LUKAS 24

1Ka gogoi Menggui, mamancep pei le, ei sia tainanalep ka ratei, raambit pasinginsingin sinarekda. 2icora le bukku takket ratei atuguiluan. 3Buluk sia ka baga, ta anai arasese tubut Tuhan Yesus. 4Ai sia muririo, mureureu baga masipaatu pagalaiat nene, tulut rio rua taimanteu ka bebera sipuleleppei simakirisau. 5Kopet lotora lukkukngakerangan utera; kuarangan ka matada taimanteu sirua nenda, "Kipa nugagaba kam sipuririmanua ka simamatei? 6Ta anai nia se, atusurungan nia! Repdep le kam siniboinia ka matamui enan pei le nia ka Galilea, 7aikua, 'Tusesegeake te Togatsirimanua ka kabeira sirimanua sijo, lepa siliktengaakerangan nia, ia geti ka gogoi sikatelunia suru nia minca.' " 8Repdep ararepdep tiboiet Yesus. 9Kele aratoili barada ka ratei, segeakerangan nia ka sipasiului sipulusara samba ka sabagei. 10Tainanalep nenda ia te si maria Magdalena, si Yohanna, si Maria inan yakobus. Sia te samba tainanalep bagei saaleira amasisegeake sangamberinia nene ka tai apostel. 11Tapoi kele tiboiet si ta galai le raaddeake nene tai apostel, ta matonem bagada ka tiboietda tainanalep. 12Tapoi si petrus geti, suru nia, ei nia ka ratei. kele ailoggouake ka baga. ta anai apa pa bagei aiitco sarat komang tabut le. Tenan le kisei ka bagania, lepa toili nia ka bagat reureu baga masipaatu sibabara nene. 13Ka gogoi nenda leu et ai rua sipasiului sieei ka laggai Emmaus, pulu sara kilometer reunannia ka Yerusalem. 14Ai sia mueenung, palaiboakerangan sangamberi sibabara nene. 15Ai sia patitibo, paise ruada, lotsit Yesus itagetnake, sia, paenungakenangan sia. 16Tapoi amaramun le matada bui raagai nia. 17Kuanangan ka matada yesus, "Aponia nupalalaiboake kam aimueenung?" Rio sia ka reureu bagada. 18Aleginangan nia sara sipuoni si Kleopas, "Saram le pa tairauma sikuddu ka Yerusalem, taiagai sibabara sedda ka gogoi simaruei?" 19Kuanangan Yesus, "Aponia?" Kuarangan ka matania, "Ne, pagalaiat Yesus tai Natsaret, nabi simagege galajet samba titiboat ka matat Taikamanua samba ka matat sirimanua. 20Ranganduake nia tai imam sabeu samba tai bajamai, raukum nia simateiakenen samba rasiliktengaake nia. 21Amaroan bedda bagamai, nia le sipasibebelaake tai Israel. Gogoi nene ia te gogoi sikatelu lepat sibabara nenda. 22Ia geti ai leu piga pa tainanalep saaleimai sibaraake minca kisei bagamai. Mamancep pei le ameian sia ka ratei, 23tapoi ta arasese tubunia. Lepa toili sia kuarangan araitco samalaika sipasikukua amurimanuangan nia. 24Ai leu piga pa saaleimai sieei ka ratei, ailirangan bulatnia siniboira tainanalep, tapoi Yesus ta araitco." 25Lepa kuanangan ka matada Yesus, "Pate taiagaimui paatuat! Pate besi nukatonemi kam sangamberi siniboira tai nabi! 26Ta ioorik le boiki sangamberinia Kristus, ia pei ituguru ka pulatsanannia?" 27Taddaakenangan Yesus ikolouake ka matada sangamberi siniboi ka Surat Sipunenan pagalaiat tubunia, barania ka bukot Mose aili ka bukoda tai nabi. 28Kele aramalegere ka laggai ailiakenenda, pakaunangan tubunia Yesus iriuriuake puenunganannia. 29Tapoi arakera le nia, kuarangan, "Ba kakaddiuake kai, amasoiboan, bebelean le sulu." Tutnangan sia Yesus mei mugogoi sambada. 30Ai sia mukukuddu sambada, alanangan roti Yesus, sukatnakenangan nia, paabbonangan nia, kaunangan nia ka sia. 31Tubukanangan leu matada, agairangan nia, lepa agounangan nia ka matada. 32Kuarangan pasasambada, "Tenan labou bagata aipatiboake sita ka enungan, samba ikolouake Surat Sipunenan ka sita, ia leu?" 33Ka jam nenda leu et suru sia, soksokrangan minca ka Yerusalem. Sege sia sedda aian sipasiului sipulusara ai sia parururu sangamberida. 34Kuarangan sipasiului, "Bulatnia atusurungan si Tuhan, aipatoilaan tubunia kai Simon." 35Lepa nunuakerangan sirua sipasiului nene sibabara ka enungan, samba kipa galai araagai nia ka teteret aipaabbo roti. 36Airatitiboi nene, tulut rio Yesus ka talagada, kuanangan ka matada, "Aban ka kam!" 37Tugegerangan pagalu loto, ka bagada poi sanitu le araitco. 38Kuanangan ka matada Yesus, "Tugegege koi kam, samba makakarat koi bagamui? 39Itco kam kabeiku samba rereku. Aku le nene! Rape pei kam tubuku samba lelekngake kam, aipoi sanitu ta anai akkulania samba tolatnia, kele siitcomui ka tubuku." 40aikukua nene, paitconangan kabeinia samba rerenia ka matada. 41Kele tapei matotonem bagada kalulut angkat bagada samba kisei ka bagada, kuanangan ka matada, "Ai ka kam se goiso kan? 42Lepa kaurangan sangapaggalaiba sigoreng. 43Alanangan nia, komnangan nia ka matada. 44Ia geti kuanangan ka matada Yesus, "Ia te ne tiboiet siniboiku ka matamui enan pei le aku ka bebemui: sangamberi sitususurat ka bukot Mose samba bukoda tai nabi samba buko Psalmen pagalaiat tubuku, buita muaili." 45Lepa bukaakenangan paatuatda Yesus bule raagai katukolobat Surat Sipunenan. 46Kuanangan ka matada, "Ka Surat Sipunenan atusuratnakean: Buita masiorik le Kristus, samba ka gogoi sikatelunia suru nia minca. 47Ia leu et ka oninia tupaarep pagalaiat katubaugat paatuat samba katuappekat jo ka sangamberi bangsa, tutaddaake barania ka Yerusalem. 48kam te sipasimumuneng sangamberinia nene. 49Ai leu kukoiniake ka kam sinibalaakenen Ukkuiku. Tapoi buita nungena kam se ka Yerusalem, teret tusegeake ka kam gege sibara ka pata." 50Lepa ambitnangan sia Yesus bela ka Betania. Sege sia sedda totoiakenangan kabeinia isukatnake sia. 51Aisusukatnake sia, pasararangan, tuakkatnangan ka sorga. 52Purapporangan ka matania, lepa toili sia ka Yerusalem ka angkat baga. 53Sarat ka Uman Taikamanua le sia masiumun Taikamanua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\