LUKAS 11

1Ka sara gogoi amanindou Yesus ka sara kudduat. Lepa aipanindou kuanangan ka matania sara ka talagat sipasiuluinia, "Tuhan, gelai kai manindou, keleu igelaiake sipasiuluinia si Yohannes." 2Kuanangan ka matada Yesus, "Ke manindou kam, kise le nukukua kam, 'Ukkui, bule itupuneni onim; ioi Purimataatnu. 3Ake kanmai senen gogoi simemetnia. 4Appeake jomai, aipoi kai leu akuappeakean kai senen sipusesele ka tubumai. Samba bui nukau kai ka pasisiboat.' " 5Lepa kuanangan ka matada sipasiuluinia, "Ai bai ka kam sieei ka lalep suruaknia tengamoi masikua ka matania, 'Suruak, kubale boiki kekeu telu roti, 6amoian poi suruakku barania ka pueijanan, ta anai tattatnakenenku ka sia!' 7Kuanangan te sikuddu ka baga kise, 'Ba gegejaake bagaku. Atulekkerengan matatbaliu, amerepman kai tatogaku; ta momoi kutusuru masiake apa pa kekeu.' 8Kukua nia ka matamui: Kenanen ta tusuru nia masikau ka tubunia kalulut pasusuruakda, tapoi kalulut taimamailania manindou, ta isosoppi itusuru samba ikau ka sia apa besiakenennia. 9Ia te lulunia kukua ka matamui: Tiddou kam, tuaake ka kam; gaba kam, nusesese kam; luuluu kam tububukaake ka kam matatbaliu. 10Aipoi senen sipaninindou, masisisilo samba sipasigagaba, masisesese samba sipasiluluuluu, tububukaake ka sia matatbaliu. 11Ai pa sara ukkui ka talagamui, ke itiddou iba togania, ulou le ikakau silit iba? 12Ele ke itiddou adjolou, telenganga le ikakau? 13Sirimanua sikatai tebai kam, nuagai kam masikau simaeru ka tatogamui, sara pei Ukkuimui ka sorga! Ikakau Ketsat Sipunenan ka sia sipaninindou ka tubunia." 14Ka sara gogoi aiusiake Yesus sanitu taiagai manibo ka tubut sara sirimanua. Kele aibela sanitu, againangan manibo taiagai manibo nenda. Makiseinangan ka bagada sirimanua simigi. 15Tapoi ai piga pa sipasikukua, "Ka geget Beelsebul utera sanitu le aioi iusiake sanitu." 16Sabagei raoba masisibo Yesus, tiddourangan ipakoinong kiseiet sibara ka sorga. 17Tapoi iagai le Yesus pinatuptupda, kuanangan ka matada, "Senen purimataat sipaaggara pasasambada, matatangeu le purimataat nenda; samba senen lalep sipaaggara pasasambada, makakatai le. 18Oto ke paaggara bai sanitu pasasambada, matotom pa purimataatnia? Anukua poi kam ka geget Beelsebul le kuusiake sanitu. 19Ke ka geget Beelsebul bai kuusiake sanitu, ka geget kaseian le rapasiusi sanitu sipasiuluimui? Siangan le geti masiuukumake kam. 20Tapoi ke ka geget Taikamanua le kuusiake sanitu, amoian te Purimataat Taikamanua ka kam. 21Ke sara simagege, sibara pamatei ijago lalepnia, ta malilimai bibiletnia. 22Tapoi ke moi sisaliu gegenia masilaba samba masikalaake nia, alanangan pamateinia katoneman bagania, rauraunangan sangamberi bibiletnia, parubeinangan nia. 23Kasei sitaipaalei aku, sisaggangi aku te nia, samba sitaipaalei aku masiruru, sipasisasaragai te nia." 24"Kele aibela sanitu ka tubut sirimanua, putebanangan ka kudduat simagarak masigaba kudduat puariat, tapoi kalulut ta aisese kuanangan, 'Kusosoksokngan le ka lalep sikaddiuakenenku.' 25Ei nia, itconangan lalep nenda amalinaan samba amalaingengan bagei. 26Lepa ei nia masisogai pitu sanitu bagei sisaliu pei le katainia. Oi sia pukuddurangan ka tubut sirimanua nenda. Makopenangan katai sirimanua nenda bele pei le ka panandaatnia." 27Ai pei le maninibo Yesus, panibonangan sara sinanalep ka talagada simigi kuanangan ka matat Yesus, "Bulat mauktuk ina situtuake matam samba sitottoni ekeu!" 28Kuanangan Yesus, "Bulat simauktuk, ia te sipasiaarep samba sisiddoni tiboiet Taikamanua." 29Kele araparuru sirimanua simigi ka matat Yesus, taddaakenangan masikua ka matada, "Reddenan sirimanua nene, reddenan sijo le. Katuaggaiat le ragagaba. Tapoi ta tukakau katuaggaiat apa pa ka sia, sarat katuaggaiat nabi Yona le. 30Aipoi kele nabi Yona bailiu katuaggaiat ka tai Ninipe, kisedda leu et Togatsirimanua bailiu katuaggaiat ka sirimanua reddenan nene. 31Ka gogoi pasiukuman tususuru te rimata sinanalep sibara ka kaiaman sambada reddenan nene samba masiseleake sia. Aipoi rimata nene barania ka tutut polak oi nia masiarep sikut paatuat Salomo; tapoi sene ai sisaliu pei le beunan Salomo! 32Ka gogoi pasiukuman, tususuru te tai Ninipe sambada reddenan nene samba masiseleake sia; arabauake poi paatuatda ka sia aarepda ngantoman Yona. Tapoi se ai sisaliu pei le beunan Yona!" 33"Ta anai kasei pa situnam alito lepa lipputnakenangan nia, ele ikau nia ka tei bulukbuk. Ka kudduat pualitoat le ikakau nia, bule raitco patonia sia siooi. 34Mata ia te alitot tubu. Ke malatsat matam, mapato leu sangalio tubum; tapoi ke maramun matam, magepgepnangan sangalio tubum. 35Oto pagaba, bui ibailiu gepgep pato sikuddu ka tubum. 36Ke mapato sangalio tubum, beri goiso simagepgep, ta isosoppi imapato sangalionia, kele itoroi ekeu alito." 37Lepa aipanibo Yesus, sogainangan nia sara tai Parise mukom ka lalepnia; einangan leu et Yesus mukom sedda. 38Kele aiitco si Parise ta aibui kabeinia Yesus kei mukom nia, makiseinangan ka bagania. 39Kuanangan ka matania si Tuhan, "Kam tai Parise, sarat teitei pulokat samba mangko le nulilinaake kam, tapoi ka bagania geti asutnan siraurau samba katai. 40Pate taiagaimui paatuat! Ta Taikamanua sibaraake uddutnia, nia leu et masibaraake bagania? 41Apa sibabara ka bagat pulokat samba mangkomui, ia te nupauuruake kam ka simageba, ia pei te malinanangan sangamberinia ka kam. 42Paan te ka kam tai Parise! Saparpulu sibara ka raro, sarei samba guleimui nukau kam ka Taikamanua, tapoi puroipoat samba nuntut baga ka Taikamanua geti ta nupuletsei kam. Nene buita tugalaiake, tapoi nenda bagei bui tuoreake! 43Paan te ka kam tai Parise! Noba kam uddenan siboiki ka uma parurukat, samba noba kam raroroi kam sirimanua ka pasakiat. 44Paan te ka kam! Kele ratei si ta anai toggaiat le kam, rapera uddutnia sirimanua taiagaira nia." 45Kuanangan sara ka talagada siagaisurat, "Guru, anupaloloian kai ka tiboietnu nene!" 46Kuanangan Yesus, "Paan te ka kam leu, kam siagaisurat! Nukau le kam bairanenda sirimanua simasane, tapoi kam geti beri sara singongaimui ta noba kam nurapeake kam. 47Paan te ka kam! Nugalai kam simalainge rateira tai nabi, tapoi taikebbukatmui le amasimateiake sia. 48Oto anumunengakean kam obana bagamui sigalaira taikebbukatmui; sia masimateiake tai nabi, kam masipalainge rateira. 49Ia te lulunia sikut paatuat Taikamanua masikua, 'Kukoiniake tai nabi samba tai apostel ka sia, sabagei ramateiake, sabagei rapaoreji.' 50Bule tulumunake logaura tai nabi ka sirimanua reddenan nene, barania ka panandaat polak pei le, 51barania ka logau Abel aili ka logau Sakaria, simateiakenenda ka oggak kudduat pasibuluat samba Uman Taikamanua. Kukua nia ka matamui: Sangamberinia nene mululumun le geti ka sangareddenan nene. 52Paan te ka kam siagaisurat! Kukuksik puagaiat nuukkaake kam; tapoi kam ta tuguru ka bagania, samba sirimanua sioba tuguru nukera kam." 53Kele aituitui Yesus sedda, taddaakerangan simakope siagaisurat samba tai Parise masigolu Yesus, samba maigi paisekat rakua ka tubunia, 54ibara ukkaakenenda sara tiboiet sibebela ka ngangania, bule ioi ralaba nia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\