MARKUS 9

1Kuanangan minca ka matada, "Kukua nia ka matamui: Ai piga pa sipuririo se tapei mamatei sia araitcoan Purimataat Taikamanua ioi ka bagat gege." 2Pasat enem ngagogoi ambitnangan Yesus si Petrus, si Yakobus samba si Yohanes manatara ka leleu simabuak sarada. Ia geti silinangan tubunia Yesus ka matada, 3bulau leppeinia kirisau lepa. Ta anai kasei pa sipananaptap ka polak nene siagai masibulauake kele bulau nene. 4Lepa itcorangan si Elia samba si Mose airapatitiboake Yesus. 5Kuanangan ka matat Yesus si Petrus, "Pate eru takuddu sene Guru. Ai leu kugalai kai telu sapou: sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia." 6Tapoi ta iagai apa sikuania nene, aipoi ai le sia maloloto. 7Ia geti kuneminangan sia tanairusa, maarepnangan nganga sibara ka tanaisusa masikua, "Nene te Togaku, kilibet bagaku, reddet kam ngangania." 8Paingorangan matada raitco ka bebera, ta anai kasei pa sabagei araitco, sarat Yesus le. 9Ia geti ai sia tugogorosot barada ka leleu, paneineinangan sia Yesus bui rapoiliat nia ka kasei pa siitcora nenda, ke tapei tusuru Togatsirimanua ka simamatei. 10Siddonirangan ngangania, tapoi sia pasasambada paise sia apa katukolobatnia "tusuru ka simamatei." 11Lepa nounourangan nia sipasiuluinia kuarangan, "Kipa ne rakukua siagaisurat, buita moi boiki si Elia?" 12Aleginangan nia Yesus, "Kirenangan momoi boiki si Elia masipaeru sangamberinia. Tapoi kipa kele sitususurat pagalaiat Togatsirimanua buita iorik maigi paoreat samba rapaloloi nia? 13Kukua nia ka matamui: Amoian nia si Elia, tapoi siobat bagada le aragalai ka tubunia, kele sitususurat ka Surat Sipunenan pagalaiat tubunia." 14Kele aratoili raei ka sipasiului sabagei, itcorangan maigi sirimanua sigoilik sia samba siagaisurat ai sia paise sambada sipasiului Yesus. 15Kele araitco Yesus, tugegerangan, pabalaurangan raroroi nia. 16Nounounangan sia Yesus, "Aponia nupaukeli kam?" 17Aleginangan nia sara ka talagada simigi, "Guru, kuambit togaku nene ka matam, aipoi ai ka tubunia ketsat taiagai manibo. 18Ke iguruki nia sanitu, pangitngitnangan nia; bela bubut ka ngungunia, putangatnangan sotnia, pusironnangan tubunia. Akutiddouan ka sipasiuluinu rausiake nia, tapoi ta amoi arausiake nia." 19Kuanangan ka matada Yesus, "Bulat reddenan sitaimatonem baga le bai kam. Apangan le burunia kupaalei kam? Apangan le burunia kupuomi kam baga? Ake kam nia sene!" 20Ambitrangan nia ka matat Yesus. Kele aiitco Yesus sanitu, pangingitnangan leu tubut toga, bele ibele ka polak boddoboddot, bela bubut ka ngungunia. 21Nounounangan ukkuinia Yesus, "Apangan burunia aibara nene ka tubunia?" Aleginangan nia ukkuinia, "Ka pusulekatnia pei le. 22Mareirei ibeleake nia sanitu ka api samba ka oinan ibesiake imateiake nia. Tapoi bara bai siagainu, kau imakate bagam nuromake kai." 23Kuanangan ka matania Yesus, "Bara bai siagainu, nukua? Ka simatonem baga sangamberinia le momoi!" 24Pugereinangan leu ukkui toga, "Matonem bagaku. Romake aku simagulai tonem baga nene!" 25Kele aiitco rapaguru sirimanua simigi Yesus, asenangan sanitu kuanangan, "Ekeu ketsat taiagai manibo simatakkep, belaake ekeu ka tubut toga nene, buian nuguruki nia minca!" 26Pugereinangan sanitu, pangitngitnangan tubut toga, belanangan leu et. Kean le simamateian le toga nenda, pat kuarangan sirimanua simigi, "Ailangoan nia!" 27Alanangan kabeinia Yesus isuruake nia, tusurunangan leu et. 28Kele aitoili Yesus ka lalep, nounourangan nia sipasiuluinia sarada, "Ta koi momoi ka kai kuusiake kai sanitu?" 29Kuanangan ka matada Yesus, "Sanitu kele nene ta iagai usi, ke ta ka bagat panindogat." 30Ia geti tuitui Yesus sambada sipasiuluinia sedda ei sia ka Galilea. Ta ioba Yesus raagai nia kasei pa kaipa aiei, 31aipoi ai le ipangangantoman sipasiuluinia. Kuanangan ka matada, "Tusesegeakean le te Togatsirimanua ka kabeira sirimanua. Mateiakerangan nia, tapoi pasat telu ngagogoi lepa aramateiake nia, suru nia minca." 32Ta raagai katukolobat tiboiet Yesus nene sipasiuluinia, tapoi maloto sia masinounou ka tubunia. 33Ia geti sege sia ka Kapernaum. Kele arasege ka lalep, nounounangan sipasiuluinia Yesus, "Aponia anupaukeli kam ka enungan?" 34Tenan le sia meng; aipoi ka enungan arapaukeli kasei siabeu ka talagada. 35Puuddetnangan Yesus, sogainangan sipasiuluinia sipulurua kuanangan ka matada, "Kasei sioba ibailiu siboiki, buita ipukateitei tubunia samba bailiu pagugulet ka sangamberi." 36Lepa alanangan sara toga sigoiso Yesus, riokenangan nia ka talagada. Lakkaiakenangan nia, kuanangan ka matada, 37"Kasei siala sara tatoga kele nene ka oningku, aku le aiala. Samba kasei siala aku, ta aku aiala, tapoi sipasikokoiniake aku le aiala." 38Kuanangan si Yohannes ka matat Yesus, "Guru, ai akuitco kai sara sirimanua masiusiake sanitu ka onim. Keramaian nia aipoi ta aleita nia." 39Kuanangan Yesus, "Ba kekera kam nia! Aipoi ta anai kasei pa sigalai kerek ka oningku, lepana le pakatainangan nganga ka tubuku. 40Aipoi kasei ta masisaggangi sita, aleita le nia. 41Kukua nia ka matamui: Kasei sipalo kam sangapulokat oinan kalulut sipasiului Kristus kam, bulat ta masasaigo upania." 42"Kasei sigalai pajoat ka sara taigoiso nene simatonem baga kaku bailiu nia mujo, makaeru pei le ka tubunia tusereake bukku panundukat ka lolokkatnia ituribbaiake nia ka koat. 43Ke ipajo bai ekeu kabeinu, tippu le nia. Maeru pei le sisara kabei ekeu tuguru ka purimanuaiat, ka sirua kabei ekeu tuguru ka narako, ka api sitaipepee. [ 44Sedda leitinia ta mamatei, apinia ta pepee.] 45Samba ke ipajo bai ekeu rerem, tippu le nia. Maeru pei le sisara rere ekeu tuguru ka purimanuaiat, ka sirua rere ekeu turibbaiake ka narako. [ 46Sedda leitinia ta mamatei, apinia ta pepee.] 47Samba ke ipajo bai ekeu matam, kiok le nia. Maeru pei le sisara mata ekeu tuguru ka Purimataat Taikamanua, ka sirua mata ekeu turibbaiake ka narako. 48Sedda leitinia ta mamatei, apinia ta pepee. 49Aipoi senen sirimanua buita tugarami nia api, kele buluakenen tugarami nia garam. 50Simaeru te garam; tapoi ke maleu bai garam, apangan le nukakau kam pasikalo nia? Oto kau ibailiu kam kele garam, samba kau paaban kam pasasambamui."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\