YOHANNES 7

1Pasat nene gejenginangan Galilea Yesus, ta ioba poi mugejek ka Yudea, aipoi sedda ai le raiisiake tai Yahudi masimateiake nia. 2Ka teteret nenda amalegerengan punenda tai Yahudi, ia te Punen Pusasapou. 3Kuarangan ka matania sasarainania, "Kaddiuakean le se, kenan ka Yudea, bule raitco galajet sigalainu sipasiului ekeu. 4Aipoi ta anai kasei pa silipputnake sigalainia ke ioba bai ipatoila tubunia. Ke nugalai nene, oto patoila tubum ka taikapolak." 5Aipoi beri sasarainania, ta matonem bagada ka tubunia. 6Ia geti kuanangan ka matada Yesus, "Tapei aiaili tetereku, teteremui ka kam geti mariuriu le. 7Ta malaga bagada ka tubumui taikapolak, ka tubuku geti malaga bagada, aipoi kumunengake le galai tubuda, sikatai le poi galajetda. 8Kenanan kam ka punen, ta memei aku kaku, tapei aiaili tetereku." 9Kisedda te aikua ka matada, pukuddunangan leu ka Galilea. 10Tapoi kele araei sasarainania ka punen, lepa ei Yesus ka sia, ta ka simatoila, pinalipput le. 11Ia geti ka punen, gabarangan nia tai Yahudi, kuarangan, "Kaipa te nia?" 12Pakasatrangan nganganda simigi pagalaiat tubunia. Ai sikua, "Simatopit le nia." Sabagei masikua, "Taa, ipepeake le sirimanua!" 13Tapoi beri sara sia simaeme masitiboi ka toila pagalaiat tubunia, lulut lotora ka tai Yahudi. 14Ka talagat punen, tusakainangan Yesus ka Uman Taikamanua mungantoman. 15Makiseinangan ka bagada tai Yahudi, kuarangan, "Kaipa te aiagai sangamberinia nene, taipasigegelai!" 16Kuanangan ka matada Yesus, "Ngantomanku nene ta sibara ka tubuku, sibara ka sipasikokoiniake aku le. 17Kasei sioba masigalaiake siobat bagat Taikamanua, againangan leu ngantoman nene, ele ka Taikamanua aibara, ele sibara ka teu bagaku le kutitiboi. 18Sipasititiboi sibara ka tubunia, ia te sibesiake umun ka tubunia; tapoi kasei sibaraake umun ka tubut sipasikokoiniake nia, ia te simaroipo, ta anai patajuat ka tubunia. 19Ta aiakean ka kam Surukat si Mose? Tapoi beri kam sara sigalaiake Surukat. Angoi nugele kam masimateiake aku?" 20Alegirangan nia sirimanua simigi, "Ai le ka tubum sanitu! Kasei te sigele masimateiake ekeu?" 21Aleginangan nia Yesus, "Sara pei le galajet akugalai, amakiseian ka bagamui sangamberimui. 22Aiakean ka kam aturan si Mose bule nupusunat kam -- siripokatnia sunat nenda ta sibara kai Mose, sibara ka taikebbukatta le -- samba ka gogoi Sabbat leu nusunat kam sirimanua. 23Ke nusunat kam sirimanua ka gogoi Sabbat bui nupasabau kam aturan Mose, nugogolu koi kam aku kalulut akualeake sangalio tubut sirimanua ka gogoi Sabbat? 24Ba ukum kam sirimanua sarat ka simatotoila, tapoi simaroipo le nupasiukum kam." 25Lepa kuarangan piga pa tai Yerusalem, "Ta nia nene geleketda ramateiake? 26Tapoi itco pei kam ipanibo ka simatoila, ta anai apa pa rakua ka matania. Ele araseseakean pa sauteta, bulatnia Kristus le sinene? 27Sinene taagai kaipa kabaraiatnia; tapoi ke moi geti Kristus, ta anai kasei pa siagai kabaraiatnia." 28Ka teteret aimungangantoman Yesus ka Uman Taikamanua, abeuakenangan ngangania kuanangan, "Kirenangan nuagai kam aku samba nuagai kam kabaraiatku, tapoi ta teu bagaku akuoi, tapoi nia le simaroipo amasikoiniake aku, ta nuagai kam nia. 29Aku kuagai nia, ka tubunia le poi akubara, nia le aikoiniake aku." 30Ia geti gelerangan ralaba nia, tapoi beri sara sikauake kabei ka tubunia, tapei poi aiaili teterenia. 31Tapoi maigi leu sia ka talagat sirimanua simigi simatonem baga ka tubunia, kuarangan, "Ke moi geti Kristus, isasaliu pei le pa kerek sigalainia sinene igagalai?" 32Kele araarep tai Parise rapakasat nganganda sirimanua simigi pagalaiat Yesus, koiniakerangan sipasijajago Uman Taikamanua tai imam sabeu samba tai Parise masilaba nia. 33Kuanangan ka matada Yesus, "Taan mauuju kukuddu ka talagamui, lepa ei aku ka sikoiniake aku. 34Gabamuian te aku, tapoi ta nusesese kam aku, aipoi ta momoi nuoi kam ka kudduatku." 35Kuarangan tai Yahudi pasasambada, "Kaipa pa ieei, ta iooi tasese nia? Ioba pa mei ka tai Yahudi sipusasabu ka talagada tai Grika samba masipangantoman tai Grika? 36Apa pa ne tiboiet sikuania: Gabamuian te aku, tapoi ta nusesese kam aku, samba ta momoi nuoi kam ka kudduatku?" 37Ka gogoi sikateitei, ia te gogoi simakabeunan ka punen, purionangan Yesus, panibonangan sabeu nganga, "Kasei simaoggou, kau ioi ka tubuku mulo! 38Kele sitususurat ka Surat Sipunenan, 'Kasei simatonem baga kaku, ka tubunia te ipuguguruk oinan purimanuaiat.' " 39Tapoi pagalaiat Ketsat le siniboinia nene, siloketda simatonem baga ka tubunia, tapei poi amoi Ketsat, kalulut tapei atulatsatnake Yesus. 40Piga pa sia ka talagada sirimanua simigi, kele araarep tiboiet nene, masikua, "Bulat nabi le nia!" 41Sabagei masikua, "Kristus le nia." Tapoi sabagei masikua, "Taa, ta ka Galilea ibabara Kristus. 42Ta aikuangan Surat Sipunenan, ka punuteteu David, ka laggai Betlehem, laggai David le kabaraiat Kristus?" 43Ia geti pajoggolorangan sirimanua simigi kalulut Yesus. 44Ai piga pa sioba masilaba nia, tapoi beri sara simaeme masirape nia. 45Toili sipasijajago Uman Taikamanua, kuarangan tai imam sabeu samba tai Parise ka matada, "Angoi ta anuambit kam nia se?" 46Alegirangan nia sipasijajago, "Tapei anai sirimanua sipaninibo kele sirimanua nene." 47Alegirangan nia tai Parise, "Kam leu aipepeake? 48Ai pa sara ka talagada saute, ele ka talagada tai Parise simatonem baga ka tubunia? 49Teleiet le sirimanua sitaiagai Surukat!" 50Kuanangan si Nikodemus, sieei siburu ka Yesus, ia te sara ka talagada tai Parise, 51"Siripot Surukatta ta momoi tuukum sirimanua ke tapei tuarep tiboietnia, samba tuagai sigalainia." 52Alegirangan ngangania, "Ekeu leu tai Galilea? Lelekngake pei Surat Sipunenan nuagai nia, ta anai nabi sibara ka Galilea." [ 53Lepa sabu sia, sieei ka lalepna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\