LUKAS 17

1Ia geti kuanangan ka matada sipasiuluinia Yesus, "Ta momoi ta ibara pajoat, tapoi paan te ka sia sibaraake nia. 2Makaeru pei le ka sia tusereake ka lolokkatnia bukku panundukat, ribbaiake ka koat, sara pei katai ke ibaraake pajoat ka sara taigoiso nene. 3Pagaba kam tubumui! Ke igalai jo sarainam, ase le nia. Ke iolei bagania appeake jonia. 4Ke pitu ngaminca sangagogoi igalai jo ka tubum, samba pitu ngaminca isoksok ioi kekeu masikua, 'Aioleian bagaku,' appeake jonia." 5Lepa kuarangan tai apostel ka matat Tuhan, "Tuhan, tuppai tonem bagamai." 6Kuanangan si Tuhan, "Ke ai tonem bagamui beu luikut ube, momoi nukua kam ka sileu nene, 'Burauake ekeu, urepmake tubum ka koat,' ta isosoppi ireddet ngangamui." 7"Kasei ka kam ke ai paguguletnia sipamamangkuru polak ele sipasijajago tarimeu, sikua ka matania kele aitoili ka mone, 'Konan olaake mukom!' 8Ta pa ikukua ka matania, 'Tarekngake katku, apparaake akkik tengam nupuuku aku teret ilepa kupukom samba kupulo, ia pei pukomnungan samba pulonungan kekeu.' 9Ikukua pa sura ka paguguletnia kalulut gagalaina siniboi ka matania? 10Kisedda leu ka kam, lepa nugalai kam sangamberi siniboi ka matamui, kuamui le, 'Sapagugulet taimamala le kai; siripot galajetmai le poi akugalai kai.' " 11Ka eijanannia ka Yerusalem Yesus, silaijinangan pasongan laggai Samaria, Galilea. 12Kele aituguru ka sara laggai sigoiso, paseseakerangan nia pulu sirimanua simabogbong. Ai sia muririo ka sareunan 13pusogarangan, "Yesus! Guru! Kau imakate bagam ka kai!" 14Kele aiitco sia Yesus, kuanangan ka matada, "Kenan kam nupaitco kam tubumui ka tai imam." Ai sia mueenung linalina tubuda. 15Tapoi ai sara ka sia, kele aiitco kamamalenia, soksoknangan minca abeuakenangan ngangania masiumun Taikamanua. 16Purapponangan ka matat Yesus, masikua pusurakat. Tai Samaria te nenda. 17Kuanangan Yesus, "Ta pulu sia atualeake? Kaipa le sisiba? 18Ta anai beri sara sia sisoksok nia masiumun Taikamanua, sarat sitoi nene le?" 19Kuanangan ka matania Yesus, "Suruake ekeu, kenanan, airomakean ekeu tonem bagam." 20Kele aranounou Yesus tai Parise, pigamoi ibabara Purimataat Taikamanua, kuanangan ka matada, "Kaoijanan Purimataat Taikamanua, ta anai katuaggaiatnia simatotoila. 21Ia leu et ta anai siooi masikua, 'Itco kam, akoi nia!' ele 'Akodda nia!' Aipoi Purimataat Taikamanua aian ka talagamui." 22Lepa kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Babara te gogoinia imatutu bagamui masiitco sara gogoi Togatsirimanua, tapoi ta nuiitco kam. 23Rakukua te ka matamui sirimanua, 'Ai nia sedda!' ele 'Ai nia sene!' Bui nutut kam nia. 24Kele ipukinam bila le poi, kirisau barania ka kapit manua aili ka kapinia sila, kisedda leu te pagalaiat Togatsirimanua ka gogoi kaoijanannia. 25Tapoi buita iorik boiki maigi paoreat samba rakekele nia reddenan nene. 26Samba keleu ka teteret Noak siburu, kisedda leu geti ka teteret gogoi Togatsirimanua. 27Mukom le sia samba mulo, mutalimou samba tutalimouake pat aili ka gogoi katugurukat Noak ka kinapat, bara ibara eba sabeu masilangoake sia sangamberida. 28Kisedda leu sibabara ka teteret Lot. Mukom le sia samba mulo, pasaki, mangurep samba mugalai lalep. 29Tapoi ka gogoi katuituiat Lot ka Sodom, bele ibele api samba belerang sibara ka manua, masuburangan sangamberida. 30Kisedda te geti pagalaiatnia ka teteret katutoilakat Togatsirimanua. 31Ka gogoi nenda, kasei sikuddu ka teitei lalep, bui itugorosot masiala bibiletnia ka lalep; kisedda leu sikuddu ka mone bui itoili ka lalepnia. 32Repdep le kam ka sinanalep Lot! 33Sipasikeli engania, malilimai le engania; tapoi sipalimai engania ia te masipasisikeli engania. 34Kukua nia ka matamui: Ka soibo nenda, ka talagat rua sia sipeperep ka sara pereman, sara tuala, sara ta tuala. 35Ka talagat rua tainanalep sipanunundu bera, sara tuala, sara ta tuala. [ 36Ka talagat rua taimanteu sikuddu ka mone, sara tuala, sara ta tuala.]" 37Nounourangan nia sipasiuluinia, "Kaipa, Tuhan?" Aleginangan nia Yesus, "Kaipa ai simamatei, sedda te iparururu kailea."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\