MATEUS 14

1Ka teteret nenda maarepnangan katuareman Yesus kai Herodes rimata ka Galilea. 2Kuanangan ka matada sapaguguletnia, "Si Yohannes Sipasirarau te nene, atusurungan nia ka simamatei, ia te imakekerek." 3Aiguguluakean poi si Herodes ralaba, rakabe samba rapenjaraake si Yohannes lulut si Herodias kalaleman Pilipus sarainania. 4Aikua poi ka matania si Yohannes, "Ta pasese nuala si Herodias!" 5Kei imamateiakean le nia, lotona le ka sirimanua simigi, arapunabingan poi si Yohannes. 6Tapoi ka pasirepdeman pututukat matat Herodes, puturunangan togat Herodias siokko ka talagada. Bulat ioba bagania si Herodes, 7pat pusuppanangan masikau ka tubunia apa le itiddou. 8Ainganturungan poi nia inania kuanangan siokko, "Ake kaku sene ka bagat mangko utet Yohannes Sipasirarau." 9Mareureunangan bagania rimata; tapoi kalulut suppania, araarepman pei bagei tairauma, kuanangan rakau sinindounia. 10Koiniakenangan rasaggiri lolokkat Yohannes ka penjara, 11ambitrangan utenia ka bagat mangko kaurangan nia ka siokko, kaunangan nia ka sia ka inania. 12Lepa oi sipasiului Yohannes Sipasirarau, alarangan tubunia rateiakerangan nia. Lepa ei sia masisegeake ka matat Yesus. 13Kele aiarep nia Yesus putuituinangan sedda muabak mei ka simatangeu sarania. Areprangan nia sirimanua simigi, tutrangan nia musila barada ka laggaira. 14Kele aitusakai itconangan sirimanua simigi, makatenangan bagania ka tubuda, aleakenangan simabesi ka talagada. 15Kasoibokatnia, oi sipasiuluinia masikua ka matania, "Simatangeu le kudduat nene, amasoiboan bagei, kuangan le ka sirimanua simigi raei masisaki katda ka laggai." 16Kuanangan ka matada Yesus, "Taan leu memei sia, kam le ikakau katda." 17Kuarangan sipasiuluinia, "Ta iaaili, lima le roti samba rua iba." 18Kuanangan Yesus, "Ake kam sene." 19Lepa kuanangan ka sirimanua simigi rapuuddet ka turuturu. Alanangan roti silima samba iba sirua Yesus, teilanangan manua kuanangan sura ka Taikamanua, paabbonangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia, sipasiului masiparubei ka sirimanua simigi. 20Pukomrangan leu sangamberida ektek. Lepa ruruakerangan legeira, sun pulu rua ngagaraga. 21Igida sipukokom ai pa lima ribu taimanteu tapei tuadde tainanalep samba tatoga. 22Lepa nenda kuanangan Yesus ka sipasiuluinia ratujanang ka abak rapuboiki mutalipo ka sila, pangenan rapusabu sirimanua simigi. 23Kele arapusabu sirimanua simigi tatara nia ka leleu sarania manindou. Seddangan leu et nia sotsoibo sarania. 24Abak geti areuan nia ka kapi, aian ipateteipu nia onu, sasaket le poi rusa. 25Ia geti ka patokat, oi Yesus itagetnake sia muenung ka uddut koat. 26Kele araitco nia sipasiuluinia ipuenung ka uddut koat, tugegerangan kuarangan, "Kodda sanitu!" Pugereirangan lotora. 27Tapoi maruei le aiteka sia Yesus kuanangan, "Ta leu! Aku le, ba maloloto kam!" 28Kuanangan si Petrus, "Tuhan, ekeu bai nia, kua kuoi kaku muenung ka uddut koat kuailiake ekeu." 29"Konanan," ngangan Yesus. Gorosot si Petrus ka uddut koat puenungnangan itagetnake Yesus. 30Kele aiitco iake rusa, malotonangan, ai le goiso imalelelep, pugereinangan, "Tuhan, romake aku!" 31Totoiakenangan kabeinia Yesus iala nia, kuanangan ka matania, "Apate gulai tonem bagam; apa te nukakalotoake." 32Lepa janang sia ka abak, puarinangan rusa. 33Sipasiului sikuddu ka abak, oi sia murappo ka matat Yesus kuarangan, "Bulatnia Togat Taikamanua le ekeu." 34Ia geti putaliporangan sege sia ka laggai Genesaret. 35Kele araagai nia sirimanua sikuddu sedda, paareprangan nia ka sangalio riringan nenda. Ia geti taroakerangan ka matania sangamberi simabesi. 36Tiddourangan bule iobaake rarape jaijait leppeinia. Sangamberida sipasirarape ale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\