LUKAS 20

1Ka sara gogoi aipangangantoman sirimanua simigi Yesus ka Uman Taikamanua samba masipaarep Katuareman Simaeru, oi ka matania tai imam sabeu samba siagaisurat samba tai bajara tai Yahudi, 2kuarangan ka matat Yesus, "Kua pei ka matamai, ka geget apa nugalai nene? Kasei amasiake gege nene kekeu?" 3Kuanangan Yesus ialegi sia, "Kaku leu koba kunounou kam sara panounogat. Kua pei kam ka mataku, 4pasiraukat Yohannes nenda, sibara ka Taikamanua ele sibara ka sirimanua?" 5Ia geti patuptuprangan nia pasasambada kuarangan, "Ke takua bai sibara ka Taikamanua, kuanangan te ka matata, 'Oto angoi ta matonem bagamui ka tubunia?' 6Tapoi ke takua, 'Sibara ka sirimanua,' pabaijungirangan sita bukku sirimanua simigi, matonem poi bagada sangamberida nabi le si Yohannes." 7Alegirangan nia, "Ta kuagai kai kabaraiatnia." 8Kuanangan ka matada Yesus, "Oto kaku leu ta kukukua ka matamui, kasei ka gege kugalai nene." 9Ia geti taddaakenangan Yesus itiboi ka matada sirimanua simigi pasikat nene, "Ai sara sirimanua sigalai monen anggur. Lepa sewaakenangan nia ka sipugagalai mone, pasat ei nia ka sara laggai mukuddu simaburu. 10Kele aiaili teteret pasimoneiat, koiniakenangan sara paguguletnia ka sipuuku mone, bule rakau ka sia rubeiatnia. Tapoi arabobo le nia sipuuku mone, tuituiakerangan nia si ta ambinen. 11Lepa koiniakenangan minca paguguletnia bagei, tapoi rabobo leu et nia samba rapaloloi nia, tuituiakerangan nia si ta ambinen. 12Lepa koiniakenangan minca paguguletnia sikatelunia, tapoi ramaujuki le nia, ribbaiakerangan nia ka bebet mone. 13Ia geti kuanangan si tuan sibakkat monen anggur, 'Kipangan le pa kugagalai? Togakungan le kilibet bagaku kukokoiniake; metnangan rakagilaake nia.' 14Tapoi kele araitco toga nenda sipuuku mone, patiborangan pasasambada kuarangan, 'Ia te ne sipasiikep, sita kam tamateiake nia, bule sitangan le masibabakkati ikepmakenennia.' 15Ribbaiakerangan nia ka bebet mone, mateiakerangan nia. Oto kipa igagalai si tuan sibakkat mone ka tubuda? 16Ta isosoppi ioi masimateiake sipuuku mone nenda, ia geti kaunangan monen anggur ka sabagei." Kele araarep nia kuarangan, "Bui ibara nene!" 17Kinerenangan sia Yesus kuanangan, "Oto apa katukolobatnia ruang ka Surat Sipunenan nene, 'Bukku siribbaiakenenda tai tukang, aibailiuan bukku bongan inan arigi.' 18Kasei sibebele ka bukku nenda, ta isosoppi imabubu tubunia; samba kasei isaksak bukku nenda iaanau le nia." 19Ia geti gelerangan siagaisurat samba tai imam sabeu masilaba Yesus ka jam nenda leu et, raagai poi sia le isasailu ka pasikat nene, tapoi maloto le sia ka sirimanua simigi. 20Ia geti taikorangan nia siagaisurat samba tai imam sabeu. Koiniakerangan sipatataju rapakau tubuda kele simatopit, bule ioi rajoake Yesus ka tiboietnia, ibara lulunia ranganduake nia kai gubernur sibara gege samba sipasiukum. 21Nounourangan nia kuarangan, "Guru, kuagai kai maroipo le tiboietnu samba ngantomannu samba ta nurarasei sirimanua, simaroipo le nugelaiake enungan Taikamanua. 22Kipa, pasesese leu tukau juran kai Kaisar, ele ta?" 23Iagai le poi pajoatda Yesus, kuanangan ka matada, 24"Paitco pei kam kaku sara bulagat perak. kasei tularat samba kasei oni ka bulagat nene?" Kuarangan, "Kai kaisar." 25Kuanangan ka matada Yesus, "Oto kau kam kai Kaisar bakkat Kaisar, ka Taikamanua bakkat Taikamanua." 26Ta amoi arajoake nia ka tiboietnia ka matat sirimanua simigi. Tenan sia meng kisei ka bagada raarep aialegi nia. 27Ai piga pa tai Saduse amoi ka matat Yesus. Tai saduse ia te sitaikatonemi katususurut simamatei. Iserangan nia, 28"Guru aisuratnakean ka sita si Mose: Ke matei sara simanteu ikaddiuake sinanalepnia tapei anai togania, buita italimouake sinanalepnia sarainania, ibaraake tuppai tubut sarainania sitatata. 29Ai pitu sia sipusasaraina. Pukebbukatnangan sikebbbukat, lepa matei nia ta anai togania. 30Lepa talimouakenangan sinanalep nenda sarainania sikaruania, 31lepa sikatelu, kisedda te sangamberida pituda, matei sia ta anai togada. 32Kalepakatnia, matei leu ka sia sinanalep. 33Oto ka teteret katusuruatda simamatei, kasei ka talagada masibabakkati sinanalep nenda? Aipoi sangamberidangan aipusinanalepmake nia." 34Aleginangan nia Yesus, "Tatogada taikapolak nene le mutatalimou samba tutatalimouake, "tapoi simateu masiikepmake purimanuaiat ka gogoi sialu samba ka katusuruat simamatei, ta mukekebbukat samba ta tukekebbukatnake sia. 36Aipoi taan mamatei sia, kele samalaikangan le sia. tatogat Taikamanuangan le sia, atusuruakean poi sia ka simamatei. 37Pagalaiat katusuruatda simamatei aitiboian leu si Mose ka ruang pagalaiat rui sipujujuluu, sedda aioniake si Tuhan, Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak samba Taikamanuan Yakob. 38Ta Taikamanuanda simamatei Taikamanua, Taikamanuanda le sipuririmanua; aipoi sangamberida murimanua ka tubunia." 39Kuarangan piga pa siagaisurat ka matania, "Guru, bulat maeru alegim." 40Kalulut nene taan maeme sia masiise apa pa ka tubut Yesus." 41Kuanangan ka matada yesus, "Kipa galainia raooniake Kristus, togat David? 42Aipoi beri si David masikua ka buko Psalmen, 'Aikua si Tuhan ka matat Tuhanku: Uddetnake ekeu isit kai kattoetku, 43teret kukau saggaknu bailiu kalak rerem.' 44Oto ke 'ituhan' nia si David, kipa galainia 'itotoga' nia?" 45Airaarep sirimanua simigi ipanibo Yesus, kuanangan ka matada sipasiuluinia, 46"Jago kam tubumui ka siagaisurat, sioba mugejek muleppei simananta, samba raoba raroroi sia sirimanua ka pasakiat. Raoba muuddet ka uddenan siboiki ka uma parurukat samba uddenan sabeu tiboi tubu ka punen pasiraumaat. 47Rarugiake tailumang samba raraurau lalepda, lepa ataakerangan panindogat masilabbu kataira. masane le geti ukumanda."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\