MARKUS 8

1Pasat piga ngagogoi pa maruru minca sirimanua simigi. Kalulut ta anai katda, sogainangan sipasiuluinia Yesus, kuanangan ka matada, 2"Amanuntungan bagaku ka sirimanua simigi nene, telu ngagogoian poi araomake mukuddu ka tubuku, taan anai katda. 3Kutuituiake bai sia taipukokom, matei sia laje ka enungan, aipoi ai ka talagada sibara ka sareunan." 4Alegirangan nia sipasiuluinia, "Kaipa te taaala kan ka simatangeu se masiektekngake sia nene?" 5Nounounangan sia Yesus, "Ai piga roti ka kam?" Alegirangan nia, "Pitu." 6Kuanangan Yesus ka sirimanua simigi rapuuddet ka polak. Lepa alanangan roti sipitu, kuanangan sura ka Taikamanua, paabbonangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia raparubei nia. Kaurangan leu et nia ka sirimanua simigi. 7Ai leu goiso ka sia iba pagoisogoiso. Lepa aikua sura Yesus, kaunangan ka sipasiuluinia raparubei nia. 8Pukomrangan pat ektek. Lepa ruruakerangan legeira, pitu ngagaraga. 9Igida sipukokom ai pa epat ribu sia. Lepa kuanangan Yesus ratoili. 10Tujanangnangan ka sia ka abak sambada sipasiuluinia, ei sia ka laggai Dalmanuta. 11Ia geti oi piga pa tai Parise ka matat Yesus taddaakerangan paise ka tubunia. Tiddourangan igalai kerek sibara ka sorga, rasibo nia. 12Puhuihuinangan Yesus ka bagat Ketsatnia kuanangan, "Angoi rakiddi kerek reddenan nene? Kukua nia ka matamui: Ka sirimanua reddenan nene ta tukakau kerek." 13Kaddiuakenangan sia Yesus, janang nia ka abak mei mutalipo ka sila. 14Arakalipogi masiambit roti sipasiului Yesus, ai pei sara ka sia ka bagat abak. 15Paneineinangan sia Yesus pele ngangania, "Pagaba kam, jago kam tubumui ka siomanda tai Parise samba siomanda tai Herodes." 16Patiborangan pasasambada, "Taiaambitta roti te ikukua nene." 17Iagai le poi Yesus sikuada kuanangan, "Patitibongan koi kam taiaambitmui roti? Tapei pa nuagai kam samba tapei makolou ka bagamui? Tapei iaabtip ka paatutmui? 18Ai matamui, ta nuiitco kam; ai talingamui, ta nuaarep kam? Ta nurerepdep kam 19sipaabboku lima roti ka lima ribu sirimanua? Piga ngagaraga legeinia anururuake kam?" Alegirangan nia, "Pulu rua ngagaraga." 20"Samba sipitu roti ka epat ribu sirimanua, piga ngagaraga legeinia anururuake kam?" Alegirangan nia, "Pitu ngagaraga." 21Kuanangan Yesus, "Tapei makokolou ka bagamui?" 22Ia geti sege sia ka Betsaida. Taroakerangan ka matat Yesus sara simapeset, tiddourangan bule irape nia Yesus. 23Alanangan kabei simapeset Yesus, Palulunangan nia ibela ka gerat laggai. Lepa lujinangan matania, rapenangan nia, nounounangan nia, "Anuitcoan leu apa pa?" 24Mataakenangan matania kuanangan, "Oo, kuitco sirimanua ai sia mueenung, tapoi kele loina le tuitco sia." 25Rapenangan minca matania Yesus. Kelebekngakenangan matania, maitconangan matania, toila iitco sangamberinia. 26Koiniakenangan nia Yesus itoili ka lalepnia, kuanangan, "Baan eei ka laggai." 27Lepa ei Yesus sambada sipasiuluinia ka laggai pagoisogoiso ka Kaisarea Pilippi. Talagat pueenungda nounounangan sia Yesus, "Kasei le aku rakua nia sirimanua?" 28Alegirangan nia, "Ai sipasikukua si Yohannes Sipasirarau, sabagei masikua si Elia, tapoi sabagei masikua sara ka talagada tai nabi." 29Nounounangan sia Yesus, "Kam ka kam, kasei le aku nukua kam?" Aleginangan nia si Petrus, "Kristus le ekeu!" 30Lepa paneineinangan sia Yesus bui rapoiliat nia ka kasei pa pagalaiat tubunia. 31Ia geti taddaakenangan Yesus masipangantoman sipasiuluinia, "Buita iorik maigi paoreat Togatsirimanua, rakekele nia tai baja, tai imam sabeu samba siagaisurat. Mateiakerangan nia, tapoi pasat telu ngagogoi suru nia minca." 32Ta aigigi aitiboi nia ka matada Yesus. Lepa alanangan nia si Petrus apei sia, aseakenangan nia. 33Teiteinangan si Petrus Yesus, mattainangan sipasiuluinia, golunangan si Petrus kuanangan, "Kenan katuitui Sanitu! Aipoi ta pinaatut Taikamanua nupaatu, pinaatut sirimanua le." 34Ia geti sogainangan sirimanua simigi Yesus sambada sipasiuluinia kuanangan ka matada, "Senen sioba masitut aku, kau iputata tubunia, bairatnangan siliktengania, tutnangan aku. 35Aipoi sipasikikiliu engania, malilimai le engania; sitaipuletsei engania kalulut aku samba kalulut Katuareman Simaeru, ia te masikikiliu engania. 36Apa kauna nia sirimanua ke ibakkati sangalio polak, tapoi engania malimai le? 37Aponia poi momoi ikau sirimanua sakit engania? 38Kasei simaila masimunengake aku samba tiboietku ka reddenan sipaeelet samba sijo nene, Togatsirimanua leu mamaila masimunengake nia ka teteret ioi ka pulatsanan Ukkuinia sambada samalaikania."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\