LUKAS 3

1Ka rura sikapululimania ipukaisar Kaisar Tiberius, si Pontius Pilatus mugubernur ka Yudea, si Herodes murimata ka Galilea, samba si Pilipus sarainania murimata ka Iturea samba Trakhonitis, si Lisanias murimata ka Abilene, 2si Hannas samba si Kayafas imam sabeu; ka teteret nenda bara tiboiet Taikamanua kai Yohannes togat Sakaria ka simatangeu. 3Ia geti ei si Yohannes ka senen laggai riringan Yordan pungantomannangan, "Bauake kam paatuatmui samba kau iturau kam, bule iappeake jomui Taikamanua." 4Kele sitususurat ka bukot nabi Yesaya, "Ai nganga sipusosoga ka simatangeu, 'Tarekngake kam enungan Tuhan, roipoake kam pusilaiatnia. 5Simapeleu tutabbui, leleu samba tinambu tugaktukngake. Simakoilut tuparoipo, samba enungan simabukkulu tugaktukngake. 6Itcorangan leu sangamberi sirimanua puaragat sibara ka Taikamanua!' " 7Kuanangan si Yohannes ka matada sirimanua simigi siooi masitiddou irau sia, "Kam saulou, kasei amasikua ka matamui momoi nukatsiliake kam tubumui ka golut Taikamanua sibabara geti? 8Patoila le kam buat katubabau paatuatmui. Bui te nukua kam ka paatuatmui, 'Si Abraham le ukkuimai.' Aipoi kukua nia ka matamui: Momoi le ibaraake tatogat Abraham Taikamanua ka bukku nene! 9Amatarekngan baliok ka pailakkik loina; senen loina taibuaake bua simaeru tutatadde le, gik ka api." 10Nounourangan nia sirimanua simigi, "Oto kipangan le kugagalai kai?" 11Aleginangan nia si Yohannes, "Kasei sipurua leppei, kau ikau sara ka si ta anai; samba simakan, kau iparubei nia ka sabagei." 12Sipuuku cukai leu amoi sia masitiddou turau sia. Nounourangan si Yohannes, "Guru, kipa kugagalai kai ka kai?" 13Aleginangan nia si Yohannes, "Bui isabau sinetereakenen nuala kam." 14Tai tentera leu masinounou, "Kai ka kai, kipa kugagalai kai?" Kuanangan ka matada si Yohannes, "Bui nugalai kam gege ka tubut kasei pa, ele bui nuala kam bulagatda pajoat. Upamui le karoni kam lepa." 15Ai le poi sia masingengena sirimanua simigi, patuptuprangan ka paatuatda pagalaiat si Yohannes, baleu niangan pa Kristus. 16Kuanangan ka matada sangamberida si Yohannes, "Aku kaku oinan le kukakau masirau kam; tapoi momoi le geti sisaliu pei le gegeku. Beringan masirugut talit tarangainia ta mateu aku. Rauakenennia ka kam Ketsat Sipunenan samba api le. 17Amatarekngan sasatsat ka kabeinia masilinaake bera ka paga. Bera iruruake ka gudang, paga geti ilaboake ka api sitaipepee." 18Maigi pei le bagei ingantomanake si Yohannes masisegeake Katuareman Simaeru ka sirimanua simigi. 19Tapoi si Herodes geti rimata ka Galilea, kele aiase nia si Yohannes kalulut si Herodias sinanalep sarainania, samba kalulut jo bagei sigalainia, 20aituppai pei le jonia, aikau poi si Yohannes ka bagat penjara. 21Lepa aiturau sangamberi sirimanua simigi, samba Yesus leu turau samba ai nia maninindou, tubukanangan manua, 22gorosot Ketsat Taikamanua kele tubut merpati mei ka tubunia. Maarepnangan nganga sibara ka manua masikua, "Ekeu te Togaku, kilibet bagaku, obaket bagaku te ekeu." 23Ka teteret aitaddaake galajetnia Yesus, ai pa telu pulu ngarura beunannia. Siripot sipaatuda sirimanua, togat Yosep le nia, si Yosep togat Eli, 24si Eli togat Mattat, si Mattat togat Lepi, si Lepi togat Melki, si Melki togat Yanai, si Yanai togat Yosep, 25si Yosep togat Matatia, si Matatia togat Amos, si Amos togat Nahum, si Nahum togat Hesli, si Hesli togat Naggai, 26si Naggai togat Maat, si Maat togat Matatia, si Matatia togat Simei, si Simei togat Yosekh, si Yosekh togat Yoda, 27si Yoda togat Yohanan, si Yohanan togat Resa, si Resa togat Serubabel, si Serubabel togat Sealtiel, si Sealtiel togat Neri, 28si Neri togat Melki, si Melki togat Adi, si Adi togat Kosam, si Kosam togat Elmadam, si Elmadam togat Er, 29si Er togat Yesua, si Yesua togat Elieser, si Elieser togat Yorim, si Yorim togat Mattat, si Mattat togat Lepi, 30si Lepi togat Simeon, si Simeon togat Yuda, si Yuda togat Yosep, si Yosep togat Yonam, si Yonam togat Eliakim, 31si Eliakim togat Melea, si Melea togat Menna, si Menna togat Matata, si Matata togat Natan, si Natan togat David, 32si David togat Isai, si Isai togat Obed, si Obed togat Boas, si Boas togat Salmon, si Salmon togat Nahason, 33si Nahason togat Aminadab, si Aminadab togat Admin, si Admin togat Arni, si Arni togat Hezron, si Hezron togat Peres, si Peres togat Yuda, 34si Yuda togat Yakob, si Yakob togat Isak, si Isak togat Abraham, si Abraham togat Terah, si Terah togat Nahor, 35si Nahor togat Serug, si Serug togat Rehu, si Rehu togat Peleg, si Peleg togat Eber, si Eber togat Salmon, 36si Salmon togat Kenan, si Kenan togat Arpaksad, si Arpaksad togat Sem, si Sem togat Noak, si Noak togat Lamekh, 37si Lamekh togat Metusala, si Metusala togat Henokh, si Henokh togat Yared, si Yared togat Mahalael, si Mahalael togat Kenan, 38si Kenan togat Enos, si Enos togat Set, si Set togat Adam, si Adam togat Taikamanua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\