LUKAS 12

1Kele aramaruru sirimanua simigi sipuriribu, pat papeperaan le sia; taddaakenangan Yesus masikua, boiki ka matada sipasiuluinia, "Pagaba kam tubumui ka siomanda tai Parise, tibonannia patajuatda. 2Ta anai beri sara sinambo taimatotoila geti samba ta anai simalipput taimaagai geti. 3Siniboimui ka gepgep, maarep le nia ka pato, samba sikasatnakenenmui ka piura sirimanua ka bagat lalep, tusosogaake le nia ka teitei lalep." 4"Kukua nia ka matamui sasuruakku! Ba kakalotoake kam sia simateiake tubu, lepa nenda taan momoi ragalai apa pa. 5Ai leu kusausau ka kam kasei kalotoakenenmui. Taikamanua le kalotoake kam! Aipoi lepa ipasimatei, magege leu nia masiribbaiake sirimanua ka narako. Kukua nia ka matamui, nia le kalotoake kam. 6Ta rua sen rasakiake lima ngamuneng nganya? Kenanen kisedda beri sangamuneng ta ikakalipogi Taikamanua. 7Beri alaimui aiaddengan sangamberinia. Oto ba maloloto kam, kam pei le poi abeu ka nganya simigi. 8Kukua nia ka matamui: Kasei simunengake aku ka matat sirimanua, imumunengake leu nia Togatsirimanua ka matada samalaikat Taikamanua. 9Tapoi kasei sipakele aku ka matat sirimanua, ipakekele leu nia Togatsirimanua ka matada samalaikat Taikamanua. 10Kasei sipakatai nganga ka tubut Togatsirimanua, tuaappeake pei le nia; tapoi sipaloloi Ketsat Sipunenan geti ta tuaappeake nia. 11Bara bara raambit kam rapakaroake kam ka uma parurukat ele ka matada sapamarenta ele ka sipasiukum, bui imakarat bagamui pagalaiat kipa alegietmui ele tiboiet tiboakenenmui. 12Aipoi Ketsat Sipunenan le ipangangantoman kam ka teterenia nenda apa tiboakenenmui." 13Ai sara ka talagada sirimanua simigi masikua ka matat Yesus, "Guru, kua ka sarainangku irubeiake kaku bibilet sigalak sakalimeumai." 14Kuanangan ka matania Yesus, "Ale, kasei amasikau aku bailiu sipasiukum ele siparubei bibiletmui?" 15Kuanangan minca ka matada, "Pagaba samba jago kam tubumui ka alau baga, aipoi purimanuaiat sirimanua ta kalulut igit bibilet, kenanen kipa kayonia." 16Lepa tiboinangan Yesus ka matada sara pasikat kuanangan, "Ai sara sirimanua simakayo sibakkat mone simabuaiet. 17Paatunangan ka bagania, 'Kipangan le pa kugagalai, ta anai poi kudduat pangoirikat bua sibara ka monengku.' 18Kuanangan, 'Kisean le kugagalai; kuraragatnan le sapouku, kugalai simakabeunan, sedda te kukakau sangamberi buat monengku samba sangamberi bibiletku. 19Lepa kuakungan ka ketsatku, oi kina ketsat, amusukkarangan bibiletnu, metnangan piga ngarura pa. Puaringan le, mukom mulo samba muangka baga!' 20Tapoi kuanangan Taikamanua ka matania, 'Ekeu taiagai paatuat! Soibo nene leu et tuala ketsatnu ka tubum. Kaseian le masibabakkati sangamberi sinareknu?' 21Kisedda leu te galainia sirimanua siruruake kayo ka tubunia, ke ta makayo nia ka matat Taikamanua." 22Lepa kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Ia te kukukua ka matamui, bui imakarat bagamui ka pagalaiat engamui, ia te pagalaiat komenmui, ele ka tubumui, ia te pagalaiat leppeiakenenmui. 23Enga le poi abeu ka kan, samba tubu le abeu ka leppei. 24Itco le kam kailea, taipangangaram, taipasimomonei, ta anai gudang ele sapounia. Tapoi ai le ipakokom sia Taikamanua. Kam pei le tebai abeu ka uma! 25Kasei ka kam, kalulut karat bagania momoi ituppai nantat purimanuaiatnia sangaeto? 26Oto ke beringan sigoiso ta momoi nubaraake kam, angoi makarat bagamui pagalaiat bagei? 27Itco le kam kainau, ta mugagalai nia, ta mamumutere nia. Tapoi kukua nia ka matamui: Beringan si Salomo ka bagat sangamberi pulatsanannia, ta aiaili latsat leppeinia kele latsat ogo. 28Oto ke kise palalaingena sese ka mone Taikamanua sipuririo kineneiget, ribbaiakenen mancep ka api, sara pei te kam, kam simagulai tonem baga! 29Oto buian imakarat samba imakeppu ka bagamui pagalaiat komenmui ele loketmui. 30Sipuarat sabulungan le sigaba sangamberinia nene. Iagai le poi Ukkuimui sangamberi besiakenenmui. 31Besiake le kam boiki Purimataat Taikamanua, bagei geti itutuppaiake Taikamanua ka kam. 32Ba maloloto mungkuat sigoiso! Obaket Ukkuimui poi masiake ka kam Purimataat. 33Sakiake kam sangamberi bibiletmui, pauruakemuian nia ka simageba. Galai kam ka kam suppit sitaimakakatai, ia te bibilet ka sorga taimakukurut, taioi ilegeri sipananangkou samba ipakatai nia tabbubulut. 34Kaipa poi pukayoatmui, sedda leu te paatuatmui!" 35"Kau imariuriu ituappara tengamui samba iputoro alitomui. 36Kau kele sapagugulet singenaake tuanda itoili ka punen putalimogat, bule kei toili nia samba iluuluu matatbaliu, maruei rabuka nia. 37Mauktuk te sapagugulet nenda itoili tuanda iaili sia ai sia mumamata. Kukua nia ka matamui: Apparaakenangan akkik tengania, kuanangan rapukuddu mukom, puukunangan sia. 38Bulat mauktuk sia sapagugulet nenda ke iaili sia tuanda ai sia masingengena, kenanen tengamoi ioi, ele ka patokat. 39Tapoi nene repdep kam: Ke iagai sibakkat lalep pigamoi ioi sipananangkou, ta ioobaake ragaugau lalepnia sipananangkou. 40Oto kau imariuriu numatarek kam, aipoi ka tetere taibabagaiet bagamui le iooi Togatsirimanua." 41Kuanangan si Petrus, "Tuhan, ka kai le nukukua nia pasikat nene, ele ka sangamberi sirimanua?" 42Aleginangan nia si Tuhan, "Kasei le pagugulet simatopit samba simasiku paatuat rioakenen tuannia masipaneinei sapaguguletnia samba masikau katda ka teterenia? 43Mauktuk te pagugulet nenda, ke toili tuannia iaili nia aigagalai galajetnia. 44Kukua nia ka matamui: Kaunangan leu nia masipuuku sangamberi bibiletnia. 45Tapoi ke ikua le ka paatuatnia pagugulet nenda, 'tapei maruruei itoili tuanku,' ia geti taddaakenangan masipaboboki sapagugulet simanteu samba sinanalep, samba mukom samba mulo, teret puineng. 46Toilina le tuannia ka gogoi taisusuksungennia samba ka tetere taiaagaietnia, mateiakenangan nia, kaunangan rubeiatnia kele rubeiatda sitaimatonem baga. 47Pagugulet siagai siobat bagat tuannia, tapoi ta anai ipatarek samba ta igalai siobat bagat tuannia, oriknangan maigi bobobo. 48Pagugulet sitaiagai siobat bagat tuannia geti, galai igalai sitaipasese simateu tubobo nia, goiso le bobobo ka tubunia. Aipoi ka sirimanua simaigi tukau, maigi leu tuloulogi ka tubunia. Samba ka sirimanua simaigi tusegeake, maigi leu tutiddou ka tubunia." 49"Masiribbaiake api ka polak le akuoi; kepei mujuluuan nia! 50Aian kaku pasiraukat rauakenen ka tubuku; bulat makeppu ka bagaku ke tapei tukappuluake. 51Ka bagamui masiake aban ka polak akuoi? Ta aban. Kukua nia ka matamui: pasaraat le. 52Barania kineneiget, silima sipueeppu ka bagat lalep pajoggolo pasasambada, sitelu masisaggangi sirua, sirua masisaggangi sitelu. 53Ukkui masisaggangi togania simanteu samba toga simanteu masisaggangi ukkui. Ina masisaggangi togania sinanalep samba toga sinanalep masisaggangi inania. Ina siputataliku masisaggangi talikunia sinanalep samba sinanalep masisaggangi talikunia." 54Kuanangan leu Yesus ka matada sirimanua simigi, "Ke nuitco kam ipangarai tanairusa ka kabelekat sulu, kuamuian leu, 'Bebele te urat.' Ia leu et muaaili. 55Ke muboroi rusa kaiaman, kuamuian, 'Malelegeu te manua.' Ia leu et muaaili. 56Kam sipatataju! Matat manua samba sibabara ka polak nuagai kam masipatuptup. Angoi ta nuagai kam masipatuptup tetere kineneiget?" 57"Angoi ta nupaatu kam ka tubumui simaroipo? 58Ai pei le kam memei ruamui pajoggoloakenennu ka sipasiukum, besiake nupaaban kam ai pei le kam ka enungan, bui ipagirit ekeu ka matat sipasiukum; ia geti sipasiukum masisegeake ekeu ka polisi, polisi masiribbaiake ekeu ka bagat penjara. 59Kukua nia ka matam: Taan te bebela ekeu sedda, teret nulettuake utaknu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\