LUKAS 7

1Lepa aipanibo Yesus ka matada sirimanua simigi, ei nia ka Kapernaum. 2Ai sedda sara kapiten tentera tai Roma, paguguletnia aimubebesi malegere matei; pagugulet nenda bulat kilibet bagania. 3Kele aiarep pagalaiat Yesus, koiniakenangan tai bajara tai Yahudi raei masitiddou bule ioi masialeake paguguletnia. 4Kele arasege ka matat Yesus, besiakerangan nia, kuarangan, "Mateu le nuromake nia, 5manuntu poi bagania ka bangsata, samba uma parurukatmai airiokean." 6Ia geti tutnangan sia Yesus. Kele aramalegere ka lalep, koiniakenangan sasuruaknia kapiten tentera masikua ka matat Yesus, "Baan leu sasaggoake tubum, ta mateu aku nutuguru ka lalepku. 7Lulut taimateuku te ta tubuku amoi masitaget ekeu. Kua le sangakuanan, metnangan imale paguguletku. 8Sirimanua paneineiet le poi aku, tapoi sipaneinei tentera leu aku. Ke kukua ka sara tentera, 'Kenan!' einangan leu et; ka sabagei, 'Konan!' oinangan leu et; samba ka paguguletku, 'Galai nene!' galainangan leu et nia." 9Kisei le ka bagania Yesus aiarep tiboiet nene. Pitsanangan teiteinia, kuanangan ka matada sirimanua simigi sipasitutut nia, "Kukua nia ka matamui: Beri ka tai Israel ta akusese kopet tonem baga kele nene." 10Kele aratoili ka lalep sia sikoiniakenen, itcorangan amalengan pagugulet nenda. 11Kele aimapato, ei Yesus ka laggai Nain. Sipasiuluinia samba sirimanua simigi leu amei sia masipaalei nia. 12Kele aramalegere ka matatbaliu laggai, bela sirimanua sipasibabairat simamatei. Simamatei nenda, ia te silainge, toga sisasara ka sinanalep silumang. Maigi sia taikalaggaiat masipaaleiake ina nenda. 13Kele aiitco ina nenda Yesus, makatenangan bagania ka tubunia, kuanangan, "Ba pusosou!" 14Legereakenangan tubunia Yesus, rapenangan panggere, puarirangan sipasibabairat. Kuanangan Yesus, "Oi silainge, kukua nia ka matam, suruake ekeu!" 15Tusurunangan leu et, tukku, taddaakenangan manibo. Lepa kaunangan nia Yesus ka inania. 16Malotorangan sangamberida, umunakerangan Taikamanua, kuarangan, "Amoian nabi sabeu ka talagata, aibalouan bangsania Taikamanua!" 17Ia geti mararatnangan katuareman Yesus ka sangalio Yudea samba ka sangamberi laggai simalegere sedda. 18Kele arasegeake nia kai Yohannes sipasiuluinia pagalaiat sangamberi sibabara, 19sogainangan rua sipasiuluinia, koiniakenangan sia masinounou si Tuhan, "Ekeuan leu siooi, ele ai pei le sabagei ngenaakenenmai?" 20Kele arasege ka matat Yesus kuarangan, "Aikoiniake kai si Yohannes Sipasirarau ka matam masinounou, ekeuan leu siooi, ele ai pei le sabagei ngenaakenenmai?" 21Ka teterenia nenda, Yesus ai nia masiaaleake maigi sirimanua ka sangamberi besi samba oringen samba masiusiake sanitu samba simapeset ikau maitco minca matada. 22Aleginangan nia Yesus kuanangan ka matada, "Kenan kam, segeake kam kai Yohannes siitcomui samba siarepmui: Amaitcoan matada simapeset, amuenungan simasakit, amalengan simabogbong, amaarepman piura simatakkep, atusurungan simamatei samba Katuareman Simaeru atusegeakean ka simageba. 23Ia geti mauktuk te sitaimabele baga ka tubuku!" 24Kele aratuitui pakoiniet Yohannes, taddakenangan Yesus masitiboi ka matada sirimanua simigi pagalaiat si Yohannes, "Aponia nubebesiake kam nuitco kam anuei kam ka simatangeu? Masiitco popoupou pinauilat rusa? 25Masiitco apa te nueei kam? Masiitco sirimanua sipuleleppei simaramo? Sirimanua sipuleleppei simalainge samba simakayo geti, ai le sia ka lalepda tai rimata. 26Oto masiitco apa le nueei kam? Masiitco nabi? Bulatnia, tapoi kukua nia ka matamui, saliu pei le nabi. 27Nia te nene sikuania ka Surat Sipunenan, 'Kukokoiniake te pakoinietku muboiki kekeu, masitarekngake enungannu.' 28Kukua nia ka matamui: Ka talagat sirimanua sinutuakenenda tainanalep, ta anai sisaliu beunan Yohannes Sipasirarau. Tapoi kenanen kisedda, sigoisonia ka bagat Purimataat Sorga, nia pei le abeu kai Yohannes Sipasirarau." 29Sangamberi sirimanua simigi samba sipuuku cukai sipasiaarep tiboiet Yesus, raseseake puroipoat Taikamanua, sia poi nene siturarau ka pasiraukat Yohannes. 30Tai Parise samba siagaisurat geti, ta raoba masisilo siteuakenen Taikamanua ka tubuda, aipoi ta raoba irau sia si Yohannes. 31Kuanangan minca Yesus, "Kaipa pa kupapasikatnake sia sirimanua reddenan nene? Kaipa pa kupakekereake sia? 32Makere le sia kele tatoga sikuddu ka pasakiat sipusosoga ka saaleira masikua, 'Akuteubaan kai kam, ta amuturu kam; amugeringan kai, ta amusou kam!' 33Oi poi si Yohannes Sipasirarau, taikom roti samba tailo anggur, kuamuian, 'Ai sanitu ka tubunia.' 34Lepa oi Togatsirimanua, mukom nia samba mulo, kuamuian, 'Itco pei kam, sirimanua simaereu kokom samba simalo anggur, suruakda sipuuku cukai samba sijo!' 35Tapoi sikut paatuat Taikamanua geti ka tubut sirimanua sipasisisilo nia le imakokoinong." 36Ai sara tai Parise sisogai Yesus mukom ka lalepnia. Tugurunangan Yesus ka lalep Parise, puuddetnangan mukom. 37Ka laggai nenda ai leu sara sinanalep simakope jo. Kele aiarep ai Yesus mukokom ka lalep Parise, ei nia ambitnangan sara bulibuli alabastar sibara tula simasingin. 38Purionangan ka teitei ka bebet rerenia, pusounangan; ai nia musosou suaakenangan reret Yesus elunia. Lepa posanangan nia alainia, sigguknangan nia, tulajinangan nia tula simasingin. 39Kele aiitco nene si Parise sipasisosogai Yesus mukom, kuanangan ka paatuatnia, "Ke nabi bai nia, ta isosoppi iagai kasei sinanalep sipasirarape nia nene, samba iagai sinanalep sijo le nia." 40Kuanangan Yesus ka matat Simon, "Simon, ai kuanenku ka matam." Aleginangan nia si Simon, "Kuangan Guru." 41Kuanangan Yesus, "Ai rua sirimanua sipuuutak ka sara sirimanua sipasibabaleake bulagat. Sara muutak lima ngotu perak, sisara geti lima pulu perak le. 42Kalulut ta anai kaunenda masitoiliake, lepaakenangan utakda ruada. Kasei le ka sia makope mununtu baga ka tubut sipasibabaleake bulagat nenda?" 43Aleginangan nia si Simon kuanangan, "Kupaatu silepaakenen utak simigi le." Kuanangan ka matania Yesus, "Aisesengan sipaatum." 44Lepa mattainangan sinanalep Yesus, kuanangan ka matat Simon, "Nuiitco leu sinanalep nene? Guru aku ka lalepnu, ta anuake oinan bubui rereku; ka sia geti elunia le aikau masibui rereku, samba alainia le aikau pasiposa nia. 45Ekeu ta anusigguk aku; ka sia geti gurukungan ka lalepnu nene, ta aiariake isigguk rereku. 46Ekeu ta anutulaji uteku; ka sia geti tula simasingin le aikau masitulaji rereku. 47Kukua nia ka matam: Jonia simaigi atuappeakean, kalulut abeu poi nuntut bagania. Tapoi kasei jo goiso tuappeake, goiso leu nuntut bagania." 48Lepa kuanangan ka matat sinanalep, "Atuappeakean jom." 49Ia geti taddaakerangan sia sipakomake Yesus masipaatu ka paatuatda, "Kasei te sirimanua nene iooi iappeake jo?" 50Kuanangan Yesus ka matat sinanalep, "Aiarauakean ekeu tonem bagam, toiliakean ekeu ka angkat baga!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\