MATEUS 17

1Pasat enem ngagogoi ambitnangan Yesus si Petrus, si Yakobus samba sarainania si Yohannes manatara ka leleu simabuak sarada. 2Ia geti silinangan tubunia Yesus ka matada, toro matania kele sulu, bulau leppeinia kele pato. 3Ia geti itcorangan si Mose samba si Elia masipatiboake Yesus. 4Kuanangan si Petrus ka matat Yesus, "Pate eru takuddu se Tuhan. Ke noba bai nia, galaikungan telu sapou: sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia." 5Ai pei le maninibo si Petrus, kuneminangan sia tanairusa simatoro, maarepnangan leu nganga sibara ka tanairusa masikua, "Nene te Togaku, kilibet bagaku, obaket bagaku, reddet kam ngangania!" 6Kele araarep nia sipasiului rappo sia ka polak kopet lotora. 7Ia geti oi Yesus rapenangan sia kuanangan, "Suru kam, ba maloloto kam!" 8Kele arateilaake matada, ta anai araitco kasei pa sarat Yesus le. 9Ai sia tugogorosot barada ka leleu paneineinangan sia Yesus, "Bui nupoiliat kam nia ka kasei pa siitcomui nene ke tapei tusuru Togatsirimanua ka simamatei." 10Lepa nounourangan nia sipasiuluinia, "Kipa ne rakukua siagaisurat buita moi boiki si Elia?" 11Aleginangan nia Yesus, "Kirenangan momoi si Elia masipaeru sangamberinia. 12Tapoi kukua nia ka matamui, amoian nia si Elia, tapoi ta araagai nia; siobat bagada le aragalai ka tubunia. Kisedda leu te ragagalaiake ka Togatsirimanua." 13Ia pei kolou ka bagada sipasiuluinia, si Yohannes Sipasirarau le sikuania ka matada. 14Kele arasege ka sirimanua simigi, oi sara sirimanua murekkuk ka matat Yesus 15masikua, "Tuhan, kau imakate bagam ka togaku! Maroro nia, besi lepa tubunia. Mareirei ibele ka api, ai bagei ka oinan. 16Akuambitnan nia ka sipasiuluinu, tapoi ta amoi araaleake nia." 17Aleginangan nia Yesus, "Bulat reddenan sitaimatonem baga samba simapepe patuat le bai kam! Apangan le burunia kupaalei kam? Apangan le burunia kupuomi kam baga? Ake kam nia sene!" 18Asenangan sanitu Yesus, belanangan leu et, malenangan toga ka jam nenda leu et. 19Lepa oi sipasiului Yesus ka matania sarada masinounou nia, "Ta koi momoi ka kai kuusiake kai sanitu?" 20Aleginangan nia Yesus, "Lulut gulai tonem bagamui. Aipoi kukua nia ka matamui: Ai bai tonem bagamui beu luikut ube momoi nukua kam ka leleu nene, 'Ritsiake ekeu sedda!' turitsinangan leu et. Oto ta anai sitaioi nugalai kam. 21Tapoi sanitu kele nene, sarat panindogat samba puaso le momoi ituituiake nia."] 22Ia geti ai sia marururu sambada sipasiuluinia ka Galilea kuanangan ka matada Yesus, "Tusesegeakean le te Togatsirimanua ka kabeira sirimanua. 23Mateiakerangan nia, tapoi ka gogoi sikatelunia tusuruake nia minca." Mareureunangan bagada sipasiuluinia. 24Kele aisege Yesus sambada sipasiuluinia ka Kapernaum, oi sipuuku juran kai Petrus masinounou, "Kipa ta ikakau juran Uman Taikamanua Gurumui?" 25Kuanangan si Petrus, "Ikakau." Kele aisege si Petrus ka lalep boikiakenangan Yesus masikua, "Simon, kipa paatuatnu, kasei masikakau cukai samba juran ka tai rimata ka polak? Sarakyatda ele siooiake?" 26Aleginangan nia si Petrus, "Siooiake le." Kuanangan ka matania Yesus, "Kisedda bai nia, oto sarakyat taan leu rakakau juran. 27Tapoi buian imabele bagada, kenan ka koat nukabili iba. Alanungan iba sikabilim siboiki, ngangaakenungan ngungunia, ai sedda bulagat sangaropia. Ia te nuaala nukau nia ka sia juranta ruata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\