MATEUS 13

1Ka gogoi nenda bela Yesus ka lalep ei nia mukuddu ka bebet koat. 2Ia geti oi sirimanua simigi purutrangan nia pat tujanangnangan ka abak kuddu nia sedda; sirimanua simigi geti murio ka kapi. 3Tiboinangan maigi ka matada ka bagat pasikat pele ngangania, "Ai sara sirimanua sieei mangaram. 4Aikakaramake bele bagei ka enungan, oi uma patautakinangan nia. 5Bagei bele ka polak simabukku taimakeppu polak. Maruei ipututu lulut taimakepput polaknia. 6Kele aibela sulu malajunangan, attei, tatat ungatnia. 7Bagei bele ka talagat rui, pututunangan rui, teinangan nia. 8Tapoi ai leu sibebele ka polak simaeru, pubuanangan: ai sangotu, ai enem pulu, ai telu pulu igit ngambenia. 9Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia!" 10Lepa oi sipasiuluinia nounourangan nia, "Sarat mupasikat kodda nupanibo ka matada?" 11Aleginangan nia Yesus, "Ka kam atuakean pasiagai keleat Purimataat Sorga, ka sia geti ta atukau. 12Ka kasei poi ai, tukakau pei le ka sia ipulegei; ka si ta anai geti, tuaala pei le sibabara ka tubunia isappuru. 13Lulunia kupaninibo ka matada ka bagat pasikat, taiiitcora nia kenanen airaiitco; taiaarepda nia kenanen airaaarep samba taiagaira kolou. 14Amuailingan te ka sia sinibalaakenen nabi Yesaya sikuania kise, 'Aiaarep piumui, tapoi ta nuagai kam kolou; aiiitco matamui, tapoi ta isasaksak ka bagamui. 15Amakelaan poi paatuat bangsa nene, aitakkepingan talinganda, atuunengan matada, bui iitco nia matada, bui iarep nia talinganda, bui iagai kolounia paatuatda, bui rabauake paatuatda, bui kualeake sia.' 16Uktukmui ka kam, maitco matamui, maarep piumui. 17Aipoi kukua nia ka matamui: Maigi sia tai nabi samba simaroipo baga amasibesiake masiitco siitcomui, tapoi ta araitco, samba masiarep siarepmui, tapoi ta araarep." 18"Oto arep kam katukolobat pasikat sipangangaram. 19Senen sipasiaarep tiboiet pagalaiat Purimataat Sorga, tapoi ta iagai kolou, oi sijo rauraunangan sikaramakenen ka paatuatnia; ia te sibebele ka enungan. 20Karamen sibebele ka polak simabukku, ia te sipasiaarep tiboiet, maruei isilo nia ka angkat baga. 21Tapoi ta muungat ka paatuatnia, tulu le aiomake goiso. Barana le gejat baga ele paoreat kalulut tiboiet, bilaan le imabebele bagania. 22Sibebele ka talagat rui, ia te sipasiaarep tiboiet, tapoi kalulut ookkipna tiboiet puukuket polak samba pajoat pukayoat, taipubuanangan. 23Sibebele ka polak simaeru geti, ia te sipasiaarep tiboiet samba siagai kolou. Pubuarangan ai sangotu ngaoleat, ai enem pulu ngaoleat, ai telu pulu ngaoleat." 24Ia geti tiboinangan Yesus pasikat bagei ka matada, kuanangan, "Purimataat Sorga makere le ka sara sirimanua sikaramake karamen simaeru ka monenia. 25Tapoi aimemerep sirimanua, oi saggaknia pakaramnangan boroboroi ka talagat bera, tui nia. 26Kele aipuurau bera, budju buania, koinong leu boroboroi. 27Ia geti oi sapagugulet tuan sibakkat mone kuarangan ka matania, 'Tuan, ta karamen simaeru anukaramake ka monem? Kaipa le aibara boroboroi?' 28Kuanangan ka matada, 'Sikau saggak le.' Kuarangan ka matania sapagugulet, 'Kipa, noba kuei kai kuburau kai nia?' 29Kuanangan, 'Ba ei kam, baleu pasibuburaumui boroboroi, buraumuian bera. 30Edda ipuurau ruania teret pasigetaiat. Sedda geti kuakungan ka sipasigegetai: Ruruake kam boiki boroboroi, appara kam pasasangabubu itulaboake; bera geti ruruake kam ka gudangku.' " 31Ia geti tiboinangan Yesus pasikat bagei ka matada, kuanangan, "Purimataat Sorga makere le ka luikut ube, sialat sara sirimanua ikaramake nia ka monenia. 32Bulat simakope goiso tedda nia ka sangamberi karamen bagei, tapoi kele aipuurau, bailiu niangan le abeu ka paguleigulei, kele loinaan le nia, pat oi uma murumun ka rannia." 33Lepa tiboinangan minca pasikat bagei ka matada, "Purimataat Sorga makere le ka sioman, sigaluakenen sara sinanalep ka telu ngagantang tapung teret ipugoo sangamberinia." 34Sangamberi nene ka pasikat le aitiboi nia Yesus ka matada sirimanua simigi, ta anai aitiboi ka matada taipupapasikat, 35bule ipuaili tiboiet nabi sipasikukua, "Kububuka ngungungku mupasikat; kupopoiliat simalipput ka pasibaraat polak pei le." 36Lepa kaddiuakenangan sirimanua simigi Yesus ei nia ka lalep. Ia geti oi sipasiuluinia masikua ka matania, "Kolouake pei ka kai pasikat boroboroi ka talagat bera." 37Kuanangan Yesus, "Sipasikakaram karamen simaeru, ia te Togatsirimanua. 38Mone, ia te polak, karamen simaeru, ia te tatogat Purimataat Taikamanua; boroboroi, ia te tatogat sijo. 39Saggak sikaramake boroboroi, ia te Sanitu. Pasigetaiat ia te kalepakat polak, sipasigegetai, ia te samalaika. 40Oto kele tururuake boroboroi itulaboake ka api, kisedda leu te ka kalepakat polak. 41Ikokoiniake poi samalaikania Togatsirimanua masiruruake sangamberi simapajoat samba sigalai sikatai ka purimataatnia, 42gikgikngakenangan sia ka api narako; sedda te rapososou samba iputatangat sotda. 43Ka teteret nenda putororangan simaroipo baga kele sulu ka Purimataat Ukkuira. Kasei sibara talinga, kau iarepmake nia!" 44"Purimataat Sorga makere le ka bibilet silipputnakenen ka mone. Aiipo aisese nia sara sirimanua; lepa lipputnakenangan nia minca. Kopet angkat bagania ei nia masisakiake sangamberi sibabara ka tubunia, lepa sakinangan mone nenda." 45"Purimataat Sorga makere leu ka sara sipajajaga sigaba mutiara simakeppu saki. 46Kele aisese sara simakeppu saki, ei nia masisakiake sangamberi sibabara ka tubunia, lepa sakinangan mutiara nenda." 47"Purimataat Sorga makere le ka puke sibele ka koat siala sene ngamata iba. 48Kele aisun, tiktikrangan nia ka kapi, puuddetrangan masiruruake: simaeru rakau ka bat abak, sikatai geti ragikgikngake le. 49Kisedda leu te ka kalepakat polak. Momoi le samalaika masipasaraake sijo ka simaroipo baga. 50Sijo ragikgikngake ka api narako; sedda te rapusosou samba iputatangat sotda." 51"Makolou ka bagamui sangamberi nene?" ngangan Yesus. Kuarangan ka matania, "Oo." 52Kuanangan ka matada Yesus, "Kisedda te senen siagaisurat sipusisikola pagalaiat Purimataat Sorga, makere ka sirimanua sibakkat lalep sipabela bibilet sibau samba siburu ka pangoirikatnia." 53Lepa aitiboi sangamberi pasikat nene Yesus tui nia sedda, 54ei nia ka laggai puuragatnia, pangantomannangan sia ka uma parurukatda. Gege le ka bagada masiarep, kuarangan, "Kaipa te aibara soppit samba kereknia? 55Ta togat tukang loina nia? Ta si Maria inania samba ta si Yakobus, si Yosep, si Simon, si Yudas sasarainania? 56Ta ai sia se ka talagata samaniunia? Kaipa le aisese nia sangamberi nene?" 57Mabelenangan bagada ka tubunia. Kuanangan ka matada Yesus, "Kaipa kaipa rasuru le nabi, sarat ka laggainia samba ka lalepnia le ta rasusuru nia." 58Ta maigi aigalai kerek Yesus sedda, lulut taimatonem bagada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\