MATEUS 12

1Ka teteret nenda ka gogoi Sabbat amuenung Yesus ka bera. Lajeda sipasiuluinia akpekrangan ottit bera komrangan nia. 2Kele araitco nene tai Parise kuarangan ka matat Yesus, "Itco pei sipasiuluinu ragalai simakeikei tugalai ka gogoi Sabbat." 3Kuanangan ka matada Yesus, "Tapei anubasa kam sigalai David ka teteret aimalaje sambada saaleinia? 4Guru nia ka Uman Taikamanua, komnangan roti simakeikei, sitaioi ikom ele saaleinia, sarat tai imam le? 5Ele tapei anubasa kam ka buko Surukat, raapaake gogoi Sabbat tai imam ka Uman Taikamanua, tapoi ta tuseseleake sia? 6Kukua nia ka matamui: Sisaliu pei le Uman Taikamanua ai nia sene. 7Nuagai bai kam katukolobat tiboiet nene, 'Katet baga le siobaku, ta buluakenen,' ta nujojoake kam sitaimasele. 8Aipoi Togatsirimanua Tuhan gogoi Sabbat le." 9Lepa tui Yesus sedda ei nia ka uma parurukatda. 10Sedda aian sara sirimanua simasakit kabei sangasila. Bule ioi rajoake Yesus nounourangan nia kuarangan, "Momoi leu tualeake sirimanua ka gogoi Sabbat?" 11Kuanangan ka matada Yesus, "Ke ai sara ka talagamui sibara biribiri sangamuneng, samba biribiri nenda bele ka bagat guluggu ka gogoi Sabbat, ta pa ilalaba ibelaake nia? 12Iangan pa sirimanua sisaliu pei le biribiri. Oto momoi tugalai galajet simaeru ka gogoi Sabbat." 13Lepa kuanangan ka matat sirimanua nenda, "Totoiake kabeinu!" Totoiakenangan nia, malenangan leu kabeinia kele kabeinia sila. 14Lepa bela sia tai Parise, pukererangan baga masimateiake Yesus. 15Kele aiagai paatuatda Yesus tuitui nia sedda. Ia geti tutrangan nia sirimanua simigi, aleakenangan sia sangamberida. 16Tapoi ikera le sia bui rakua nia ka sirimanua, 17bule ipuaili siniboi nabi Yesaya, 18"Ia te nene paguguletku sipiliku, kilibet bagaku, obaket bagaku. Kukakau Ketsatku ka tubunia, samba ipaaagai puroipoat ka tai bangsa. 19Ta mugegege nia, ta mugegerei nia, ta tuaarep ngangania ka enungan. 20Popoupou situlelemu ta itatakkiake, kape sipukukujuk ta ipepeake, teret imanangake puroipoat. 21Ka tubunangan le rapukakaronan tai bangsa." 22Lepa taroakerangan ka matat Yesus sara simapeset taiagai manibo pinasaileu sanitu. Aleakenangan nia Yesus, againangan manibo samba maitconangan matania. 23Makiseinangan ka bagada sirimanua simigi kuarangan, "Taleu niangan ne Togat David?" 24Kele araarep nia tai Parise kuarangan, "Ka geget Beelsebul, utera sanitu le ipasiusi sanitu sinene." 25Iagai le poi Yesus paatuatda kuanangan ka matada, "Senen purimataat sipaaaggara pasasambada, matatangeu le, samba senen laggai ele lalep sipaaaggara pasasambada ta matotom. 26Kisedda leu ke Sanitu masiusiake Sanitu, aisaggangingan tubunia; matotom pa purimataatnia? 27Oto ke ka geget Beelsebul kupasiusi sanitu, ka geget kaseian le rapasiusi ka sia tatogamui? Bailiu siangan le geti masiuukumake kam! 28Tapoi ke ka geget Ketsat Taikamanua le kupasiusi sanitu, aian te ka talagamui Purimataat Taikamanua. 29Kipa te iooi iguruki sirimanua lalep sara sirimanua simagege masiraurau bibiletnia, ke ta ikabe boiki simagege nenda? Ia pei oi iparauragi bibiletnia. 30Sitaipaalei aku, saggakku te nia; sitaipaalei aku masiruru, sipasisasaragai te nia. 31Oto kukua nia ka matamui: Sangamberi jo samba paloloiat sirimanua tuaappeake; tapoi paloloiat ka Ketsat Sipunenan geti ta tuaappeake. 32Samba kasei sipakatai nganga ka Togatsirimanua tuaappeake nia; tapoi sipakatai nganga ka Ketsat Sipunenan, ta tuaappeake nia barania kise teret buruburu." 33"Pasi pei kam loina, maeru loina, maeru buania; ele makatai loina, makatai leu buania. Aipoi ka buania le ituaagai loina. 34Kam saulou, kipa te iooi nutiboi kam simaeru, sikatai le kam? Aipoi sitububura ka paatuat ia te ititiboake ngungu. 35Sirimanua simaeru masibelaake simaeru sibara ka paatuatnia simaeru; sirimanua sikatai masibelaake sikatai sibara ka paatuatnia sikatai. 36Tapoi kukua nia ka matamui: senen tiboiet si ta galai siniboira sirimanua, raaalegi te ka gogoi pasiukuman. 37Siripot tiboietnu le poi ituparoroipo ekeu, samba siripot tiboietnu leu ituuukumake ekeu." 38Ka teteret nenda ai piga pa siagaisurat samba tai Parise sipasikukua ka matat Yesus, "Guru, koba kuitco kai kereknu." 39Alegina le nia Yesus, "Reddenan sikatai samba sipaeelet nene masitiddou kerek; ta tukakau kerek ka sia, katuaggaiat nabi Yona le tukakau ka sia. 40Aipoi kele si Yona ka balugut kuilukuilu telu ngagogoi telu ngasoibo, kisedda leu te Togatsirimanua ka unou polak telu ngagogoi telu ngasoibo. 41Ka gogoi pasiukuman, tususuru te tai Ninipe sambada reddenan nene samba masiseleake sia, arabauake poi paatuatda ka sia aarepda ngantoman Yona, tapoi sene ai sisaliu pei le beunan Yona! 42Ka gogoi pasiukuman tususuru te rimata sinanalep sibara ka Kaiaman sambada reddenan nene samba masiseleake sia. Aipoi barania ka tutut polak ka sia oi nia masiarep sikut paatuat Salomo; tapoi sene ai sisaliu pei le beunan Salomo." 43"Kele aibela sanitu ka tubut sirimanua, putebanangan ka polak simagarak igaba puariat; tapoi ta aisese. 44Ia geti kuanangan, 'Kusosoksokngan le ka lalep sikaddiuakenenku.' Sege nia, itconangan lalep si ta ka bagangan le, amalinaan, amalaingengan. 45Lepa ei nia masiala pitu ketsat bagei sisaliu pei le katainia, guru sia pukuddurangan ka tubut sirimanua nenda. Makopenangan katai sirimanua nenda bele pei ka panandaatnia. Kise leu te muaaili ka reddenan sikatai nene." 46Ai pei le Yesus maninibo ka sirimanua simigi, oi inania samba sasarainania ka gerat raoba masipatiboake nia. 47Lepa oi sara sirimanua masikua ka matania, "Kodda inam samba sasarainam muririo ka gerat raoba masipatiboake ekeu." 48Aleginangan nia Yesus kuanangan ka matat sipasisesegeake ka matania, "Kasei inangku? Kasei sasarainangku?" 49Totoiakenangan kabeinia ka sipasiuluinia kuanangan, "Koi ne inangku samba sasarainangku! 50Kasei poi sigalai siobat bagat Ukkuiku ka sorga, nia te sarainangku, nia te maniuku, nia te inangku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\