LUKAS 23

1Ia geti suru sia sangamberida, taroakerangan yesus ka matat Pilatus. 2Taddaakerangan rajoake nia, kuarangan, "Sinene akuaili kai nia ipakatai nganga ka bangsamai samba ikera bagei masikau juran kai Kaisar, aipoi aikua, nia le Kristus, Rimata." 3Nounounangan nia si Pilatus, "ele, rimatada tai Yahudi ekeu?" aleginangan nia yesus, "Anukuangan." 4Kuanangan si Pilatus ka matada tai imam sabeu samba sirimanua simigi, "Ta anai kusese apa pa jo ka tubut sirimanua nene." 5Tapoi memei le raroronake rajoake nia, kuarangan, "Ai le ipakakatai nganga ka simigi kalulut ngantomannia ka sangalio Yudea; panandatnia ka Galilea, kineneiget aiailingan se." 6Kele aiarep nia si Pilatus, isenangan sia baleu tai Galilea le nia. 7Agai aiagai nia sibara ka paneineiet Herodes le yesus, koiniakenangan nia kai Herodes, aipoi ka teteret nenda ai nia ka Yerusalem. 8Kele aiitco Yesus si Herodes, angka lepa bagania, amaujungan poi aibesiake masiitco nia kalulut amaigingan aiarep pagalaiat tubunia. Ikiddi pei bagei iitco igalai apa pa kerek ka matania. 9maigi airere si Herodes, tapoi beri sara aialegi Yesus. 10Ia geti rio sia tai imam sabeu samba siagaisurat joakerangan Yesus simakope. 11Paloloinangan nia si herodes, asanangan nia samba tai tenterania, leppeiakerangan ka tubunia leppei simalatsat, lepa koiniakerangan nia minca kai Pilatus. 12Ka gogoi nenda leu pasuruakrangan si Herodes si Pilatus; sanganantania poi taipaooba le sia. 13Sogainangan tai imam sabeu si Pilatus, samba tai bajara tai Yahudi samba tai rakyat, 14kuanangan ka matada, "Nuambit kam sirimanua nene ka mataku, anukua kam aipepeake sirimanua. Anuitcoan kam akulelekngake nia ka matamui, tapoi ta anai akusese jo sijoakenenmui ka tubunia. 15Si Herodes leu ta anai aisese jonia, aipoi aikoiniakean nia minca ka kai. Bulatnia ta anai apa pa aigalai simateu tumateiake nia. 16Oto kuboboboan le nia, lepa belaakekungan nia." [ 17Aipoi senen Punen Paska, buita ibelaake si Pilatus sara sipenjaraakenen ka sia.] 18Pugereirangan sangamberida sangakerekat, "Mateiake le nia, si Barabbas le belaake ka kai!" 19Si Barabbas nene atupenjaraake nia kalulut aigalai pulamagat ka laggai samba kalulut pamamateinia. 20Kalulut ioba poi ibelaake Yesus si Pilatus, panibonangan minca ka matada. 21Tapoi amugerei le sia, kuarangan, "siliktengaake le nia! Siliktengaake le nia!" 22Kuanangan ka matada si Pilatus iputelu ngaminca, "Aponia poi jo aigalai? Ta anai beri sara akusese jonia imateu tumateiake nia. Oto kuboboboan le nia, lepa belaakekungan nia." 23Tapoi memei le raabeuake gereira rakiddi itupattaake Yesus ka siliktenga. Kalepakatnia manang sia. 24Teuakenangan leu si Pilatus ukuman matei itutnake siobat bagada. 25Belaakenangansirimanua sinindoura, ia te sipenjaraakenen kalulut pulamagat samba pamamatei. yesus geti isegeake ka tubuda ragalai siobat bagada ka tubunia. 26Airatataroake Yesus, paseserangan sara sirimanua sipuoni si Simon tai Kirene, barania ka mone, kaurangan nia ibairat loina siliktenga masitut Yesus. 27makope igida sirimanua sipasitutut nia, samba tainanalep sipasisososibi samba sipasigegeri nia. 28Pitsanangan sia Yesus, kuanangan ka matada, "Kam tainanalep tai Yerusalem, ba sosoibi kam aku, tubumui le soibi kam samba tatogamui! 29Babara poi gogoinia geti, sedda rakua sirimanua, 'Uktukrangan ka sia tainanalep si ta anai tatoga, sitaipususuruket samba sitaitotottoni toga!' 30Lepa taddaakerangan masikua ka leleu, 'Pasaksangi kai!' samba ka tinambu, 'Labbu kai!' 31Aipoi ke kisedda ragalai ka loina sipuririmanua, kipangan le geti ragagalai ka tubut loina simamattei?" 32Ai leu bagei rua sirimanua sijo rataroake itumateiake pasamba Yesus. 33Kele arasege ka kudduat sipuoni "Lakkupat", pattaakerangan Yesus ka loina siliktenga samba sirua sijo leu, sara isit kai kattoet, sara isit kai katsiu Yesus. 34Kuanangan Yesus, "Ukkui, appeake joda, ta poi raagai sigalaira." parubeirangan bibilet tubut Yesus sipauktukngakenen. 35Sirimanua simigi ai le sia muririo sedda paikbuk. Tai bajara tai Yahudi geti masipaloloi nia, kuarangan, "Sabagei airomake; oto kau iromake tubunia, ke Kristus bai nia sipilit Taikamanua!" 36Tai tentera leu masipaloloi nia; oi sia ka tubut Yesus kaurangan lonia anggur simalaga, 37kuarangan, "Ke rimatada tai Yahudi bai ekeu, romake tubum!" 38Ka pata ipot utenia ai atusurat, "Ia te Rimatada tai Yahudi." 39sara ka sigalai jo siniliktengaakenen sedda leu masipaloloi Yesus kuanangan, "Ta Kristus ekeu? Romake tubum samba kai!" 40Aleginangan nia sisara iase nia pele ngangania, "Ta maloto ekeu ka Taikamanua, kenanen makere ukumanta? 41Ka sia geti beri sara jo aigalai!" 42Lepa kuananangan, "Yesus, repdep aku, ke amoian ekeu ka bagat Puririmatam!" 43Kuanangan ka matania Yesus, "Kukua nia ka matam, gogoi nene leu et aian ekeu samba aku ka Paradaiso." 44Bobo pulu rua pa sinago magepgepnangan sagalio polak teret bobo telu, 45taan poi amutoro sulu. Mabiritnangan leu komang kekere ka Uman Taikamanua iletalaga. 46Lepa pugereinangan Yesus sabeu nganga, "Ukkui, ka kabeinu le kusegeake ketsatku." Kele aikua nene sege isegeake engania. 47Kele aiitco sibabara nene kapiten tentera, umunakenangan Taikamanua, kuanangan, "Bulatnia, simaroipo le sirimanua nene!" 48Sangamberi sirimanua siooi sedda paikbuk, kele araitco sangamberi sibabara nene, boborangan rurukatda toili sia. 49Tapoi sia sipasiaagai Yesus, samba sia tainanalep sipasitutut nia barania ka Galilea, ai le sia muririo ka sareunan raitco sangamberinia nene. 50Ai sara sirimanua sipuoni si Yosep sara taikarapat; simatopit samba simaroipo baga le nia. 51Ta pasese ka bagania sigalaira samba siteuakenenda Rapat Sabeu. Sibara ka Arimatea le nia, ka laggai Yudea samba ai le ingengenaake Purimataat Taikamanua. 52Si Yosep nene mei kai Pilatus masitiddou tubut Yesus. 53Gorosotnakenangan nia, tabutnangan nia komang juto, galakngakenangan nia ka ratei sikailu ka bulak -- ratei taipapakeiet pei le. 54Gogoi nenda ia te gogoi panarengan kei bara Sabbat. 55Tainanalep leu sipasitutut Yesus barania ka Galilea ratut si Yosep, ralelekngake ratei samba kipa ragalakngake tubut Yesus ka bagania. 56lepa toili sia, tarekngakerangan sene ngamata simasingin samba tula simasingin. Ka gogoi Sabbat puarirangan, siripot Surukat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\