MATEUS 10

1Ia geti sogainangan sipasiuluinia sipulurua Yesus raoi ka matania, kaunangan ka sia gege masiusiake sanitu, masialeake sene ngamata besi samba mala. 2Oninda tai apostel sipulurua ia te: Siboiki si Simon sipuoni si Petrus samba sarainania si Andreas, si Yakobus samba sarainania si Yohannes tatogat Sebedeus; 3si Pilipus samba si Bartolomeus; si Tomas samba si Mateus sipuuku cukai; si Yakobus togat Alpeus, samba si Tadeus, 4si Simon tai Kana, samba si Yudas Iskariot, ia te sipajo Yesus. 5Sia sipulurua nene te ikoiniake Yesus samba itoneake ka matada, "Bui nuei kam ka laggaira sipuarat sabulungan ele ka laggaira tai Samaria; 6ka biribiri simalilimai ka uman Israel le nueei kam. 7Ei kam paarep kam: Amalegerengan Purimataat Sorga. 8Aleake kam simabesi; suruake kam simamatei; aleake kam simabogbong samba usiake kam sanitu. Panguruat le anusilo kam nia, panguruat leu nukau kam nia. 9Bui nuambit kam mas ele perak ele tembaga ka lompemui; 10ele balut ele rua leppei ele kasu ele tutura; pakomen le poi sipugagalai. 11Guru kam ka laggai sabeu ele sigoiso, lelekngake kam, kasei simateu kasegekatmui; seddangan te kam teret nutuitui kam. 12Guru kam ka lalepda, roroi kam sia. 13Rasilo bai kam ka lalep nenda, ottotnangan salammui ka tubuda. Ke ta geti, toili minca salammui ka tubumui. 14Ta bai raala kam ele ta raarepi tiboietmui, tui kam, kaddiuakemuian lalep ele laggai nenda, sosoakemuian abu ka reemui. 15Kukua nia ka matamui: Ka gogoi pasiukuman, ukuman laggai Sodom samba Gomora pei le malabbei ka ukuman laggai nenda." 16"Kele biribiri ka talagat arimau le tebai kukoiniake kam, oto kau imasiku paatuatmui kele ulou samba ta mapajoat kele merpati. 17Suksuk kam tubumui, rasesegeake poi kam ka rapat sabeu samba rapalilisoji kam ka bagat uma parurukatda. 18Ka matada sapamarenta samba tai rimata leu rapagigirit kam kalulut aku, pasimunengmui aku ka matada samba ka sipuarat sabulungan. 19Oto bara bara rasegeake kam, bui imakarat bagamui kipa ele apa kuanemui tuaake le poi ka kam kuanenmui ka jam nenda. 20Ta poi kam maninibo, Ketsat Ukkuimui sikuddu ka tubumui le maninibo. 21Babara te saraina masisegeake sarainania itumateiake; kisedda leu ukkui ka tatogania, tatoga leu mugegege ka saeppu bule ramateiake sia. 22Rapulalagaki te kam baga sirimanua kalulut oningku; tapoi sipasioomake teret kalepakatnia, maaarau nia. 23Oto bara bai rapaorei kam ka laggai sara, tui kam ka laggai bagei. Kukua nia ka matamui: Tapei tusasalu nugejengi kam laggai Israel, amoian Togatsirimanua. 24Ta anai sipasiului sisaliu gurunia, ele pagugulet sisaliu tuannia. 25Metnangan ka sipasiului ke makerean nia ka gurunia, kisedda leu pagugulet ka tuannia." 26"Oto ba kakalotoake kam sia, aipoi ta anai sinambo taitotoilaakenen, samba ta anai simalipput taimaagai geti. 27Siniboiku ka matamui ka gepgep, tiboi le kam nia ka pato; samba sikasatnakenenku ka piumui, paarep le kam nia ka teitei lalep. 28Ba kakalotoake kam sia simateiake tubu sitaioi masimateiake ketsat. Taikamanua simagege masimateiake ketsat samba tubu ka narako le kalotoake kam. 29Ta pa sangasen rasakiake rua ngamuneng nganya? Tapoi beri sara bebele ka polak, ke ta teu Ukkuimui. 30Beri alaimui aiaddengan. 31Oto ba maloloto kam, kam pei le poi makeppu saki ka nganya simigi." 32"Kasei simunengake aku ka matat sirimanua, kumumunengake leu nia kaku ka matat Ukkuiku ka sorga. 33Tapoi kasei sipakele aku ka matat sirimanua, kupakekele leu nia kaku ka matat Ukkuiku ka sorga." 34"Bui ka bagamui masiake aban ka polak akuoi; ta masiake aban akuoi, lanjau le. 35Masipasaraake sirimanua le akuoi, toga simanteu ka ukkuinia, toga sinanalep ka inania, sinanalep talikuet ka ina siputataliku. 36Bailiu senen sirimanua, sikuddu ka lalepnangan le saggaknia. 37Sipununtuki baga ukkui ele inania bele pei aku, ta mateu nia kaku. 38Sitaibairat siliktengania masitut aku, ta mateu nia kaku. 39Sipasikikiliu engania, malilimai le engania; sipalimai engania kalulut aku, ia te masikikiliu engania." 40"Sipasiaala kam, aku le aiala; sipasiaala aku, sipasikokoiniake aku le aiala. 41Sipasiaala nabi ka puooninia nabi, isisilo leu ka sia upat nabi. Sipasiaala simaroipo baga ka puooninia simaroipo baga, isisilo leu ka sia upat simaroipo baga. 42Samba kasei sipalo sara ka talagat taiaaddeakenen nene ka puooninda sipasiuluiku kenanen sangapulokat oinan simaleppet, kukua nia ka matamui: Bulat ta masasaigo upania."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\