MARKUS 4

1Ia geti taddaakenangan minca Yesus mungantoman ka bebet koat Galilea. Makope igida sirimanua masipurut nia, pat tujanangnangan ka bagat abak. Putekbuknangan ka koat, sirimanua simigi geti ai sia muririo ka kapi. 2Maigi ngamata aingantomanake ka matada ka bagat pasikat. Kuanangan ka ngantomannia, 3"Arepmake kam! Ai sara sirimanua sieei mangaram. 4Aikakaramake, bele bagei ka enungan, oi uma patautakinangan nia. 5Bagei bele ka polak simabukku sitaimakeppu polak. Maruei ipututu ta poi makeppu polaknia. 6Tapoi kele aibela sulu, malajunangan, attei, lulut tatat ungatnia. 7Bagei bele ka talagat rui. Pututunangan rui, teinangan nia, taipubuanangan. 8Ai leu sibebele ka polak simaeru. Pututunangan, puuraunangan, pubuanangan, ai telu pulu, ai enem pulu, ai sangotu igit ngambenia." 9Lepa kuanangan Yesus, "Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia." 10Kele aipusara Yesus, oi sipasitututnia sambada sipasiului sipulurua masinounou nia pagalaiat katukolobat pasikat nenda. 11Kuanangan ka matada, "Ka kam atupaagaian keleat Purimataat Taikamanua; ka sia sikuddu ka bebe geti ka bagat pasikat le tusegeake sangamberinia, 12bule, 'Kenanen aikikinere matada, tapoi ta raiitco, aiaarep piura, tapoi ta raaagai kolou, bui rabauake paatuatda, samba bui ituappeake joda.' " 13Kuanangan ka matada Yesus, "Ke ta makolou ka bagamui pasikat nene, kipa te imakokolou ka bagamui pasikat bagei? 14Sipangangaram ia te sipakakara tiboiet Taikamanua. 15Karamen sibebele ka bebet enungan, ia te pasikat sirimanua katukaraman tiboiet, arepda le nia, oinangan Sanitu, alanangan tiboiet sikaramakenen ka paatuatda. 16Kisedda leu et sikaramakenen ka polak simabukku, ia te sirimanua sipasiaarep tiboiet, maruei raala nia ka angkat baga. 17Tapoi ta muungat tiboiet ka paatuatda, tulu le aiomake goiso. Barana le gejat baga ele paoreat kalulut tiboiet, bilaan le imabebele bagada. 18Sabagei makere sia kele karamen sikaramakenen ka talagat rui. Kisedda te sirimanua sipasiaarep tiboiet, 19tapoi kalulut aiokkip samba aitei le tiboiet puukuket polak, pajoat pukayoat samba sene ngamata pubotbonan bagei, taipubuanangan. 20Sikaramakenen ka polak simaeru geti, ia te sipasiaarep samba sipasiaala tiboiet, pubuarangan: ai telu pulu ngaoleat, ai enem pulu ngaoleat, ai sangotu ngaoleat." 21Lepa kuanangan ka matada Yesus, "Ai pa sirimanua situnam alito, lepa luplupinangan nia bulukbuk, ele ikau ka tei pereman? Ta ka kudduat pualitoat le itukakau? 22Aipoi ta anai simalipput taitoilaakenen, samba ta anai pakeleat taipopoilianen geti. 23Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia!" 24Lepa kuanangan ka matada, "Lelekngake kam siarepmui! Kirekat sikireakenenmui ka sirimanua, ia leu te ikikireake Taikamanua ka kam, samba itutuppai pei le ka kam. 25Ka kasei poi ai, tukakau pei le, ka si ta anai geti, beringan sibabara ka tubunia tuaala pei le." 26Kuanangan Yesus, "Purimataat Taikamanua tupakereake nia ka sara sirimanua sikaramake karamen ka polak. 27Soibo perep nia, tago suru nia; aimuririuriu ipupon samba ipuurau karamen. Tapoi kipa pagalaiatnia, ta iagai sipangangaram. 28Tubut polak le ibabaraake buania: boiki loinania, lepa ottinia, kelepakatnia bua simasun baga ka ottinia. 29Kele aimara buania, taddaakerangan masigetai, aiailingan poi tetere pasimoneiat." 30Kuanangan Yesus, "Kipa tupakereake Purimataat Taikamanua? Ele pasikat apa tukakau masipakereake nia? 31Makere le nia ka sara luikut ube sikaramakenen ka polak. Bulat simakope goiso le nia ka sangamberi karamen ka polak nene. 32Tapoi kele aitukaramake pututunangan, bailiu niangan le abeu ka paguleigulei bagei. Belanangan rannia sabeu, pat oi uma murumun ka sikunemannia." 33Samba maigi pasikat bagei kele nene isegeake tiboiet ka matada, siripot siooi raagai kolou. 34Ta amanibo nia ka matada taipupapasikat. Tapoi ka sipasiuluinia geti, ka teteret saradangan le kolouakenangan sangamberinia ka matada. 35Ka gogoi nenda leu et kasoibokat, kuanangan ka matada sipasiuluinia Yesus, "Sita kam mutalipo ka sila." 36Kaddiuakerangan sirimanua simigi, janang sipasiului ka bagat abak -- Yesus ka sia aian nia ka bagat abak -- tui sia sambada. Tapoi ai leu bagei abak paabakngakenenda. 37Ia geti akenangan rusa simapiret, oinangan leu koat ka bagat abak, ai le goiso isun. 38Yesus geti ai nia memerep ka muri, aitutuluni tulunan. Geugeurangan nia sipasiuluinia kuarangan, "Guru, ta nupuleletsei tamagoo?" 39Tusurunangan leu et, asenangan rusa, kuanangan ka koat, "Meng, lebakngake ekeu!" Puarinangan rusa, malebaknangan leu koat, nem lepa. 40Kuanangan ka matada sipasiuluinia, "Angoi kise lotomui? Kipa, tapei matonem bagamui?" 41Malotorangan simakope, kuarangan pasasambada, "Kasei le pa sirimanua nene, rusa samba koatnan le kodda irereddet ngangania!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\