MARKUS 6

1Ia geti tui Yesus sedda, toili nia ka laggai puuragatnia; sipasiuluinia leu masitut nia. 2Ka gogoi Sabbat taddaakenangan mungantoman ka uma parurukat. Maigi sirimanua sedda. Kele araarep nia sirimanua simigi, makiseinangan ka bagada sangamberida kuarangan, "Kaipa te aisese sangamberinia nene? Kasoppinan apa te atukau ka tubunia? Kipa te iooi igalai kerek kele nene? 3Ta tukang loina le nia, togat Maria, samba sarainan Yakobus, Yoses, Yudas samba Simon? Ta ai sia se samaniunia?" Mabelenangan bagada ka tubunia. 4Kuanangan ka matada Yesus, "Kaipa kaipa rasusuru le nabi, sarat ka bakkat laggai le samba saeppu ta masisusuru." 5Ta anai apa pa aigalai kerek sedda, sarat ka piga le pa simabesi airapeake kabeinia ialeake sia. 6(6a) Bulat makisei ka bagania Yesus taimatonem bagada. (6b) Pasat nene ei Yesus ka laggai ka riringan nenda masipangantoman sirimanua. 7Sogainangan sipasiuluinia sipulurua, koiniakenangan sia parurua. Kaunangan ka tubuda gege masiusiake sanitu, 8samba ipatone sia bui raambit apa pa ka enungan sarat tutura lepa. Bui tuambit kan, ele balut, ele bulagat ka bagat lompe. 9Tarangai geti momoi tupakei, tapoi bui tupakei rua ngalakke leppei. 10Ikua leu ka matada Yesus, "Ke arasiloan kam ka sara lalep, seddangan te nukukuddu kam teret tuituimui ka laggai nenda. 11Tapoi ke ai bai laggai sitaioba masisilo kam ele sitaioba masiarepi tiboietmui, kaddiuakemuian laggai nenda, sosoakemuian abu ka reremui ibailiu nia repdemenda." 12Lepa ei sia masipaarep bule sangamberi sirimanua masibauake paatuatda. 13Usiakerangan maigi sanitu samba ratulaji maigi simabesi samba raaleake sia. 14Katuareman pagalaiat Yesus iarep leu rimata Herodes, aipoi amaarepman oninia. Samba ai sipasikukua, "Atusurungan si Yohannes Sipasirarau ka simamatei, ia te lulunia imakekerek." 15Sabagei masikua, "Si Elia le nia." Ai sipasikukua, "Nabi le nia kele sara tai nabi siburu." 16Kele aiarep nia si Herodes kuanangan, "Si Yohannes le sinaggiriku lolokkat, amurimanuangan nia minca." 17Aikoiniake poi ralaba si Yohannes si Herodes, rakabe nia samba rakau nia ka bagat penjara. Lulunia ia te kalulut si Herodias sinanalep sarainania si Pilipus aiala poi nia si Herodes bailiu sinanalepnia. 18Aikua poi ka matat Herodes si Yohannes, "Ta pasese nuala sinanalep sarainam!" 19Malaganangan bagania si Herodes kai Yohannes, gelainangan imateiake nia, tapoi ta momoi; 20maloto poi si Herodes kai Yohannes kalulut iagai poi simatopit samba sipunenan le si Yohannes. Pasikelinangan nia bui ramateiake si Yohannes. Ioba masiarep tiboiet Yohannes, kenanen senen iarep nia makeppu ka bagania masiarep nia. 21Kalepakatnia bara tetere simaeru kai Herodias, ia te ka gogoi pasirepdeman pututukat matat Herodes aigalai punen masirauma sangamberi sautet pamarenta, utera tai tentera samba siabeu tiboi tubu ka Galilea. 22Ka teteret nenda guru togat Herodias sinanalep, puturunangan masiangkaake bagat rimata samba tairaumania. Kuanangan ka matat siokko rimata, "Tiddou le ka tubuku apa siobanu, kuaake kekeu!" 23Pusuppanangan pei si Herodes ipalelek tiboietnia ka matania, "Apa le nutiddou, kuaake kekeu, kenanen iretalaga purimataatku!" 24Ia geti bela nia, nounounangan inania, "Aponia kutitiddou?" Aleginangan inania, "Utet Yohannes Sipasirarau!" 25Olaakenangan siokko mei ka rimata, tiddounangan, "Siobaku, nuake kisene utet Yohannes Sipasirarau ka bagat mangko!" 26Mareureunangan bagat rimata. Tapoi kalulut suppania, araarepman pei bagei tairauma, taan iagai iolei nia. 27Koiniakenangan leu tenterania masiala utet Yohannes Sipasirarau. Einangan leu et tentera ka penjara, saggirinangan lolokkat Yohannes. 28Ambitnangan nia ka bagat mangko, kaunangan nia ka siokko, kaunangan nia ka sia ka inania. 29Kele araarep nia sipasiului Yohannes, oi sia masiala tubut Yohannes rateiakerangan nia. 30Lepa toili sia minca tai apostel parururangan ka matat Yesus, segeakerangan ka matania sangamberi sigalaira samba singantomanakenenda. 31Kuanangan ka matada sipasiuluinia Yesus, "Sita kam ka kudduat simatangeu tasaraake tubuta samba muari goiso." Maigi poi sirimanua siooi samba situtuitui, pat taan momoi rapukom. 32Ia geti tui sia muabak mei ka kudduat simatangeu sarada. 33Tapoi maigi sirimanua sipasiitco sia aratuitui sedda samba raagai kaipa raeei. Ei sia sibara ka sangamberi laggai nenda, pabalaurangan musila raei sedda raboikiake tubuda. 34Kele aitusakai Yesus barania ka abak, itconangan sirimanua simigi, makatenangan bagania ka tubuda, kele biribiri poi sia si ta anai sipasijajago. Taddaakenangan masipangantoman sia pagalaiat maigi ngamata. 35Kele aitaddaake masoibo, oi sipasiului Yesus masikua ka matania, "Simatangeu le kudduat nene, amasoiboan bagei. 36Obaakean le sia ratuitui, raei ka laggai simalegere se masisaki katda." 37Alegina le nia Yesus, "Kam le ipakokom sia." Kuarangan sipasiuluinia, "Kaian le memei masisaki roti simemet rua ngotu ropia masipakom sia nene?" Kele araitco nia kuarangan, "Lima roti, rua iba." 38Kuanangan ka matada Yesus, "Itco pei kam, ai pei piga roti ka kam?" 39Ia geti kuanangan rapuuddet ka turuturu pinabagguak. 40Puuddetrangan, ai sisangotu, ai silima pulu sangabagguak. 41Alanangan roti silima samba iba sirua Yesus, teilanangan manua, kuanangan sura ka Taikamanua, lepa paabbonangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia bule raparubei nia ka sirimanua simigi. Iba leu et sirua parubeinangan nia ka sangamberida. 42Pukomrangan leu sangamberida ektek. 43Lepa ruruakerangan legeira roti samba iba sun pulu rua ngagaraga. 44Igida sipukokom roti ai lima ribu taimanteu. 45Lepana le nenda kuanangan Yesus ka sipasiuluinia ratujanang ka abak rapuboiki mei ka sila, ka Betsaida, pangenan rapusabu sirimanua simigi. 46Lepa arapusabu sirimanua simigi, ei nia ka leleu manindou. 47Kele aimasoibo aian ka talagat koat abakda sipasiului Yesus, saranangan le Yesus ka kapi. 48Kele aiitco Yesus besit tubuda sipasiuluinia masilugai abak, sasaket le poi bagei rusa, ka bobo telu sinoibo ei nia itagetnake sia muenung ka uddut koat. Kei isasabauake sia Yesus. 49Kele araitco nia ipuenung ka uddut koat, ka bagada le poi sanitu, pugereirangan. 50Atugegean poi sia sangamberida araitco Yesus. Tapoi maruei le aiteka sia Yesus kuanangan, "Ta leu! Aku le. Ba maloloto kam!" 51Tujanangnangan ka bagat abak iei ka tubuda, puarinangan leu rusa. Tenan le kisei ka bagada sipasiuluinia, 52aipoi tapei makokolou ka bagada katukolobat silima roti, tapei ibubuka paatuatda. 53Puabakrangan raei ka kapi, sege sia ka laggai Genesaret, tujolourangan sedda. 54Kele aratusakai barada ka abak, maruei araagai Yesus sirimanua. 55Pabalaurangan leu ka sangalio laggai nenda, ambitrangan simabesi ka peremanda rakau sia ka Yesus, kaipa raarep ikuddu Yesus. 56Kaipa le iei Yesus, ka laggai, ele ka kota ele ka desa, taroakerangan sangamberi simabesi ka pasakiat, tiddourangan bule iobaake rarape jaijait leppeinia. Sangamberida sipasirarape, ale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\