LUKAS 9

1Sogainangan sipasiuluinia Yesus, kaunangan ka sia ron samba gege masiusiake sanitu samba masialeake oringen. 2Lepa koiniakenangan sia mei masipaarep Purimataat Taikamanua samba masialeake simabesi. 3Kuanangan ka matada, "Bui nuambit kam apa pa ka puenunganan, bui nuambit kam tutura ele balut, kan, ele bulagat, ele rua leppei. 4Kaipa lalep rasilo kam, seddangan te nukukuddu kam teret tuituimui. 5Ta geti rasilo kam, kaddiuake kam laggai nenda, sosoakemuian abu ka reremui, ibailiu nia repdemenda." 6Lepa ei sia ka senen laggai, paareprangan Katuareman Simaeru samba masialeake simabesi ka senen kudduat. 7Kele aiarep nia si Herodes rimata ka Galilea, sangamberi sibabara paingonangan nia, aipoi ai sipasikukua, atusurungan si Yohannes ka simamatei. 8Ai leu sipasikukua, atulotsitnan si Elia. Sabagei masikua, atusurungan sara nabi siburu. 9Kuanangan si Herodes, "Akusaggiringan lolokkat Yohannes. Kaseian le te nene simaarep masigalaiake kele nene?" Besiakenangan iitco Yesus. 10Kele aratoili tai apostel nunuakerangan ka matat Yesus sangamberi sigalaira. Lepa ambitnangan sia Yesus raei rasaraake tubuda ka laggai Betsaida. 11Kele araagai nia sirimanua simigi ei sia masitut Yesus. Alanangan sia Yesus, tiboinangan ka matada pagalaiat Purimataat Taikamanua, aleakenangan leu sia simabesi. 12Kele aitaddaake masoibo, oi sipasiuluinia sipulurua masikua ka matat Yesus, "Kuangan ratuitui sirimanua simigi nene, raei ragaba katda samba pugogoiat ka desa samba ka laggai simalegere se, aipoi simatangeu le kudduat nene." 13Kuana le ka matada Yesus, "Kam le ipakokom sia." Alegirangan nia sipasiului, "Lima le roti samba rua iba ka kai, bagei ta anai. Obana le mei kai masisaki katda sirimanua simigi nene." ( 14Ai pa lima ribu taimanteu sedda.) Kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Kua kam rapukuddu pinabagguak, palilima pulu sangabagguak." 15Galairangan sipasiului kele sikuat Yesus ka matada, kudduakerangan sia sangamberida. 16Alanangan roti silima samba iba sirua Yesus, teilanangan manua, kuanangan sura ka Taikamanua, paabbonangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia raparubei nia ka sirimanua simigi. 17Pukomrangan leu sangamberida ektek. Lepa ruruakerangan legeira pulu rua ngagaraga iginia. 18Ka sara gogoi aimaninindou Yesus sarania, oi sipasiuluinia masitagetnake nia. Nounounangan sia Yesus, "Kasei aku rakua nia sirimanua?" 19Alegirangan nia, "Si Yohannes Sipasirarau. Sabagei masikua si Elia. Ai leu sipasikukua: sara ka talagada tai nabi siburu atusuru." 20Nounounangan sia Yesus, "Kam ka kam, kasei le aku nukua kam?" Aleginangan nia si Petrus, "Kristus le ekeu sibara ka Taikamanua." 21Lepa paneineinangan sipasiuluinia Yesus bui rakua nia ka kasei pa pagalaiat nene. 22Kuanangan leu ka matada, "Buita iorik maigi paoreat Togatsirimanua, rakekele nia tai baja, tai imam sabeu samba siagaisurat. Mateiakerangan nia, tapoi tususuru le nia minca ka gogoi sikatelunia." 23Kuanangan ka matada sangamberida Yesus, "Kasei sioba masitut aku, kau iputata tubunia; bairatnangan siliktengania senen gogoi, tutnangan aku. 24Aipoi sipasikikiliu engania, malilimai le engania; sitaipuletsei engania kalulut aku, ia te masikikiliu engania. 25Apa kauna nia sirimanua ke ibakkati sangalio polak, tapoi ipalimai samba ipakatai le tubunia? 26Kasei simaila masimunengake aku samba tiboietku, Togatsirimanua leu mamaila masimunengake nia ka teteret ioi geti ka pulatsanannia samba pulatsanan Ukkui samba samalaikania sipunenan. 27Kukua nia ka matamui: Ai piga pa sipuririo se tapei mamatei sia, araitcoan Purimataat Taikamanua." 28Ai pa balu ngagogoi lepa aitiboi sangamberinia nene Yesus, ambitnangan si Petrus, si Yohannes samba si Yakobus manatara ka sara leleu manindou. 29Ai nia maninindou silinangan pumataatnia, bulau leppeinia kirisau. 30Tulut oi rua taimanteu sipatiboake nia, ia te si Mose samba si Elia. 31Bulat malatsat tuitco tubuda, samba rapatiboake Yesus pagalaiat sipuaaili ka tubunia kappuluakenennia ka Yerusalem. 32Si Petrus geti samba saaleinia ai le sia memerep. Kele arapumata, itcorangan pulatsanan Yesus samba sirua taimanteu sipuririo ka bebenia. 33Kei rakakaddiuakean le Yesus taimanteu sirua kuanangan ka matat Yesus si Petrus, "Pate eru takuddu se, Guru. Ai leu kugalai kai telu sapou: sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia." (Tapoi ta iagai si Petrus apa sikuania.) 34Ai pei le maninibo si Petrus, oi tanairusa ikunemi sia. Tenan le sia loto kele aitabbo sia tanairusa. 35Maarepnangan leu nganga sibara ka tanairusa masikua, "Nene te Togaku sipiliku. Reddet kam ngangania!" 36Kele aipuari nganga, sarania le Yesus araitco sedda. Ka teterenia nenda tenan le sia meng sipasiului ta aratiboi ka kasei pa sangamberi siitcora nenda. 37Mancep, kele aratugorosot barada ka leleu, oi sirimanua simigi masiailiake Yesus. 38Pugereinangan sara sirimanua ka talagada simigi kuanangan, "Guru, romake pei nuitco togaku, aipoi sarania le togaku! 39Ke iguruki nia ketsat sanitu, tulut pugereinangan, pangitngitnangan nia, pat bela bubut ka ngungunia. Ta iaariake masibesiki nia, samba ta ioba bela ka tubunia. 40Akutiddouan ka sipasiuluinu rausiake nia, tapoi ta amoi arausiake nia." 41Aleginangan nia Yesus, "Bulat reddenan sitaimatonem baga samba simapepepe le bai kam! Apangan le burunia kupaalei kam samba kupuomi kam baga? Ake nia sene togam!" 42Aimemei toga masiailiake Yesus, pabuubuunangan nia sanitu ka polak, pangitngitnangan nia. Tapoi iase le sanitu Yesus, aleakenangan toga nenda, lepa kaunangan nia ka ukkuinia. 43Kisei le ka bagada sangamberi sirimanua raitco beunan geget Taikamanua. 43Ai pei le rakikisei sirimanua sangamberi sigalai Yesus, kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, 44"Lelekngake kam tiboietku nene: Tusesegeakean le te Togatsirimanua ka kabeira sirimanua." 45Tapoi sipasiuluinia ta raagai katukolobatnia, malipput le poi katukolobatnia ka sia, bailiu ta raagai katukolobatnia. Tapoi maloto sia masinounou katukolobatnia ka Yesus. 46Ia geti bara paukelatda sipasiului Yesus pagalaiat kasei le siabeu ka talagada. 47Iagai le poi Yesus sibabara ka paatuatda, alanangan sara tatoga, rioakenangan nia ka bebenia, 48kuanangan ka matada, "Kasei siala toga nene ka oningku, aku le aiala, samba kasei siala aku, sipasikokoiniake aku le aiala. Aipoi sigoiso ka talagamui, nia le siabeu!" 49Kuanangan si Yohannes, "Guru, akuitco kai sara sirimanua masiusiake sanitu ka onim, keramaian nia, aipoi ta aleita nia." 50Kuanangan ka matania Yesus, "Ba kekera kam nia, aipoi sitaisaggangi kam, aleimui le nia." 51Kele aimalegere iaili tetere ituakkatnake Yesus ka sorga, teuakenangan mei ka Yerusalem. 52Guguluakenangan pakoinietnia muboiki ka tubunia. Ei sia, guru sia ka sara laggai ka Samaria masitarekngake pugogoiatnia. 53Tapoi ta raoba masisilo nia tai Samaria, iriuriuake poi Yesus mei ka Yerusalem. 54Kele araagai nia sipasiului pagalaiat nene, ia te si Yakobus samba si Yohannes, kuarangan, "Tuhan, noba kutiddou kai ibele api sibara ka manua masisubuake sia nene?" 55Pitsanangan teiteinia Yesus, asenangan sia. 56Lepa ei sia ka laggai bagei. 57Ai sia mueenung rariuriuake puenungananda, ai sara sirimanua sipasikukua ka matat Yesus, "Koba kutut ekeu, kaipa kaipa nuei!" 58Kuanangan ka matania Yesus, "Lamusek ai ugunia, samba uma ai rumunnia, Togatsirimanua geti ta anai kudduat katubujungan utenia." 59Lepa kuanangan Yesus ka matat sabagei, "Konan tut aku." Aleginangan nia, "Obaake le boiki kuei kurateiake ukkuiku." 60Kuanangan ka matania Yesus, "Eddangannia simamatei masirateiake simamateira. Ekeu geti, kenan le masipaarep Purimataat Taikamanua." 61Ai leu bagei sipasikukua, "Koba kutut ekeu Tuhan, tapoi obaake boiki kutoili masisegeake katutuituiku ka sia ka lalepmai." 62Kuanangan ka matania Yesus, "Kasei pa ke aitaddaakean mamakkuru, aipipitsa ka teitei, ta mateu nia ka Purimataat Taikamanua."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\