MARKUS 11

1Kele aramalegere ka Yerusalem, airaamiake Betpage samba Betania, ka leleu Tula, koiniakenangan rua sipasiuluinia Yesus, 2kuanangan ka matada, "Kenan kam ka laggai ipot matamui. Gurumui le ka laggai nenda, sesemuian sara togat kalidei ai kasesereat, taiuuddenietda pei le sirimanua. Rugutmuian nia, ambitmuian nia sene. 3Ke ai bai sipasirerere kam apa lulunia nururugut kam kalidei nenda, kuamui le, 'Ai kauna nia si Tuhan, ta mauju itoiliake nia minca se.' " 4Eirangan leu et, seserangan togat kalidei ai kasesereat ka bebet matatbaliu ka gerat, rugutrangan nia. 5Nounourangan sia sipuririo sedda, kuarangan ka matada, "Apananmui nururugut kam kalidei nenda?" 6Kuarangan kele sikuat Yesus ka matada, obaakerangan leu et nia. 7Taroakerangan kalidei ka matat Yesus, apoakerangan leppeira ka teitei kalidei, jananginangan nia Yesus. 8Maigi sia siapoake leppeira ka enungan, sabagei masipasaragai ran loina ka enungan sinaggirida ka mone. 9Sirimanua sipuboboiki samba sipasitutut mugerei, "Hosanna! Kau imatulu tubunia siooi ka onin Tuhan! 10Kau imatulu Purimataat siooi -- Purimataat taikebbukatta si David! Hosanna ka Taikamanua Sipulubeunan!" 11Segena le Yesus ka Yerusalem, guru nia ka Uman Taikamanua. Itconangan sangamberinia sedda, lepa tui nia iei ka Betania sambada sipasiuluinia sipulurua, amasoiboan poi. 12Mancep, kele aratuitui barada ka Betania, malajenangan Yesus. 13Ia geti itconangan ka sareunan sangaloina sileu simaeru buttet. Tagetnakenangan nia masiitco baleu ai buania. Kele aisege ka bakkat sileu, beri aisese buania, sarat buluk le, tapei poi aiaili pubuaiat sileu. 14Kuanangan ka loinat sileu, "Buian rakom buam beri sara sirimanua teret buruburu!" Airaarep sipasiuluinia sikuania. 15Sege sia ka Yerusalem, guru Yesus ka Uman Taikamanua. Taddaakenangan ikekele sirimanua sipasasaki ka bagania. Bailuakenangan mejada sipasisisili bulagat samba uddenanda sipasisasakiake merpati. 16Ta aiobaake beri sara sirimanua masiambit apa pa masisabau gerat Uman Taikamanua. 17Pangantomannangan sia Yesus pele ngangania, "Ta atusuratnakean ka Surat Sipunenan, 'Uma panindogat ka sangamberi bangsa le tuoniake umangku?' Tapoi anubailiuake le kam nia ngaliura sipasiraraurau!" 18Tiboiet nene araarep tai imam sabeu samba siagaisurat. Gabarangan paluluat itumateiake Yesus; maloto poi sia ka tubunia, aipoi sangamberi sirimanua makisei ka baga masiarep ngantomannia. 19Kasoibokat, tui minca Yesus samba sipasiuluinia, kaddiuakerangan kota. 20Kele aratusabau simancep, itcorangan sileu amatteian pat aili ka ungatnia. 21Repdep airepdep nia si Petrus, kuanangan ka matat Yesus, "Guru, itco pei sileu siteleinu amatteian." 22Kuanangan ka matada Yesus, "Kau imatonem bagamui ka Taikamanua! 23Kukua nia ka matamui: kasei pa sikua ka leleu nene, 'Akkatnake ekeu, ribbaiake tubum ka koat!' ta bai makarat bagania, tapoi matonem bagania ipuaili sikuania, ta isosoppi ipuaili. 24Ia te lulunia kukua ka matamui: Ke manindou kam nutiddou kam apa pa, samba matonem bagamui iaake Taikamanua sinindoumui, ta isosoppi nusilo kam nia. 25Samba ke manindou kam, tapoi ai ngungut bagamui ka tubut kasei pa, appeake kam boiki seleda, bule iappeake leu selemui Ukkuimui ka sorga. [ 26Ta geti nuappeake kam, ta leu et iaappeake selemui Ukkuimui ka sorga."] 27Lepa ei minca Yesus samba sipasiuluinia ka Yerusalem. Aimugegejek Yesus ka bagat Uman Taikamanua, oi ka matania tai imam sabeu, siagaisurat samba tai bajara tai Yahudi 28nounourangan nia, "Ka geget apa nugalai nene? Kasei amasiake gege kekeu masigalai nene?" 29Kuanangan ka matada Yesus, "Kunounou kam boiki sara panounogat. Ke nualegi kam, kuakungan leu ka matamui ka geget apa kugalai nene. 30Pasiraukat Yohannes nenda, sibara ka Taikamanua ele sibara ka sirimanua? Alegi pei kam!" 31Patiborangan pasasambada kuarangan, "Ke takua, 'Sibara ka Taikamanua,' kuanangan te ka matata, 'Oto angoi ta matonem bagamui ka tubunia?' 32Tapoi ke takua, 'Sibara ka sirimanua,' maloto sita ka sirimanua simigi, aipoi sangamberida arapunabingan si Yohannes." 33Kuarangan raalegi Yesus, "Ta kuagai kai." Kuanangan ka matada Yesus, 'Oto kaku leu ta kukukua ka matamui ka geget apa kugalai nene."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\