MARKUS 5

1Ia geti sege sia ka silat koat Galilea, ka laggaira tai Gerasa. 2Sakaina le Yesus barania ka abak, paseseakenangan nia sara pinasaileu sanitu sibara ka ratei. 3Sirimanua nene ka ratei le ikukuddu, samba ta anai kasei pa siooi masikabe nia kenanen palenggui. 4Mareireian rakabe samba rapalenggui nia, tapoi itatakkiake samba iraragatnake le palenggui. Beri sara siooi masiukkaake nia. 5Sinago sinoibo, ka ratei samba ka leleu le ipugegejek, mugerei samba iboboake bukku ka tubunia. 6Kele aiitco Yesus ka sareunan, pabalaunangan itagetnake nia, rappo nia ka matania, 7pugereinangan sabeu nganga, "Apa nuaala se, Yesus Togat Taikamanua Sipulubeunan? Ka onin Taikamanua kutiddou ka tubum, bui nubesiki aku!" 8Lulunia aikua nene, aikua poi Yesus ka matania, "Ketsat sanitu, belaake ekeu ka sirimanua nene!" 9Lepa nounounangan nia Yesus, "Kasei onim?" Aleginangan nia, "Oningku 'Legion' -- maigi poi kai!" 10Ia geti tiddourangan simakope bui iusiake sia Yesus ka laggaira nenda. 11Ka legeret kudduat nenda ai sangamata sakkoilo sipukokom ka gilak leleu. 12Tiddourangan ka Yesus kuarangan, "Obaake kuei kai kusopsopmake kai tubumai ka sakkoilo." 13Obaakenangan sia Yesus. Belarangan leu sanitu ka tubut sirimanua nenda ei sia ka bagat sakkoilo. Ribbaiakerangan tubuda sakkoilo sisangamata nenda -- ai pa rua ribu ngamuneng -- barania ka tikkara teipu bujuu ka koat, loulou. 14Tui sia sipasijajago sakkoilo, ei sia masisegeake sibabara nene ka laggai samba ka sikuddu ka desa. Belarangan sangamberida masiitco sibabara. 15Oi sia ka Yesus, itcorangan sirimanua pinasaileu sanitu sisangalegion nenda, aian nia mututukku, amuleppeian nia, aiagaian simaeru. Malotorangan sangamberida. 16Sia sipasiitco sibabara nene masinunuake ka matada sirimanua pagalaiat sibabara ka pinasaileu sanitu samba ka sakkoilo nenda. 17Tiddourangan leu bule ikaddiuake laggaira Yesus. 18Kele aitujanang Yesus ka abak, tiddounangan pinasaileu sanitu bule itut nia. 19Tapoi ta aiobaake nia Yesus. Kuana le ka matania, "Toiliakean ekeu ka saeppum, segeake ka matada beunan sigalai Tuhan ka tubum samba katet bagania ka tubum." 20Ia geti ei nia ka sangalio laggai Dekapolis masipaarep sangamberi sigalai Yesus ka tubunia. Makiseinangan ka bagada sangamberi sipasiaarep. 21Kele aiputalipo minca Yesus ka sila, marururangan sirimanua simigi ka matania ka bebet koat. 22Ia geti oi sara utet uma parurukat sikuddu sedda sipuoni si Yairus. Kele aiitco Yesus pabalaunangan murappo ka reret Yesus, 23tiddounangan simakope, "Mamateian le togaku sinanalep. Konan pei nurapeake kabeinu ka tubunia, bule imale togaku, ipurimanua!" 24Einangan leu Yesus ipaalei nia. Makope igida sirimanua situt nia, pat okkiprangan nia. 25Sedda ai leu sara sinanalep simabesi pujojaet pulu rua ngarurangan ujunia. 26Kenanen amaigingan tai kerei amasilaggek nia, samba aisappuruakean sangamberi sibabara ka tubunia, tapoi siboboi le, memei itutuppai le besinia. 27Kele aiarep pagalaiat Yesus, ei nia ka talagat sirimanua simigi ka teitei Yesus masirape leppeinia. 28Paatuatnia poi, "Kurape le leppeinia, mamalengan aku." 29Rapena le leppei Yesus, ari pujojaetnia, againangan tubunia amalengan nia ka besinia. 30Againangan leu tubunia Yesus kabebelat kerek ka tubunia. Pitsangan ka teitei ka talagat sirimanua simigi kuanangan, "Kasei airape leppeiku?" 31Kuarangan sipasiuluinia, "Anuitcoan raokkip ekeu sirimanua; nukukua pei le kasei airape aku?" 32Kinerenangan sia pat salu iitco kasei sigalaiake nia. 33Aiagaian poi sinanalep sibabara ka tubunia, ei nia aimugegeret tubunia lotonia, purapponangan ka reret Yesus tiboinangan sangamberinia sipulelelek. 34Kuanangan Yesus ka matat sinanalep, "Rogai, aiarauakean ekeu tonem bagam. Kenanan ka angkat baga, samba kau imale besinu!" 35Ai pei le ikukua nene Yesus, oi sia sibara ka lalep Yairus masikua ka matat Yairus, "Atataan togam, apanannu pei le nugegejaake bagat Guru!" 36Ta aipuuku Yesus sikuada, kuanangan ka matat Yairus, "Ba maloloto, tonemake le bagam!" 37Ta aiobaake Yesus ratut nia sabagei, sarat si Petrus le, si Yakobus samba si Yohannes, sarainan Yakobus. 38Sege sia ka lalep utet uma parurukat, itconangan Yesus sedda sipulalamau, sipusosou samba sipugegeri gau lepa. 39Guru Yesus kuanangan ka matada, "Angoi mulamau kam samba mugeri? Ta amatei toga nene, ai le nia memerep." 40Tapoi aragagati le nia. Kekelenangan sia sangamberida rabela. Ambitnangan ukkui samba inan toga samba telu sipasiuluinia, guru sia ka kudduat toga. 41Alanangan kabei toga Yesus kuanangan, "Talita kum," tibonannia, "Rogai, kukua ka matam suruake ekeu!" 42Tusurunangan leu et toga, puenungnangan, pulu rua ngarurangan poi beunannia. Kisei lepa ka bagada sia sikuddu sedda. 43Tapoi ipaneinei le sia simakope Yesus bui raagai nia kasei pa. Lepa kuanangan rakau kannia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\