LUKAS 8

1Lepa nenda gejenginangan Yesus laggai sabeu samba laggai sigoiso, masipaarep Katuareman Simaeru pagalaiat Purimataat Taikamanua. Sipasiuluinia sipulurua leu masitut nia, 2samba piga pa tainanalep sialeakenennia ka sanitu samba ka oringen bagei, ia te si Maria sipuoni Magdalena, (pitu sanitu aibelaake ka tubunia), 3si Yohanna sinanalep Kusa bendaharat Herodes, si Susana samba maigi tainanalep bagei. Sia te tainanalep nene sipaanggaiake bibiletda masipuuku Yesus samba sipasiuluinia. 4Kele araparuru sirimanua simigi ka matat Yesus sibara ka sangamberi laggai, panibonangan ka matada ka bagat pasikat, 5"Ai sara sipangangaram sieei masikaramake karamennia. Aikakaramake bele bagei ka enungan, paperakirangan nia sirimanua samba ipatautaki nia uma. 6Bagei bele ka polak simabukku, kele aipututu malajunangan ta poi anai suania. 7Bagei bele ka talagat rui, makerenangan ipututu rui, teinangan nia. 8Tapoi ai leu bagei sibebele ka polak simaeru; kele aipututu buaakenangan sangotu igit ngambenia." Lepa aitiboi nene Yesus sogaakenangan, "Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia!" 9Ia geti nounourangan nia sipasiuluinia katukolobat pasikat nenda. 10Kuanangan Yesus, "Ka kam atuakean pasiagai keleat Purimataat Taikamanua, ka sabagei geti ka pasikat le, bule kenanen airakikinere, tapoi ta raiitco; airaarep, tapoi ta raagai kolou." 11"Koi le katukolobat pasikat nenda: Karamen ia te tiboiet Taikamanua. 12Sibebele ka enungan, ia te sirimanua sipasiaarep tiboiet, lepa oi Sanitu, alanangan tiboiet ka paatuatda, bui imatonem bagada, bui rapurimanua. 13Karamen sibebele ka polak simabukku, ia te sirimanua, kele araarep tiboiet, alarangan nia ka angkat baga. Tapoi ta muungat sia, ta matom tonem bagada, bara ibara pasisiboat siksikrangan teiteira. 14Sibebele ka talagat rui, ia te sipasiaarep tiboiet, tapoi kalulut aiokkip nia karat baga samba pukayoat samba obat tubu ka purimanuaiat polak, taiomakenangan imara buania. 15Sibebele ka polak simaeru ia te sipasiaarep tiboiet, kupkupmakerangan nia ka paatuat simaeru, pubuarangan ka puoman baga." 16"Ta anai sipasitutunam alito lepa luplupinangan nia bulukbuk, ele masikau nia ka tei pereman. Ka kudduat pualitoat le ikakau nia, bule raitco patonia siooi ka lalep. 17Aipoi ta anai simalipput taitotoilaakenen, samba ta anai pakeleat taimaagai samba taipopoilianen geti. 18Oto pagaba kam nupasiarep kam. Aipoi ka kasei pa ai, tukakau pei le ka sia; ka si ta anai geti beringan goiso sibabara ka tubunia tuaala pei le." 19Lepa oi inan Yesus samba sasarainania masitagetnake nia, tapoi ta amoi araei ka tubunia kopet igit sirimanua. 20Segeakerangan ka matania, "Ai inam samba sasarainam ai sia ka gerat, raoba masiailiake ekeu." 21Kuanangan ka matada sangamberida, "Inangku samba sasarainangku ia te sipasiaarep tiboiet Taikamanua samba sigalaiake nia." 22Ka sara gogoi tujanang Yesus ka abak sambada sipasiuluinia. Kuanangan ka matada sipasiuluinia, "Sita kam mutalipo ka sila." Eirangan leu et. 23Ai sia mulalajo, maunengnangan Yesus. Sinulut oi talabari kusenangan abakda, kei magorangan. 24Ei sipasiuluinia masigeugeu nia kuarangan, "Guru, Guru, mamatei sita!" Tusurunangan Yesus, asenangan rusa samba onu sipujajaa, malebaknangan. 25Kuanangan ka matada sipasiuluinia, "Kaipa nia tonem bagamui?" Malotorangan samba tenan le kisei ka bagada, kuarangan pasasambada, "Kasei le pa sirimanua nene? Ase iase rusa samba onu, reddet ireddet ngangania!" 26Pulajorangan, sege sia ka laggaira tai Gerasa ka silat koat Galilea. 27Kele aitusakai Yesus, paseseakenangan nia sara sirimanua pinasaileu sanitu sibara ka laggai. Amaujungan ta aipuleppei samba ta ioba mukuddu ka lalep, sarat ka ratei le ikukuddu. 28Kele aiitco Yesus, pugereinangan, rappo nia ka matat Yesus, kuanangan sabeu nganga, "Yesus Togat Taikamanua Sipulubeunan! Apa nuaala se? Kutiddou kekeu bui nubesiki aku!" 29Lulunia aikua kise, aiusiakean poi sanitu Yesus ibela ka tubut sirimanua nenda. Amareireian ipasaileu nia sanitu, kenanen rakabe kabei samba rerenia palenggui samba rajago nia simaron, tapoi itakkiake le kakabenia, paambitnangan nia sanitu ka simatangeu. 30Nounounangan nia Yesus, "Kasei onim?" Aleginangan nia, "Legion," maigi poi sanitu sisopsop ka tubunia. 31Panindogirangan Yesus sanitu bui ikoiniake sia raei ka bagat guluggu. 32Sedda ai sangamata sakkoilo sipukokom ka gilak leleu. Tiddourangan ka Yesus bule iobaake sia raei ka bagat sakkoilo. Obaakenangan sia Yesus. 33Belarangan leu sanitu ka sirimanua nenda, ei sia ka bagat sakkoilo. Sakkoilo sisangamungkuat nenda barania ka tikkara teipu bujuu ka koat, louloulou. 34Kele araitco sibabara nene sipasijajago sakkoilo, tuituirangan masisegeake nia ka laggai sabeu samba ka laggai sigoiso. 35Belarangan sangamberida masiitco sibabara. Oi sia ka Yesus, itcorangan sirimanua sikaddiuakenen sanitu ai nia mututukku ka bebet reret Yesus; amuleppeian nia, aiagaian simaeru. Malotorangan sangamberida. 36Nunuakerangan nia sia sipasiitco sibabara nene ka matada, kipa aimale sirimanua pinasaileu sanitu nenda. 37Ia geti nanarangan Yesus sangamberida sipulaggai ka Gerasa bule ikaddiuake sia, makope poi lotora. Ia geti janang Yesus ka abak toili sia. 38Tiddounangan sirimanua sikaddiuakenen sanitu bule iobaake Yesus itut nia. Tapoi iguguluake le nia Yesus itoili, kuanangan, 39"Toiliakean ekeu ka lalepnu, nunuakenungan sangamberi sigalai Taikamanua ka tubum." Einangan leu ka sangalio laggai masipaarep sangamberi sigalai Yesus ka tubunia. 40Kele aitoili Yesus, roroirangan nia sirimanua simigi, arangeanaakean poi nia sangamberida. 41Lepa oi sara utet uma parurukat sipuoni si Yairus. Purapponangan ka matat Yesus manindou bule ioi Yesus ka lalepnia, 42aipoi togania sinanalep sisasara, sipulurua ngarura beunannia mamateian le nia. Aimemei Yesus ka lalep Yairus, okkiprangan nia sirimanua simigi. 43Sedda ai sara sinanalep simabesi pujojaet, pulu rua ngarurangan ujunia. Asappurungan bibiletnia upada tai kerei, tapoi ta anai siooi masialeake nia. 44Ei nia ka teitei Yesus, rapenangan jaijait leppeinia, puarinangan leu et pujojaetnia. 45Kuanangan Yesus, "Kasei airape aku?" Kalulut sangamberida masipakele, kuanangan si Petrus, "Guru, igit sirimanua le sioilot samba siokkip ekeu!" 46Kuanangan Yesus, "Ai sirape aku. Aiagaian tubuku aibela kerek ka tubuku." 47Kele aiagai sinanalep amaagaian sigalainia, oi nia aimugegeret tubunia, purapponangan ka matat Yesus, tiboinangan ka matada sirimanua simigi lulunia airape Yesus, samba aimale ka teteret nenda leu et. 48Kuanangan ka matania Yesus, "Rogai, aiarauakean ekeu tonem bagam. Toiliakean ekeu ka angkat baga." 49Ai pei le maninibo Yesus, oi sara sirimanua sibara ka lalep utet uma parurukat kuanangan ka matania, "Atataan togam, baan gegejaake bagat Guru!" 50Kele aiarep nia Yesus, kuanangan ka matat Yairus, "Ba maloloto, tonemake le bagam, muririmanua nia togam." 51Kele aisege Yesus ka lalep Yairus, ta aiobaake ratuguru sabagei, sarat si Petrus, si Yohannes, si Yakobus, ukkui toga samba inania le. 52Sangamberi sirimanua mugeri samba masisoibi toga nenda. Kuanangan Yesus, "Ba pusosou kam, ta amatei nia ai le nia memerep." 53Gagatirangan Yesus, araagaian poi atataan nia. 54Lepa alanangan kabei toga Yesus, kuanangan, "Rogai, suruake ekeu!" 55Olenangan minca ketsat toga, tusurunangan leu et. Lepa kuanangan Yesus rakau kannia. 56Kisei le ka bagada epput toga. Tapoi ikera le sia Yesus ratiboi sibabara nene ka kasei pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\