LUKAS 21

1kele ailoggouake matania Yesus, itconangan sia simakayo rabulukngake panguruatda ka bagat petit bulagat panguruat. 2Iitco leu sara sinanalep silumang simageba masibulukngake rua rimis ka bagat peti nenda. 3Kuanangan Yesus, "Kukua nia ka matamui, sibulukngakenen sinanalep silumang simageba nene pei le maigi ka sibulukngakenenda sabagei. 4Aipoi sangamberida sibara ka legei pukayoatda le arakau panguruatda, tapoi silumang nene geti ka gebania le aikau, ia te sangamberi purimanuaiatnia." 5Ai piga pa sia sipasititiboi pagalaiat Uman Taikamanua kopet laingenia kalulut pabukkubukku simalatsat samba panguruat sikaura sirimanua. Kuanangan Yesus, 6"Babara te gogoinia, sangamberi siitcomui nene, beri sara bukku sipalalakke mulelegei, sangamberinia le turaragatnake." 7Lepa nounourangan Yesus sipasiuluinia, "Guru pigamoi ibabara nene? Samba aponia katuaggaiatnia kei bara nene?" 8Kuanangan Yesus, "Pagaba kam, bui rapepeake kam. maigi poi siooi geti masipuoni oningku, kuarangan, "Aku te nia! samba 'Aiailingan teterenia.' Bui nutut kam sia. 9Bara nuarep kam katuareman pasaggangan samba pulamagat, bui nutugege kam. Aipoi ta moi ta ibara boiki sangamberinia nene, tapoi tapei ia ne kalepakat polak." 10Lepa kuanangan minca ka matada, "Tususuru le geti bangsa sara masisaggangi bangsa bagei samba purimataat sara masisaggangi purimataat bagei. 11Babara te geti ngeungeu polak simaron samba kaipa kaipa bara pulajeat samba sorobut laggai. Bara leu kalotoakenen samba kiseiakenen ka manua. 12Tapoi kei bara sangamberi nene ralalaba samba rapaooreji te kam; segeakerangan leu kam ka uma parurukat samba ka penjara; pagiritrangan kam ka matada tai rimata samba sipasiukum kalulut oningku. 13Ka bagat nene te ibailiu kam simunengake aku. 14Oto siddoni kam ka bagamui, bui imakarat bagamui pagalaiat tiboakenenmui. 15Ai leu kuake nia ka kam tiboiet samba sikut paatuat, bui ioi raalegi kam saggakmui ele rasakkala sikuamui. 16Samba tubut eppumui leu inganganduake kam, sasarainamui, simalegere ka tubumui, sasuruakmui; samba piga pa ka talagamui ramateiake. 17Sangamberi sirimanua malaga baga ka tubumui kalulut oningku. 18Tapoi beri sangantaili alaimui ta malilimai. 19Ke nuomake kam nia, ta isosoppi nupurimanua kam." 20"oto ke nuitco kam ragoilik Yerusalem tai tentera, agaimuian amalegerengan te katukataikatnia. 21Ka teterenia nenda kasei sikuddu ka Yudea, kau ratuitui raei ka leleu; sikuddu ka bagat kota kau rabela, samba sikuddu ka mone, bui ratoili ka laggai. 22Gogoi pasilumunan poi gogoi nenda, bule ipuaili sangamberi sinuratnakenen ka Surat Sipunenan. 23Katainangan te ka saina sibara suruket samba sipasitotottoni toga ka gogoi nenda. Babara poi paoreat sabeu ka laggai nene, samba ukuman Taikamanua ka bangsa nene. 24Ai simamatei ka son lanjau, sabagei rambit sia bangsa bagei orejetda; samba Yerusalem rapaperaki sipuarat sabulungan, teret sappuru tetere sinetereakenen ka sia." 25"Lepa geti bara patuaggaiat ka matat sulu, ka laggo samba ka panyanyat. Malotorangan sirimanua ka polak nene, paingonangan sia raarep ipuukku samba ipujaa koat. 26Pakaddonangan sirimanua lotora rangenaake apa sibabara ka sangalio polak nene, mangeungeu poi ron manua. 27Ka teterenia nenda itcorangan Togatsirimanua ioi ka tanairusa ka gege samba pulatsanan sabeu. 28Ke aitaddaakean sangamberinia nene, rioake kam tubumui, teilaake kam matamui, amalegerengan poi puaragatmui." 29"Lepa tiboinangan Yesus ka matada pasikat: Itco le kam loinat sileu ele loina bagei. 30Ke nuitco kam amusinulangan, agaimuian amalegerengan te legeu manua. 31Kisedda leu te ke nuitco kam ibara sangamberinia nene, agaimuian amalegerengan te Purimataat Taikamanua. 32Kukua nia ka matamui: tapei tatata reddenan nene puailinangan sangamberinia nene. 33Manua samba polak tatata le, tiboietku geti ta tatata buru." 34"pagaba kam tubumui, bui nututuri kam pukokom samba pulolo simapuinengen, samba masipaatu purimanuaiat polak, bui sinulut ioi gogoi Tuhan ka kam. 35Kele jalo le poi ioi gogoi ka sangamberi sirimanua ka polak nene. 36Oto kau imariuriu nupumata samba nupanindou kam, ioi nukatsiliake kam sangamberi sibabara geti, samba ioi nupurio kam ka matat Togatsirimanua." 37Sinago, yesus mungantoman ka Uman Taikamnua, sinoibo geti ei nia ka leleu Tula mugogoi. 38Senen simancep oi sia sirimanua simigi ka matania ka Uman Taikamanua masiarep ngantomannia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\