LUKAS 13

1Ka teterenia nenda oi piga pa sipasisesegeake ka matat Yesus pagalaiat tai Galilea, sigaluakenen Pilatus logaura ka logau tarimeu sibuluakenenda. 2Aleginangan nia Yesus kuanangan ka matada, "Ka bagamui le te tai Galilea nene le abeu jo ka tai Galilea sabagei lulunia araorik nene? 3Taa! Kukua nia ka matamui: Ke ta nubauake kam paatuatmui, kisedda leu te ilango kam sangamberimui. 4Ele ka bagamui sia sipulu balu simamatei sinaksak kudduat ngonongonong ka Siloam abeu sele ka sangamberi sipulaggai ka Yerusalem? 5Taa! Kukua nia ka matamui: Ke ta nubauake kam paatuatmui, kisedda leu te ilango kam sangamberimui." 6Lepa tiboinangan Yesus ka matada pasikat nene, "Ai sara sibakkat sangaloina sileu ka monen anggurnia. Ei nia masigaba buania, tapoi ta anai aisese. 7Kuanangan ka matat sipuuku monenia, 'Telu ngarurangan ujunia akuoi masigaba buat sileu nene, tapoi beri sangambua akusese. Taddengan le nia. Apananta isaila polak siboboi.' 8Aleginangan nia sipuuku mone, 'Eddania ikuddu boiki sangarura nene Tuan. Kupakkuru boiki bokko bakkatnia samba kukau ramokat, 9baleu ioba mubua rura ka mata. Ta geti mubua, taddenungan nia.' " 10Ka sara gogoi amungantoman Yesus ka uma parurukat ka gogoi Sabbat. 11Ai sedda sara sinanalep pulu balu ngarurangan ujunia aimabesi, kalulut ai sanitu ka tubunia, pat koukou teiteinia, taan momoi iroipoake tubunia. 12Kele aiitco nia Yesus, sogainangan nia, kuanangan ka matania, "Ina, amalengan besinu." 13Lepa rapeakenangan kabeinia Yesus ka tubut sinanalep, purionangan roipo, umunakenangan Taikamanua. 14Pugolunangan utet uma parurukat kalulut aialeake sirimanua Yesus ka gogoi Sabbat. Kuanangan ka matada sirimanua simigi, "Ai enem ngagogoi ujunia pugalajat; ka gogoi nenda te nuooi kam itualeake besimui, bui ka gogoi Sabbat!" 15Kuanangan ka matania si Tuhan, "Kam sipatataju! Kam ka kam, ta pa nubebelaake kam jaui ele kalideimui ka gelinia ka gogoi Sabbat masitaroake nia mulo? 16Bara nene togat Abraham, sikabet sanitu pulu balu ngarurangan ujunia, ta pa mateu iturugut kakabenia ka gogoi Sabbat?" 17Kele aikua nene Yesus, mailarangan sapagoluakenennia; tapoi sabagei geti maangka bagada masiitco sangamberi kerek sigalai Yesus. 18Ia geti kuanangan Yesus, "Apa pa pakerekatnia Purimataat Taikamanua? Kaipa pa kupakekereake nia? 19Makere le nia ka sara luikut ube sialat sara sirimanua ikaramake nia ka monenia. Pututunangan bailiu loina, purumunnangan uma ka rannia." 20Kuanangan minca Yesus, "Kaipa pa kupapasikatnake nia Purimataat Taikamanua? 21Makere le nia ka sioman sialat sara sinanalep igaluake nia ka telu ngatekong tapung teret ipugoo sangamberinia." 22Ka puenunganannia Yesus iei ka Yerusalem, enunginangan laggai sabeu samba sigoiso pagalu mungantoman. 23Ai sara sipasinonounou ka matania, "Tuhan, ta maigi sia sisese puaragat?" 24Kuanangan ka matada Yesus, "Besiake kam tuguru ka gugurukat simaropdop; aipoi kukua nia ka matamui: Maigi sia sibesiake tuguru sedda, tapoi ta momoi. 25Ke atusurungan sibakkat lalep ilekkereake matatbaliu, puriomuian te ka laibokat, luuluumuian matatbaliu, kuamuian, 'Tuan, buka kai!' Alegina le nia ikua ka matamui, 'Ta kuagai kaipa anubara kam!' 26Kuamuian te, 'Tapoi amukoman samba amuloan sita sambata samba amungantomannan ekeu ka laggaimai!' 27Kuana le minca ka matamui, 'Ta kuagai kaipa anubara kam. Katuitui kam ka mataku kam sigalai sikatai!' 28Sedda te nupusosou kam samba iputatangat sotmui, nuitco kam si Abraham, si Isak samba si Yakob samba tai nabi ka Purimataat Taikamanua, kam geti tugikgikngake ka bebe. 29Momoi te sia sibara ka isit kabelaiat sulu samba kabelekat sulu, ka isit bare samba kaiaman mukuddu muangka baga ka Purimataat Taikamanua. 30Kisedda te sia sikateitei bailiu siboiki samba siboiki bailiu sikateitei." 31Ka jam nenda leu et oi piga pa tai Parise masikua ka matat Yesus, "Katuitui se, aigegelai poi si Herodes masimateiake ekeu." 32Kuanangan ka matada Yesus, "Kenan le kam, kua kam ka matat silamusek nene, 'Gogoi nene samba mancep kuusiake sanitu samba kualeake simabesi, ka gogoi sikatelunia kappuluakekungan galajetku.' 33Tapoi buita kuriuriuake puenungananku gogoi nene, mancep samba mancep minca, aipoi ta momoi tumateiake nabi, ke ta ka Yerusalem. 34Yerusalem, Yerusalem, ekeu simateiake tai nabi samba sipasibabaijuk sikoiniakenen kekeu! Piga ngamincaan akusibo masiruruake tatogam kele iruruake togania gougou ka tei kapponia, tapoi ta anoba kam. 35Kineneiget matatangeuan le te lalepmui. Kukua nia ka matamui: Taan te nuiitco kam aku, teret nukua kam, 'Kau imatulu tubunia siooi ka onin Tuhan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\