LUKAS 19

1Kele aisege Yesus ka Yeriko, puenungnangan ka laggai. 2Ai sedda sara sirimanua utera sipuuku cukai simakayo sipuoni si Sakeus. 3Besiakenangan masiitco kasei Yesus nenda, tapoi ta momoi igit sirimanua, matete poi tubunia. 4Pabalaunangan ka mata, karainangan sileu masiitco Yesus, sedda poi itusasabau. 5Kele aisege Yesus ka kudduat nenda, teilanangan ka pata, kuanangan kai Sakeus, "Sakeus, olaake tugorosot, mugogoi poi aku kineneiget ka lalepnu!" 6Olaakenangan tugorosot si Sakeus, alanangan Yesus ka angkat baga. 7Sangamberi sipasiitco pagalaiat nene mungungu, kuarangan, "Ameian nia mugogoi ka lalep sirimanua sijo." 8Purionangan si Sakeus, kuanangan ka matat Tuhan, "Iretalaga pukayoatku kupanguruatnake ka simageba, samba ke ai kupataju sirimanua, silikungan minca epat ngaoleat." 9Kuanangan ka matania Yesus, "Gogoi nene abarangan puuktungan ka lalep nene, aipoi punuteteu Abraham leu nia. 10Aipoi aioi Togatsirimanua ia te masigaba samba masiarauake sirimanua." 11Ai pei le raarep ipanibo Yesus, tuppaiakenangan itiboi sara pasikat, aipoi amalegerengan nia ka Yerusalem, samba rapaatu poi ka bagada sirimanua marurueian le imatoila Purimataat Taikamanua. 12Kuanangan ka matada Yesus, "Ai sara sirimanua muntogat rimata, sieei ka sara laggai ka sareunan rarioake nia rimata sedda, lepa toili nia. 13Sogainangan sapaguguletnia sipulu, kaunangan ka sia bulagat mas patsara sia; kuanangan ka matada, 'Pasakiake kam bulagat nene teret kubara.' 14Tapoi malaga le bagada taikaumania ka tubunia. Kuruk teiteinia koiniakerangan pakoiniet masikua, 'Ta koba kai nia ibailiu nia rimatamai.' 15Kele aitoili lepa ararioake nia rimata, sogainangan sapaguguletnia pasikaunannia bulagat, bule iagai piga uktukda senenda ka pasakiatda. 16Ia geti oi pagugulet siboiki kuanangan, 'Tuan, sisangamas siakenu nenda aian pulu mas aiala uktuknia.' 17Kuanangan tuannia, 'Bulat maeru sigalainu, pagugulet simatopit! Kalulut matopit ekeu ka puukuket sigoiso, oto kuake kekeu pulu laggai kupkumennu.' 18Oi pagugulet sikarua kuanangan, 'Tuan, sisangamas siakenu nenda aian lima mas aiala uktuknia.' 19Kuanangan ka matania, 'Kekeu lima laggai kupkumennu.' 20Oi pagugulet sikatelu kuanangan, 'Tuan, koi ne masnu akutabutnake ka komang. 21Maloto poi aku ka tubum, simagege le poi ekeu; nuala le ta bakkatnu, samba numonei le buat taikakaramakenennu.' 22Kuanangan ka matania, 'Ekeu pagugulet sikatai! Kuukum ekeu siripot tiboiet sibebela ka ngungum. Anuagaian sirimanua simagege le aku, siala ta bakkatku samba simonei ta buat siurepku. 23Oto ta kodda anukau bulagatku nenda ka pasibaleat bulagat, ke tebai toili aku silokungan bulagatku nenda samba uktuknia.' 24Ia geti kuanangan rimata ka matada sipuririo sedda, 'Ala kam mas sisara nenda ka tubunia, kau kam ka pagugulet sibara pulu mas.' 25Kuarangan ka matania, 'Aian ka sia pulu mas.' 26Aleginangan nia, 'Kukua nia ka matamui: Ka sibabara tukakau pei le ka tubunia, ka si ta anai geti tuaala pei le sibabara ka tubunia. 27Oto sangamberi saggakku sitaioba masipurimata aku ambit kam sia sene, mateiake kam sia ka mataku!' " 28Lepa aikua nene Yesus, puboikinangan iei manatara ka Yerusalem. 29Kele aisege ka legeret Betpage samba Betania ka leleu Tula, koiniakenangan rua sipasiuluinia, kuanangan, 30"Kenan kam ka laggai ipot matamui; guru kam sedda, sesemuian sara togat kalidei ai kasesereat, beri pei rauddeni teiteinia. Rugut kam, ambit kam nia sene. 31Ke ai sinounou kam, 'Nururugut kodda kam kalidei?' Kuamuian, 'Ai kauna nia si Tuhan.' " 32Lepa ei sia sikoiniakenen, seserangan kele sikuat Yesus ka matada. 33Airarurugut togat kalidei, kuarangan sibakkat kalidei, "Nururugut kodda kam kalidei nenda?" 34Alegirangan nia, "Ai kauna nia si Tuhan." 35Ambitrangan nia ka matat Yesus. Apoakerangan leppeira ka teitei kalidei, uddetnakerangan Yesus ka uddutnia. 36Aimueenung Yesus, apoakerangan leppeira sirimanua ka enungan. 37Kele aimalegere ka Yerusalem ipot enungan gogorosonan ka leleu Tula, taddaakerangan sipasiului simigi mugerei masiumun Taikamanua kalulut sangamberi kerek siitcora. 38Kuarangan, "Kau imatulu tubunia Rimata siooi ka onin Tuhan! Aban ka sorga, samba pulatsanan ka Taikamanua!" 39Ia geti ai piga pa tai Parise ka talagada simigi masikua ka matat Yesus, "Guru, ase sia sipasiuluinu rapumengmeng." 40Aleginangan nia Yesus, "Kukua nia ka matamui: Ke mumengmeng bai tainene, bukku nene mugegerei." 41Kele aimalegere Yesus, itco aiitco laggai, soibinangan nia, 42kuanangan, "Ke leu pa nuseseake gogoi nene, sibaraake paabanan kekeu! Tapoi kineneiget malipput le nia ka matam. 43Babara poi gogoinia geti, galairangan saggaknu polak kekere situbokko, lepa goilikrangan ekeu, raoilot ekeu situbokko. 44Subuakerangan ekeu samba tatogam sikudduji ekeu, samba beri sara bukku sipalalakke taimararagat, kalulut ta nuagai gogoi katubalogatnu." 45Kele aituguru Yesus ka Uman Taikamanua, kekelenangan sipasasaki ka bagania. 46Kuanangan ka matada, "Atusuratnakean ka Surat Sipunenan, 'Uma panindogat le umangku.' Tapoi anukau le kam nia ngaliura sipasiraraurau!" 47Senen gogoi le ipungantoman Yesus ka Uman Taikamanua. Tai imam sabeu geti samba siagaisurat samba tai bajara tai Yahudi ai le ragegelai masimateiake Yesus, 48tapoi ta raagai kipa galaiakenenda, aipoi sirimanua simigi raoba le masiarep tiboietnia samba maottot sia ka tubunia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\