MATEUS 11

1Lepa aipatone sipasiuluinia sipulurua Yesus tuitui nia mei masigelaiake sirimanua samba mungantoman ka laggaira. 2Kele aiarep sigalai Kristus si Yohannes ai nia ka bagat penjara, koiniakenangan sipasiuluinia masirere nia, 3"Ekeu leu siooi ele sabagei pei le ngenaakenenmai?" 4Aleginangan nia Yesus kuanangan ka matada, "Kenan kam segeake kam kai Yohannes siarepmui samba siitcomui: 5Amaitcoan matada simapeset, amuenungan simasakit, amalengan sia simabogbong, amaarepman piura simatakkep, atusurungan simamatei samba Katuareman Simaeru atusegeakean ka simageba. 6Ia geti mauktuk te sitaimabele baga ka tubuku." 7Kele aratuitui sipasiului Yohannes, taddakenangan Yesus masitiboi ka matada sirimanua simigi pagalaiat si Yohannes, "Aponia nubebesiake kam nuitco kam anuei kam ka simatangeu? Masiitco popoupou pinauilat rusa? 8Masiitco apa te nueei kam? Masiitco sirimanua sipuleleppei simaramo? Sipuleleppei simaramo geti ai le sia ka lalepda tai rimata. 9Oto masiitco apa le nubebela kam? Masiitco nabi? Bulatnia, tapoi kukua nia ka matamui, saliu pei le nabi. 10Nia te nene sikuania ka Surat Sipunenan, 'Kukokoiniake te pakoinietku muboiki kekeu, masitarekngake enungannu.' 11Kukua nia ka matamui: Ka talagat sirimanua sinutuakenenda tainanalep, ta anai sisaliu beunan Yohannes Sipasirarau. Tapoi kenanen kisedda, sigoisonia ka bagat Purimataat Sorga, nia pei le abeu kai Yohannes Sipasirarau. 12Barania ka gogoi Yohannes Sipasirarau teret kineneiget Purimataat Sorga sarat pabuenen, sia sipasibubuet masibesiake masikupkup. 13Aipoi sangamberi tai nabi samba Surukat Mose pat aili kaoijanan Yohannes, masipoiliat pagalaiat Purimataat Sorga. 14Oto ke nulelekngake kam nia, si Yohannes nene te si Elia siooi. 15Kasei sibara talinga kau iarepmake nia! 16Kaipa pa kupakekereake sia reddenan nene? Makere le sia ka tatoga sikuddu ka pasakiat sipusosoga ka saaleira masikua, 17'Akuteubaan kai kam, ta amuturu kam; amugeringan kai, ta amusou kam!' 18Oi poi si Yohannes taipukokom samba taipulolo kuarangan, 'Ai sanitu ka tubunia!' 19Lepa oi Togatsirimanua sipukokom samba sipulolo, kuarangan, 'Simaereu kokom, simalo anggur, suruakda sipuuku cukai samba sijo!' Sikut paatuat Taikamanua geti galajetnia le ipakokoinong nia." 20Lepa taddaakenangan Yesus masipateleiji laggai, ka sigalaina maigi kerek, lulut taibabauakera paatuatda. 21"Paan te kekeu Korasin! Paan te kekeu Betsaida! Aipoi ke ka Tirus samba Sidon bai tugalai kerek kele sigalaiakenen ka kam, taan taagai buru arapuleppei goni mukuddu ka abu rabauake paatuatda. 22Tapoi kukua nia ka matamui: Ka gogoi pasiukuman, ukuman laggai Tirus samba Sidon pei le makalabbei ka kam! 23Ekeu leu Kapernaum, nububuakngake pa tubum teret ka sorga? Turiribbaiake le ekeu ka narako! Aipoi ke ka Sodom bai tugalai kerek kele sigalaiakenen kekeu, ai pei le Sodom teret kineneiget. 24Kukua nia ka matamui: Ka gogoi pasiukuman, ukuman laggai Sodom pei le makalabbei kekeu!" 25Ka teteret nenda kuanangan Yesus, "Kuumun ekeu Ukkui, Tuhan manua samba polak, anupakele poi nene ka simaagai samba simasiku paatuat, ka sigoiso tiboi tubu le anupoiliat nia. 26Oo Ukkui, ia poi ne obaket bagam. 27Sangamberinia aisegeakean Ukkuiku ka tubuku. Samba ta anai sipasiaagai Toga, sarat Ukkui le; ia leu et ta anai sipasiaagai Ukkui, sarat Toga le samba sia ka siobat Toga masipoiliat Ukkui ka matada. 28Konan kam kaku, kam simasaggo tubu samba simaoru ambinen, kuaroiake kam. 29Bairat kam bairanenku, alaki kam kaku, simaleppe baga poi aku samba simaepe paatuat, ipuaroi ketsatmui. 30Maramo le poi bairanenku samba masing le bairatnakenenku ka kam."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\