MATEUS 16

1Lepa oi tai Parise samba tai Saduse masisibo Yesus. Tiddourangan bule igalai ka matada kerek sibara ka sorga. 2Aleginangan nia Yesus, "Mabonan manua kasoibokat kuamuian, 'Maeru manua.' 3Mabonan manua simancep samba malugub, kuamuian, 'Makatai manua.' Matat manua nuagai kam masipatuptup, toggaiat tetere geti ta nuagai kam. 4Reddenan sikatai samba sipaeelet nene masitiddou kerek. Ta tukakau kerek ka sia, toggaiat nabi Yona le tukakau." Lepa kaddiuakenangan sia Yesus tui nia. 5Kele arasege sipasiului ka sila, agairangan kakalipogida masiambit roti. 6Kuanangan ka matada Yesus, "Pagaba samba suksuk kam siomanda tai Parise samba tai Saduse." 7Patiborangan pasasambada, "Taiaambitta roti te ikukua nene." 8Iagai le poi Yesus sikuada kuanangan, "Patitibongan koi kam taiaambitmui roti? Apate gulai tonem bagamui! 9Tapei pa nuagai kam? Ta nurerepdep kam silima roti ka lima ribu sirimanua samba piga ngagaraga anururuake kam legeinia? 10Ele sipitu roti ka epat ribu sirimanua samba piga ngagaraga anururuake kam legeinia? 11Apate taiagaimui nia taipurorotinia sikuaku ka matamui. Suksuk kam siomanda tai Parise samba tai Saduse le." 12Ia pei agairangan taipusisioman rotinia sikuat Yesus suksungenda, tapoi nganturatda tai Parise samba tai Saduse le. 13Kele aisege Yesus ka Kaisarea Pilippi nounounangan sipasiuluinia, "Kasei le Togatsirimanua rakua nia sirimanua?" 14Kuarangan, "Ai sipasikukua si Yohannes Sipasirarau, sabagei masikua si Elia, sabagei masikua si Yeremia ele sara ka talagada tai nabi." 15Kuanangan ka matada Yesus, "Kam ka kam, kasei le aku nukua kam?" 16Aleginangan nia si Simon Petrus, "Kristus le ekeu, Togat Taikamanua sipuririmanua." 17Aleginangan nia Yesus, "Mauktuk ekeu Simon togat Yona, ta sirimanua aipoiliat nia ka matam, Ukkuiku ka sorga le. 18Kaku leu kukua ka matam: si Petrus le ekeu (bulak); ka uddut bulak nene le kuririoake paamianku samba kamateiat ta ioom ka tubunia. 19Kuaake kekeu panguksik Purimataat Sorga. Apa le nuappara ka polak, tuaappara leu te ka sorga; apa le nurubba ka polak, tururubba leu te ka sorga." 20Lepa paneineinangan sipasiuluinia Yesus, bui rapoiliat nia ka kasei pa Kristus le nia. 21Ka teteret nenda taddaakenangan Yesus masipoiliat ka sipasiuluinia, ta momoi ta iei ka Yerusalem masiorik maigi paoreat sibara ka tai baja, tai imam sabeu samba siagaisurat; lepa mateiake, ia geti suruake ka gogoi sikatelunia. 22Lepa alanangan nia si Petrus apei sia aseakenangan nia pele ngangania, "Kepei iromake ekeu Taikamanua, Tuhan, bui ibara kekeu nene!" 23Beliuakenangan tubunia Yesus kuanangan ka matat Petrus, "Kenan katuitui Sanitu! Masisaila enunganku le ekeu; ka pinaatut sirimanua le numatututuru, ta ka Taikamanua." 24Lepa kuanangan Yesus ka matada sipasiuluinia, "Senen sioba masitut aku, kau iputata tubunia, bairatnangan siliktengania, tutnangan aku. 25Aipoi sipasikikiliu engania, malilimai le engania; sitaipuletsei engania kalulut aku, ia te masikikiliu engania. 26Apa kauna nia sirimanua ke ibakkati sangalio polak, tapoi engania malilimai le? Ele apa momoi ikau sirimanua silit engania? 27Momoi le poi Togatsirimanua ka pulatsanan Ukkuinia sambada samalaikania. Sedda siliakenangan ka senen sirimanua siripot sigalaira. 28Kukua nia ka matamui: Ai piga pa ka talagamui se, tapei mamatei sia, araitcoan ioi Togatsirimanua ka puririmatania."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\