MATEUS 18

1Ka teteret nenda oi sipasiului ka matat Yesus kuarangan, "Kasei siabeu ka Purimataat Sorga?" 2Sogainangan sara toga sigoiso Yesus, rioakenangan nia ka talagada, 3kuanangan, "Kukua nia ka matamui: Ke ta nuole kam bailiu kele tatoga, ta tuguguru kam ka Purimataat Sorga. 4Oto kasei sipaepe tubuna kele toga nene, nia te siabeu ka Purimataat Sorga. 5Samba kasei siala sara toga kele nene ka oningku, aku le aiala." 6"Kasei sigalai pajoat ka sara taigoiso nene simatonem baga kaku bailiu nia mujo, makaeru pei le ka tubunia tusereake bukku panundukat ka lolokkatnia ituloulouake nia ka koat simakeru. 7Paan te ka taikapolak kalulut pajoat. Pajoat geti kirenangan babara, tapoi paan te ka sia sibaraake pajoat. 8Ke ipajo bai ekeu kabei ele rerem, tippu le gikgikngakenungan nia; maeru pei le sisara kabei ele sisara rere ekeu tuguru ka purimanuaiat, ka sirua kabei ele sirua rere ekeu tugikgikngake ka api narako. 9Samba ke ipajo bai ekeu matam, kiok le gikgikngakenungan nia; maeru pei le sisara mata ekeu tuguru ka purimanuaiat ka sirua mata tugikgikngake ka api narako." 10"Pagaba kam, bui nupaloloi kam sara ka sigoiso tiboi tubu nene. Aipoi kukua nia ka matamui: Samalaikada ka sorga mariuriu le sia ka matat Ukkuiku ka sorga. [ 11Aipoi Togatsirimanua masiarauake simalilimai le aioi.] 12Kipa nupaatu kam? Ke ai ka sara sirimanua biribirinia sangotu ngamuneng, malimai bai sara, ta pa ikakaddiuake sisiba pulu siba ka leleu, iei masigaba simalilimai? 13Kukua nia ka matamui: Ke aisesengan bai, bulat abeu angkat bagania ka sisangamuneng nene, bele pei ka sisiba pulu siba sitaimalilimai. 14Kisedda leu te taiobana bagat Ukkuimui ka sorga imalimai sara ka sigoiso tiboi tubu nene." 15"Ke igalai jo ka tubum sarainam, kenan susui matania, tapoi ruamui le. Ke iarepi tiboietnu, anusesengan minca sarainam. 16Ta geti iarepi tiboietnu, ambitnungan sara ele rua aleinu, bule sangamberi titiboat ai rua ele telu siarep nia. 17Ta bai ireddet nganganda, segeakenungan nia ka matat paamian. Ke ta leu et iarepi nganturat paamian, addeakenungan nia kele sipuarat sabulungan ele kele sipuuku cukai. 18Kukua nia ka matamui: Apa le nuappara kam ka polak, tuaappara leu te ka sorga, samba apa le nurubba kam ka polak, tururubba leu te ka sorga. 19Kukua nia ka matamui: Ke ai rua ka kam simakere baga ka polak nene masitiddou apa pa, ta isosoppi ikau sinindoura Ukkuiku ka sorga. 20Kaipa poi maruru rua ele telu sirimanua kalulut oningku, ai aku sedda ka talagada." 21Lepa oi si Petrus masikua, "Tuhan, teret piga ngaminca kuappeake jot sarainangku igalai bai jo ka tubuku? Metnangan pitu ngaminca?" 22Kuanangan ka matania Yesus, "Ta kukua ka matam pitu ngaminca, tapoi teret pitu pulu ngaminca pitu ngaminca. 23Aipoi Purimataat Sorga makere le nia ka sara rimata sigalai pasiaddeat ka sapaguguletnia. 24Kele aitaddaake masiadde taroakerangan ka matania sipuutak pulu ribu talenta. 25Tapoi kalulut ta momoi ilettuake nia, kuanangan rimata itusakiake nia samba sinanalepnia samba tatogania samba sangamberi sibabara ka tubunia pasilettut utaknia. 26Ia geti purapponangan pagugulet manindou ka matania masikua, 'Omake bagam kaku. Ai leu kulettuake sangamberinia utakku.' 27Makatenangan bagat rimata ka tubunia, posanangan utaknia, belaakenangan nia. 28Tapoi kele aibela pagugulet nenda sesenangan sara aleinia pagugulet sipuutak ka tubunia sangotu ropia. Labanangan nia petsutnangan lolokkatnia kuanangan, 'Ake utaknu sangamberinia.' 29Purapponangan aleinia pagugulet manindou ka matania, 'Omake bagam kaku. Ai leu kulettuake nia utakku.' 30Tapoi ta ioba, memei le nia masikau nia ka penjara teret ilettuake utaknia. 31Kele araitco nene sapagugulet bagei, reureu le bagada, eirangan leu masisegeake nene ka matat rimata. 32Sogainangan nia rimata kuanangan ka matania, 'Bulat pagugulet sikatai le bai ekeu! Sangamberi utaknu akulepaakean kalulut paninindogim aku. 33Ta siripokatnangan nupukateki baga aleinu kele pukakatekiku ekeu baga?' 34Pugolunangan leu rimata, kaunangan nia ka penjara teret ilettuake sangamberi utaknia. 35Kisedda leu te igagalai ka tubumui Ukkuiku ka sorga, ke ta nuappeake kam joda saaleimui ka paatuatmui."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\