LUKAS 10

1Pasat nene pilinangan si Tuhan pitu pulu sipasiului sabagei. Lepa koiniakenangan sia parurua raei muboiki ka senen laggai samba kudduat kei mei tubunia sedda. 2Kuanangan ka matada, "Moneiet bulat malio, tapoi sipugagalai ta maigi. Oto tiddou kam kai Tuan sibakkat mone ikoiniake sipugagalai ka moneietnia. 3Kenan kam! Kele togat biribiri ka talagat arimau le tebai kukokoiniake kam. 4Ba ambit kam suppit ele balut ele kasu, samba ba patetekaki kam sirimanua ka enungan. 5Ke tuguru kam ka sara lalep, kuamuian boiki, 'Bule ibara aban ka lalep nene.' 6Ke sioba aban bai sirimanua ka lalep nenda, ottotnangan salammui ka tubunia. Ta geti ioba aban, toili minca salammui ka tubumui. 7Kuddu kam ka lalep nenda lepa. Kom kam samba lo kam apa siakera ka kam, aipoi sipugagalai buita tukau upada. Ba paotsa kam tubumui ka lalep sara, ei ka lalep bagei. 8Ke tuguru kam ka sara laggai samba rasilo kam ka laggai nenda, kom kam sinattatnakenenda ka matamui. 9Aleake kam simabesi ka laggai nenda, samba kua kam ka matada, 'Amalegerengan te ka kam Purimataat Taikamanua.' 10Tapoi guru geti kam ka sara laggai ta rasilo kam sedda, ei kam ka enungan sabeu laggai nenda kuamuian, 11'Beri abut laggaimui siottot ka reremai, kusosoake leu kai ka kam. Tapoi repdep kam, amalegerengan te Purimataat Taikamanua ka kam!' 12Kukua nia ka matamui, ka gogoi pasiukuman, ukuman laggai Sodom pei le makalabbei ka laggai nenda." 13"Paan te kekeu Korasin! Samba paan te kekeu Betsaida! Ke ka laggai Tirus samba Sidon bai tugalai kerek kele sigalaiakenen ka kam, amaujungan arapuleppei goni samba mukuddu ka abu masipakoinong babauakera paatuatda. 14Ka gogoi pasiukuman, ukuman laggai Sodom pei le makalabbei kaunen Taikamanua ka kam. 15Ekeu leu Kapernaum! Ka bagam le te tububuakngake ekeu teret ka sorga? Taa. Turiribbaiake le ekeu ka narako!" 16Lepa kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Kasei iarepmake kam, aku le aiarepmake. Kasei sitaioba masisilo kam, aku le ta aisilo; samba sitaioba masisilo aku, sipasikokoiniake aku le ta aisilo." 17Ia geti toilirangan sipasiului sipitu pulu ka angkat baga, kuarangan, "Tuhan, beri sanitu rareddet ngangamai ka onim." 18Aleginangan nia Yesus, "Akuitcoan si Sanitu ibele barania ka manua, kele bila pagalaiatnia. 19Repdep kam! Akuakean ka kam gege masipera ulou samba telenganga samba leu masikalaake gegeda taisaggak, samba beri sara siooi masipakatai kam. 20Kenanen kisedda bui imaangka bagamui rereddetda kam sanitu, kau le imaangka bagamui kalulut atusuratnakean onimui ka sorga." 21Ka teterenia nenda, maangkanangan bagat Yesus ka bagat Ketsat Sipunenan, kuanangan, "Kuumun ekeu Ukkui, Tuhan manua samba polak, anupakele poi nene ka simaagai samba simasiku paatuat, ka sigoiso tiboi tubu le anupoiliat nia. Oo Ukkui, ia poi ne obaket bagam. 22Sangamberinia aisegeakean Ukkuiku ka tubuku. Samba ta anai sipasiaagai Toga, sarat Ukkui le; ia leu et ta anai sipasiaagai Ukkui, sarat Toga le samba sia siobat Toga masipoiliat Ukkui ka matada." 23Lepa beliuakenangan tubunia Yesus imattai sipasiuluinia, kuanangan ka matada, "Mauktuk te mata sipasiitco siitcomui nene. 24Aipoi kukua nia ka matamui: Maigi tai nabi samba tai rimata simatutu baga masiitco siitcomui, tapoi ta araitco, samba raoba masiarep siarepmui, tapoi ta araarep." 25Lepa purionangan sara siagaisurat masisibo Yesus, kuanangan, "Guru, kipa kugagalai bule kuikepmake purimanuaiat sitaitatata?" 26Aleginangan nia Yesus, "Kipa atusuratnake ka Surukat? Kipa nubasa nia?" 27Aleginangan nia, " 'Pununtuki baga si Tuhan Taikamanuam ka sangalio bagam, ka sangalio ketsatnu, ka sangamberi ronnu, samba ka sangalio paatuatnu,' samba 'Pununtuki baga aleinu sirimanua kele nuntut bagam ka tubum.' " 28Kuanangan ka matania Yesus, "Aisesengan alegim. Ia te nugagalaiake, nupurimanua." 29Tapoi ioba le iparoipo tubunia siagaisurat. Kuanangan ka matat Yesus, "Kasei bai aleiku?" 30Aleginangan nia Yesus, "Ai sara sirimanua situgogorosot barania ka Yerusalem iei ka Yeriko. Ka tengan enungan labarangan nia sipasiraraurau. Golokrangan bibilet tubunia, boborangan nia malegere matei, tui sia. 31Aiipo amuenung sara imam ka enungan nenda; kele aiitco nia, sabauakenangan nia. 32Kisedda leu sara tai Lepi; kele aiitco nia, sabaukenangan nia. 33Tapoi ai sara tai Samaria sipueenung ka enungan nenda; kele aiitco sirimanua nenda, makatenangan bagania ka tubunia. 34Ei nia ka tubunia, kaunangan tula samba anggur ka maujunia, apparanangan nia, lepa akkatnakenangan nia ka teitei kalideinia, ambitnangan nia ka pugogoiat ipasikeli nia. 35Kele aimapato, belaakenangan rua ropia kaunangan nia ka sibakkat lalep pugogoiat, kuanangan: Pasikeli nia, ke isaliu pei le nene nubelaake, katoiliatku geti akekungan silinia kekeu." 36Kuanangan Yesus, "Kasei nupaatu ka sitelu nene alei ka sirimanua nenda?" 37Aleginangan nia siagaisurat, "Sigalai katet baga ka tubunia le." Kuanangan ka matania Yesus, "Oto kenan galai kele sigalainia." 38Ka teteret ai Yesus ka bagat puenunganan sambada sipasiuluinia sege nia ka sara laggai. Sedda ai sara sinanalep sipuoni si Marta masiala nia ka lalepnia. 39Samba ai baginia sinanalep sipuoni si Maria, sipuuddet ka bebet reret Yesus masiarep tiboietnia. 40Si Marta geti mugeja baga le nia masipuuku tairauma. Ei nia kuanangan ka matat Yesus, "Tuhan, ta maletsei bagam ikau aku bagiku saraku mugalai? Kua pei iromake aku!" 41Aleginangan nia si Tuhan, "Marta, Marta! Makarat bagam samba maigi nupuuku sigejaake bagam. 42Tapoi sara le besiakenen: Aipilingan rubeiat simaeru si Maria, taan tuaala nenda ka tubunia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\