YOHANNES 8

1Tapoi Yesus geti amei le nia ka leleu Tula. 2Pato mamancep pei le, ei nia minca ka Uman Taikamanua, samba maigi sirimanua amoi ka tubunia. Puuddetnangan masipangantoman sia. 3Ia geti oi siagaisurat samba tai Parise raambit ka matania sara sinanalep sineseda ai nia paeelet. Rioakerangan sinanalep nene ka talaga. 4Kuarangan ka matat Yesus, "Guru, sinanalep nene atulaba ai nia paeelet. 5Aikua si Mose ka Surukat, sinanalep kele nene, buita tubaijungi le nia bukku teret matei. Kipa paatuatnu kekeu?" 6Tapoi kei rakukua nene siboda le nia, ibara enunganda ranganduake nia. Tapoi ilukkkukngake le utenia Yesus, suratnakenangan singongainia ka polak. 7Reireinangan ranounou nia, rioakenangan tubunia, kuanangan ka matada, "Kasei kam si ta anai jo, ia te boiki masibabaijukngake bukku ka tubunia." 8Lepa lukkukngakenangan minca utenia ipasurani polak. 9Kele araarep aikua kisedda Yesus, tui sia pasasara, barania ka simabaja, legeina le Yesus sarania samba sinanalep sipuririo ka talaga. 10Kele airioake minca tubunia Yesus, kuanangan ka matat sinanalep, "Kaipangan sia sangamberida? Beri sia sara siukum ekeu?" 11"Ta anai sia Tuhan," ngangan sinanalep. Kuanangan ka matania Yesus, "Aku leu ta kuukum ekeu. Kenanan, baan gagalai minca jo."] 12Ia geti panibonangan minca ka matada Yesus, kuanangan, "Aku te patora taikapolak. Kasei situt aku, aian ka tubunia patot purimanuaiat, samba taan mueenung nia ka gepgep." 13Kuarangan ka matania tai Parise, "Ekeu le masimumunengake tubum; oto pasimunengannu ta sibulatnia." 14Aleginangan nganganda Yesus, "Kenanen aku masimunengake tubuku, sibulatnia le pasimunenganku; kuagai poi kaipa akubara samba kaipa kueei. Kam geti ta nuagai kam kaipa akubara samba kaipa kueei. 15Kam nuukum kam siripot pusisirimanua, aku geti ta kuukum beri sara. 16Tapoi ke masiukum aku, maroipo le ukumku, aipoi ta saraku; ai le ipaalei aku Ukkui sipasikokoiniake aku. 17Samba atusuratnakean ka bagat Surukatmui kise: Pasimunengan sibulatnia ia te pasimunengan rua sirimanua. 18Aku tubuku masimunengake pagalaiat tubuku samba Ukkui leu sipasikokoiniake aku masimunengake pagalaiat tubuku." 19Kuarangan ka matania, "Kaipa nia Ukkuinu?" Aleginangan nia Yesus, "Aku ta nuagai kam, Ukkuiku leu ta nuagai kam. Ke bai nuagai kam aku, agaimuian leu Ukkuiku." 20Sangamberinia tiboiet nene aitiboi Yesus ai nia mungangantoman ka Uman Taikamanua ka bebet petit bulagat panguruat. Ta anai beri sara silaba nia, tapei poi aiaili teterenia. 21Ia geti kuanangan minca ka matada Yesus, "Memeian le aku, gabamuian te aku, tapoi mateimuian te ka jomui. Kaipa kuei ta momoi nuoi kam." 22Kuarangan tai Yahudi, "Imamateiake pa tubunia, ikukua, 'Kaipa kuei, ta momoi nuoi kam?' " 23Kuanangan ka matada Yesus, "Ka uggu le anubara kam, aku geti ka pata le akubara; ka polak le anubara kam, aku geti ta ka polak akubara. 24Ia te akukua ka matamui, mateimuian te ka jomui. Kirenangan mamatei kam ka jomui ke ta matonem bagamui 'Aku te nia!' " 25Kuarangan ka matania, "Kasei poi ekeu?" Kuanangan ka matada Yesus, "Apananku pei le kupatitiboake kam? 26Maigi kuanenku samba aseakenenku pagalaiat kam. Tapoi sipasikokoiniake aku simaroipo le nia, samba aku leu apa siarepku ka tubunia, ia te kutitiboi ka taikapolak." 27Ta raagai, pagalaiat Ukkui le ititiboi ka matada. 28Kuanangan Yesus, "Teret anubuakngakean geti kam Togatsirimanua, ia pei nuagai kam nia 'Aku te nia', ia leu et ta kugalai siobat bagaku, tapoi apa sigelaiakenen Ukkui kaku ia te kutitiboi. 29Samba sipasikokoiniake aku ai le ipaalei aku. Beri pei kaddiuakena aku, mariuriu le poi kugalai siobat bagania." 30Kele aikua nene Yesus, maigirangan simatonem baga ka tubunia. 31Lepa kuanangan Yesus ka matada tai Yahudi simatonem baga ka tubunia, "Ke mariuriu kam ka tiboietku, bulat sipasiului aku te kam, 32agaimuian leu pubulanan, ia geti pubulanan nenda masibelaake kam." 33Alegirangan nia, "Punuteteu Abraham le kai, beri pei pupapaguguletmai ka tubut kasei pa. Kipa ne nukukua, 'Tubebelaake kam?' " 34Kuanangan ka matada Yesus, "Kukua nia ka matamui, senen sigalai jo, pagugulet jo le nia. 35Samba pagugulet, ta mariuriu ikuddu ka lalep; toga le mariuriu mukuddu ka lalep. 36Oto ke Toga masibelaake kam, ia pei te bulat anubela kam. 37Kirenangan kuagai, punuteteu Abraham le kam. Tapoi nubesiake le kam masimateiake aku kalulut ta iottot ka paatuatmui tiboietku. 38Siitcoku ka Ukkuiku ia te kutitiboi; kisedda leu et kam, siarepmui ka ukkuimui le nugagalai kam." 39Alegirangan rakua ka matania, "Si Abraham le ukkuimai." Kuanangan ka matada Yesus, "Ke togat Abraham bai kam, anugalaian kam kele sigalai Abraham. 40Tapoi nubesiake le kam masimateiake aku, sirimanua sipasititiboi pubulanan ka matamui, siarepku ka Taikamanua. Nene ta aigalaiake si Abraham. 41Galajet ukkuimui le nugagalai kam." Kuarangan ka matania, "Ta togat siuilak kai, sara le ukkuimai, ia te Taikamanua." 42Kuanangan ka matada Yesus, "Ke Taikamanua bai ukkuimui, manuntu bagamui ka tubuku, aipoi ka Taikamanua le akubara akuoi se. Ta ka teu bagaku akuoi, nia le aikoiniake aku. 43Angoi ta nuagai kam kolou sikuaku? Kalulut ta nuoom kam nuarep kam nganturatku. 44Sanitu le ukkuimui, samba siobat bagat ukkuimui le nuoba nugalai kam. Ka panandaatnia pei le sipasimamatei sirimanua le nia, beri pei puletseina pubulanan, ta poi anai pubulanan ka tubunia. Ke itiboi boko, sibara ka tubunia le ititiboi; simaboko le nia samba ukkui boko. 45Tapoi kalulut pubulanan le kutitiboi kaku, ta matonem bagamui ka tubuku. 46Kasei kam momoi masisusu jo sigalaiku? Ke pubulanan kutiboi, angoi ta matonem bagamui kaku? 47Kasei sibara ka Taikamanua, iaarepi tiboiet Taikamanua. Ta poi sibara ka Taikamanua kam, ia te ta nuaarepi kam nia." 48Kuarangan ka matania tai Yahudi, "Ta aisesengan sikuamai, tai Samaria le ekeu, pinasaileu sanitu?" 49Aleginangan nia Yesus, "Ta pinasaileu sanitu aku, Ukkuiku le kuumunake, tapoi kam nupaloloi le kam aku. 50Ta kugaba katuumunan tubuku. Ai sara sibaraake katuumunanku samba nia leu masiukumake. 51Kukua nia ka matamui, sipasirereddet tiboietku, taan inananam kamateiat teret buruburu." 52Lepa kuarangan ka matania tai Yahudi, "Kineneiget akuagaian kai kababarat sanitu ka tubum. Si Abraham atataan nia, kisedda leu tai nabi. Tapoi nukukua pei le, 'sipasirereddet tiboietku, taan inananam kamateiat teret buruburu.' 53Ekeu pei le pa abeu ka ukkuimai si Abraham, sitatata? Tai nabi leu atataan sia; kaseian le ekeu kekeu nukau tubum?" 54Aleginangan nia Yesus, "Ke aku le bai masiumun tubuku, siboboi le pasiumunku. Ukkuiku le, kuanenmui Taikamanuamui, nia le masiumunake aku. 55Ta nuagai kam nia, aku geti kuagai nia. Ke kukua ta kuagai nia, apabokongan aku, kele kam. Tapoi kuagai nia, samba kureddet tiboietnia. 56Si Abraham ukkuimui maroroi bagania masiitco gogoiku; samba aiitcoan, maangkanangan bagania." 57Kuarangan ka matania tai Yahudi, "Enan ta iaaili lima pulu ngarura bajanu, anuitcoan si Abraham?" 58Kuanangan ka matada Yesus, "Kukua nia ka matamui: tapei amututu matat Abraham, aian aku." 59Ia geti alarangan bukku rabaijuk nia; tapoi ilipputnake le tubunia, bela nia ka Uman Taikamanua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\