LUKAS 14

1Ka sara gogoi Sabbat, amei Yesus ka lalep utera tai Parise mukom. Sangamberida siparururu sedda masitaiko nia. 2Tulut oi ka matania sara sirimanua sibara besi got tubu. 3Lepa kuanangan Yesus ka matada siagaisurat samba tai Parise, "Kipa momoi leu tualeake sirimanua simabesi ka gogoi Sabbat ele taa?" 4Tenan le sia meng sangamberida. Alanangan sirimanua simabesi Yesus, aleakenangan nia, lepa kuanangan ituitui. 5Kuanangan ka matada Yesus, "Ke ai bai ka talagamui bele togania ele jauinia ka bagat guluggu, ta pa ioolaake itiktik nia kenanen gogoi Sabbat?" 6Ta amoi araalegi nia. 7Kele aiitco Yesus obara tairauma masipili kudduat siboiki, tiboinangan ka matada pasikat nene, 8"Ke rasogai ekeu ka punen putalimogat, bui nupuuddet ka uddenan siboiki, baleu ai pei le bagei tairauma sisaliu beunan tiboi tubum, 9bui lepa geti oi sipasirarauma ekeu samba sinenda, kuanangan ka matam, 'Ritsiake ekeu ikuddu sinene.' Ia geti uddetnakenungan tubum simaila ka uddenan siberikabaga. 10Oto ke rarauma ekeu kasei pa ka uddenan siberikabaga le nupuuddet; bule ke moi sipasirarauma ekeu, kuanangan ka matam, 'Saraina, uddetnake ekeu ka kudduat simakaeru,' maabeunangan tiboi tubum ka matada tairauma sabagei. 11Aipoi kasei siabeuake tubuna tupagogoiso le nia, samba kasei sipagoiso tubuna tuaabeuake le nia." 12Lepa kuanangan leu Yesus ka matat sipasirarauma nia, "Ke nugalai pasiraumaat sinago ele sinoibo, bui nurauma sasuruaknu ele sasarainam ele saeppum ele taikaumam simakayo. Aipoi rararauma te ekeu geti, pusilinangan sigalainu. 13Tapoi ke nugalai punen, simageba le sogai, sikatai tubu, simasakit samba simapeset. 14Mauktuknungan te ta anai poi akenenda silinia kekeu. Taikamanua le geti masisisiliake kekeu ka gogoi katusuruatda simaroipo baga." 15Kele aiarep tiboiet nene sara tairauma, kuanangan ka matat Yesus, "Apate uktukda sirimanua sipukokom ka Purimataat Taikamanua!" 16Kuanangan ka matania Yesus, "Ai sara sirimanua sigalai punen sabeu, sogainangan maigi sirimanua. 17Kele aiaili teteret pukoman, koiniakenangan paguguletnia masikua ka matada sinogainia, 'Konan kam, amatarekngan sangamberinia!' 18Ia geti taddaakerangan senenda masipakele taiobarania. Siboiki masikua ka matat pagugulet, 'Akusakingan mone, ta moi ta kuei kuitco nia. Kutiddou kekeu nupagaba aku.' 19Si sara masikua, 'Akusakingan jaui lima ngasolabbit, memeian le aku kusibo nia. Kutiddou kekeu nupagaba aku.' 20Sisara minca masikua, 'Simaruei pei le akuputalimou, oto ta momoi kuoi.' 21Toili pagugulet nenda, segeakenangan sangamberinia ka matat tuannia. Pugolunangan leu si tuan sibakkat lalep, kuanangan ka matat paguguletnia, 'Kenan olaake mei ka enungan samba ka gerat laggai, taroakenungan se simageba, sikatai tubu, simapeset samba simasakit.' 22Lepa kuanangan pagugulet, 'Tuan, atugalaian siniboinu, tapoi maoggak pei le kudduat.' 23Kuanangan si tuan ka matat pagugulet, 'Kenan ka enungan sabeu samba ka bebet kekere, nana sia ratuguru, bule isun lalepku. 24Aipoi kukua nia ka matamui: Beri sara sia sinogaiku nenda masinananam kan pasiraumaatku!' " 25Ai sangaminca maigi sirimanua masitut Yesus. Pitsanangan sia Yesus kuanangan ka matada, 26"Kasei sioi kaku, tapoi ta malaga bagania ka ukkuinia, inania, sikalalepnia, togania, sasarainania, samaniunia beri ka tubunia leu, ta ibabailiu nia sipasiuluiku. 27Kasei sitaibairat siliktengania masitut aku, ta ibabailiu sipasiuluiku. 28Ke ai ka talagamui sioba masirioake kudduat ngonongonong, ta pa mukukuddu nia boiki masiadde bulagat sibebela, ele iaili masilepaake ele taa. 29Bui ragegei nia sirimanua, ke raitco aigalakngakean bongannia, tapoi ta momoi ilepaake nia. 30Kuarangan, 'Sirimanua nene, itaddaake masirioake, tapoi ta momoi ilepaake nia.' 31Ele ke sara rimata sibara pulu ribu tentera sioba masisaggangi rimata bagei sibara rua pulu ribu tentera, ta pa mukukuddu nia boiki masipaatu ele ioom leu pa isaggangi saggaknia sipaseseake nia? 32Ta bai maro bagania, ai pei le marereunan saggaknia, aikoiniakean paguguletnia masitiddou paaban. 33Kisedda leu te senen kam, ke ta ikaddiuake sangamberi sibabara ka tubunia, ta ibabailiu nia sipasiuluiku." 34"Simaeru le te garam; tapoi ke maleu bai garam, apangan le tukakau pasikalo nia? 35Taan anai kauta nia, ele ka mone ele ramokat, gikgikngakenenan le nia. Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\