LUKAS 16

1Kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Ai sara sirimanua simakayo sibara bendahara. Oto aranganduake ka matania aipalimai bibiletnia si bendahara. 2Lepa sogainangan bendahara nenda kuanangan ka matania, 'Kipa ne siarepku galai tubum? Ake kineneiget pasiaddeatnu ka pubebendaharam, aipoi barania kineneiget taan mubebendahara ekeu.' 3Paatunangan ka bagania si bendahara, 'Kipa pa kugagalai, aipoi aiariakean aku tuanku mubendahara. Mamangkuru ta maron aku, masibiddeu maila aku. 4Akuagaian apa galaiakenenku, bule ke atuariakean aku mubendahara, ai sipasiaala aku ka lalepda.' 5Lepa sogainangan pasasara sangamberi sipuutak kai tuannia. Kuanangan ka siboiki, 'Piga nuntu utaknu kai tuanku?' 6Aleginangan nia, 'Sangotu ngatappaiat tula.' Kuanangan ka matania si bendahara, 'Koi surat utaknu; uddetnake ekeu, olaake nusuratnake: Lima pulu.' 7Lepa kuanangan ka sikaruania, 'Kekeu piga nuntu utaknu?' Aleginangan nia, 'Sangotu ngagoni bera.' Kuanangan ka matania, 'Koi surat utaknu; suratnake: Balu pulu.' 8Ia geti umunakenangan bendahara sitaimaroipo si tuan, kalulut sikut paatuatnia igalai nene. Aipoi tatogat taikapolak pei le makasiku paatuat paalei pasasambada, bele pei tatogat pato. 9Kukua nia ka matamui: Pasuruakngake kam pukayoat polak nene, bule ke taan anai, alarangan kam ka kudduat sitaitatata. 10Simatopit ka puukuket sigoiso, matopit leu te nia ka puukuket sabeu. Simapajoat ka puukuket sigoiso, mapajoat leu te nia ka puukuket sabeu. 11Oto ke ta matopit kam ka pukayoat polak nene, kasei te matotonem baga masiake ka kam pukayoat sibara ka sorga? 12Samba ke ta matopit kam ka bakkatda sabagei, kasei te masiaake ka kam bakkatmui? 13Ta momoi ipuuku rua tuan sara pagugulet. Ta isosoppi ipulagaki baga sisara, ipununtuki baga si sara; ele marere nia ka sisara, maasa bagania ka sisara. Ta momoi nupuuku kam Taikamanua samba pukayoat." 14Kele araarep sangamberinia nene tai Parise simaereu bulagat, asarangan Yesus. 15Kuanangan ka matada Yesus, "Ka matat sirimanua nuparoipo kam tubumui, tapoi iagai le paatuatmui Taikamanua. Aipoi apa abeuakenen sirimanua, kasitsitnakenen Taikamanua le. 16Surukat Mose samba suratda tai nabi teret ka teteret Yohannes Sipasirarau le. Barania ka teteret nenda Purimataat Taikamanuangan le tupaarep, samba sangamberi sirimanua masibesiake tuguru ka bagania. 17Tapoi makalabbei pei le itata manua samba polak, tapoi sara takat surat ka Surukat ta malabbei itupakatai. 18Senen sigalak sinanalepnia masipusinanalepmake sinanalep bagei, sipaeelet le nia; samba sipusinanalepmake sinanalep sigalak, sipaeelet leu nia." 19"Ai sara sirimanua simakayo, sileppeiake komang simabonan simalainge samba juto simaalit baga, ipuangkaki le bagania murimanua senen gogoi simalilimai kan le nia. 20Tapoi ai leu sara sirimanua simageba sipuoni si Latsarus, sipukukuddu ka bebet matatbaliu simakayo, salu le ka tubunia lubbe. 21Ai le ikikiddi bagania mukom porat kan sibebele ka tei mejat simakayo; oi pei jojo masibolot lubbenia. 22Ia geti matei imatei simageba, ambitrangan nia samalaika masikau nia ka kupkup Abraham. 23Matei leu et ka sia simakayo, rateiakerangan nia. Ai nia ka narako masiorik besi, teilaakenangan matania, itconangan si Abraham ka sareunan, ai si Latsarus ka kupkupnia. 24Pusoganangan, 'Ukkui Abraham! Kau imakate bagam kaku. Koiniake pei si Latsarus iteptepmake buttet singongainia ka oinan masileppeni lilaku, bulat amabesian tubuku masiorik ka juluu api nene.' 25Kuana le si Abraham, 'Repdep le sirou: ka teteret purimanuaiatnu anusiloan simaeru, kai Latsarus geti sikatai le. Kineneiget tupususuibingan le nia, ekeu geti masiorikngan le. 26Paobanangan ai ka oggakta guluggu simakeru, bui ioi sibara ka kai raei ka kam, samba sibara ka kam raoi ka kai.' 27Kuanangan simakayo, 'Oto kutiddou kekeu ukkui, nukoiniake si Latsarus ka lalep ukkuiku. 28Ai pei le poi lima sasarainangku, bule ipangantoman sia, bui raoi ka kudduat paoreat nene.' 29Kuanangan si Abraham, 'Aian ka tubuda surat Mose samba tai nabi, ia te aremenda.' 30Tapoi kuanangan simakayo, 'Taa ukkui Abraham, ke bara sara sitususuru ka simamatei masiailiake sia, ta isosoppi rabauake paatuatda.' 31Kuanangan ka matania si Abraham, 'Ke ta rareddet tiboiet Mose samba tai nabi, ia leu et taimatonem bagada, kenanen bara sara sitususuru simamatei.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\