikau Yakob siburu ka togania kai Yosep. 6Ai sedda sumur siugguk Yakob. Amasaggongan poi Yesus muenung, uddetnakenangan tubunia ka bebet sumur. Ka teteret nenda aimututugge sulu. 7Lepa oi sara sinanalep tai Samaria masiaisu oinan. Kuanangan ka matania Yesus, "Ake kaku loku." 8Aipoi sipasiuluinia ameian sia ka laggai masisaki kan. 9Kuana le kamatania sinanalep tai Samaria, "Kipa galai nutitiddou kaku lo, ekeu tai Yahudi, aku sinanalep tai Samaria?" (Taipaooba le poi sia tai Yahudi tai Samaria.) 10Aleginangan nia Yesus, "Ke nuagai bai panguruat Taikamanua, samba kasei sikua ka matam, ake kaku loku, ta isosoppi nupanindogi nia, akenangan kekeu oinan sipuririmanua." 11Kuanangan ka matania sinanalep, "Tuan, beri seseilu ta anai kekeu, makeru pei bagei sumur nene; kaipa te ibabara kekeu oinan sipuririmanua? 12Ekeu pei le pa abeu ka taikebbukatmai si Yakob, sipasiaake ka kai sumur nene? Nene le lonia samba tatogania samba tarimeunia." 13Aleginangan nia Yesus, "Sangamberi silo oinan nene, maooggou le nia minca, 14tapoi silo oinan akenenku, ta maooggou nia buru. Aipoi oinan kaunenku ka sia, bailiu ka bagania bubuakat oinan sipuguguruk sipasikakau ka tubunia purimanuaiat sitaitatata!" 15Kuanangan ka matania sinanalep, "Tuan, ake kaku oinan nenda, buian kumaoggou minca, samba buian kuoi minca se masiaisu oinan." 16Kuanangan ka matania Yesus, "Kenan boiki nusogai simanteunu, lepa oi ekeu minca se." 17"Ta anai simanteuku," ngangan sinanalep. Kuanangan ka matania Yesus, "Aisesengan sikuam, ta anai simanteunu. 18Aipoi limangan sia simanteunu, samba sibabara ka tubum kineneiget, ta simanteunu, bulatnia sikuam." 19Kuanangan ka matania sinanalep, "Tuan, kineneiget makolou kaku, nabi le ekeu. 20Taikebbukatmai ka leleu nene rapanindogi Taikamanua, tapoi kam masikua, sarat ka Yerusalem le kudduat masipanindogi Taikamanua." 21Kuanangan ka matania Yesus, "Oi sinanalep, kau imatonem bagam kaku, babara te jamnia geti, ta ka leleu nene, ta ka Yerusalem nupanindogi kam Ukkui. 22Kam nupanindogi kam taiagaietmui, kai geti kuagai kai panindogietmai; aipoi puaragat ka tai Yahudi le ibabara. 23Tapoi babara te geti jamnia, samba kineneigetnan, sia sipaninindou sipulelelek ka geget Taikamanua samba pubulanan le rapanindogi Ukkui; sipaninindou kele nenda poi siobat Ukkui. 24Ketsat le Taikamanua, oto sipanindogi nia, buita ka geget Ketsat samba pubulanan ipanindogi nia." 25Kuanangan ka matania sinanalep, "Kuagai leu momoi geti Mesias sipuoni Kristus. Amoian geti nia, poiliatnangan sangamberinia ka matamai." 26Kuanangan ka matania Yesus, "Aku te nia sipatiboake ekeu." 27Ka teteret nenda, bara sia sipasiuluinia. Tenan le kisei ka bagada raitco Yesus ipatiboake sinanalep. Tapoi beri sia sara sipasikukua ka matat sinanalep, "Apa nuaala se?" ele masinounou Yesus, "Nupatitiboake koi sinanalep nene?" 28Ia geti galaknangan lalaisunia sinanalep, toili nia ka laggai, kuanangan ka matada taikalaggaiat, 29"Sita nuitco kam sara sirimanua sikua ka mataku sangamberi sigalaiku; baleu niangan pa Kristus?" 30Ia geti bela sia sangamberida ka laggai, ei sia masiamiake Yesus. 31Ka oggaknia nenda, nanarangan nia sipasiuluinia, kuarangan, "Rabbi, mukom!" 32Kuana le ka matada, "Ai kaku katku taiagaietmui." 33Kuarangan sipasiuluinia pasasambada, "Ai pa sia sipasikakau kannia?" 34Kuanangan ka matada Yesus, "Katku ia te mugalai siobat bagat sikoiniake aku samba masilepaake galajetnia. 35Nukukua tebai kam, 'Ai le epat ngalaggo ibara pasimoneiat.' Tapoi kukua nia ka matamui: Loggouake pei kam nuitco kam mone, amaraan buania, moneietnan! 36Kise pei le aisiloan upania sipugagalai, samba iruruake bua purimanuaiat sitaitatata, bule imakere rapuangka baga sipangangaram samba sipasigegetai. 37Bulatnia tebai tiboiet nene, 'Sabagei mangaram, sabagei masigetai.' 38Kukoiniake kam masimonei taigagalaietmui, sabagei le amasaggo tubu mugalai, kam masipuuktungi sigalaira." 39Maigi sia tai Samaria ka laggai nenda amatonem baga ka Yesus, kalulut tiboiet simunengakenen sinanalep, 'Ipoiliat ka mataku sangamberi sigalaiku.' 40Kele arasege tai Samaria ka tubut Yesus, tiddourangan ikuddu ka sia; pukuddunangan sedda rua ngagogoi. 41Sara pei aramaigi simatonem baga ka tubut Yesus kalulut tiboietnia. 42Kuarangan ka matat sinanalep, "Taan kalulut tiboietnu aimatonem bagamai, tubumaian aiarep nia samba akuagaian kai sinene te bulat Sipaarau taikapolak." 43Pasat rua ngagogoi tuitui Yesus sedda ei nia ka Galilea. 44Tubunia poi Yesus amasikua, ta abeu nabi ka laggainia. 45Kele aisege ka Galilea, alarangan nia tai Galilea, araitcoan poi sangamberi sigalainia ka Yerusalem ka Punen Paska. 46Lepa ei minca Yesus ka Kana tobbou Galilea, ka sigalainia oinan ibailiu anggur. Ai sara pagugulet rimata ka Kapernaum, aimubebesi togania simanteu. 47Kele aiarep kaooi Yesus ka Galilea barania ka Yudea, ei nia ka Yesus manindou bule ioi ka Kapernaum masialeake togania simalegere matei. 48Kuanangan ka matania Yesus, "Ke tapei nuitco kam katuaggaiat samba kiseiet, ta matotonem bagamui." 49Kuanangan ka matania pagugulet rimata, "Konan le Tuhan, bui imatei togaku." 50Kuanangan ka matania Yesus, "Kenanan, aimuririmanua togam." Tonem bagania sirimanua nenda ka tiboiet sikuat Yesus ka matania, tuituinangan leu et. 51Ai nia totoili, oi sapaguguletnia masipaseseake nia masisegeake ka matania puririmanuan togania. 52Isenangan sia jam piga aimale togania. Kuarangan, "Sokat bobo sara sinago aitata roketnia." 53Repdepnangan ukkuinia, jam nenda te aikua ka matania Yesus, "Aimuririmanua togam." Matonemnangan bagania samba sangalalepnia. 54Ia te kerek sikaruania sigalai Yesus sioinia ka Galilea barania ka Yudea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\