MATEUS 21

1Kele aramalegere ka Yerusalem, aian sia ka Betpage ka leleu Tula, koiniakenangan rua sipasiuluinia Yesus, 2kuanangan ka matada, "Kenan kam ka laggai ipot matamui. Ia geti sesemuian sangamuneng kalidei ai kasesereat karuania toga; rugutmuian nia, ambitmuian nia se. 3Ke ai bai sipasikukua apa pa ka matamui, kuamui le, 'Ai kauna nia si Tuhan'; obaakenangan leu et nia." 4Aibara nene bule ipuaili siniboi nabi sipasikukua, 5"Kua kam ka matat okko Sion, aian te momoi Rimatam, itagetnake ekeu, simaleppe baga te nia, sipukakalidei, togat kalidei sinanalep." 6Eirangan leu sipasiuluinia, galairangan siripot sitoneakenen Yesus ka matada. 7Ambitrangan kalidei samba togania, apoakerangan leppeira ka teiteinia, jananginangan nia Yesus. 8Sirimanua simigi masiapoake leppeira ka enungan, sabagei managgiri ran loina masipagalak ka enungan. 9Sirimanua simigi sipuboboiki samba sipasitutut mugerei, "Hosanna ka Togat David! Kau imatulu tubunia siooi ka onin Tuhan! Hosanna ka pata!" 10Kele aituguru ka Yerusalem, gaugau sangalio kota kuarangan, "Kasei oninia nene?" 11Alegirangan nia sirimanua simigi, "Ia te Nabi Yesus sibara ka Natsaret ka Galilea." 12Ia geti guru Yesus ka Uman Taikamanua, kekelenangan sangamberi sipasasaki ka bagat Uman Taikamanua. Bailuakenangan mejada sipasisisili bulagat samba uddenanda sipasisasakiake ngorut. 13Kuanangan ka matada Yesus, "Atusuratnakean, 'Uma panindogat le tuoniake umangku.' Tapoi anukau le kam nia ngaliura sipasiraraurau!" 14Ia geti oi ka matat Yesus simapeset samba simasakit ka Uman Taikamanua, aleakenangan sia. 15Kele araitco nia tai imam sabeu samba siagaisurat kiseiet sigalai Yesus samba raarep gereira tatoga ka Uman Taikamanua masikua, "Hosanna ka Togat David!" magolunangan bagada. 16Kuarangan ka matat Yesus, "Nuaarep leu sikuada nene?" Kuanangan ka matada Yesus, "Aikuaarep. Tapei pa anubasa kam, 'Ka ngungunda taiguigui samba tatoga siputotottot anutarekngakean pasiumun sipulelelek?' " 17Lepa kaddiuakenangan sia Yesus bela nia ka kota, ei nia ka Betania, pugogoinangan sedda. 18Tapoi simancep kele aitoili minca Yesus ka kota, malajenangan. 19Kele aiitco sangaloina sileu ka bebet enungan ei nia ka bakkatnia, tapoi ta anai aisese buania sarat buluk le. Kuanangan Yesus ka sileu, "Buian nupubua teret buruburu!" Malajunangan leu et. 20Kele araitco nia sipasiului makiseinangan ka bagada kuarangan, "Kipa te aimaruei aimalaju sileu nene?" 21Kuanangan ka matada Yesus, "Kukua nia ka matamui, ke ai bai tonem bagamui samba ta anai karat bagamui, ta sarat kele sigalaiakenen ka sileu nene nugagalaiake kam, tapoi ke nukua bai kam ka leleu nene, 'Akkatnake ekeu, ribbaiake tubum ka koat' ta isosoppi ioi. 22Samba apa le nutiddou kam ka tonem baga, nusisilo kam." 23Lepa guru minca Yesus ka Uman Taikamanua. Ai nia mungangantoman, oi ka matania tai imam sabeu samba tai bajara tai Yahudi kuarangan, "Ka geget apa nugalai nene? Kasei amasiake gege nene kekeu?" 24Aleginangan sia Yesus, "Kaku leu koba kunounou kam sara panounogat; ke nualegi kam, kuakungan leu ka matamui ka geget apa kugalai nene. 25Pasiraukat Yohannes nenda, sibara kaipa? Sibara ka Taikamanua ele ka sirimanua?" Patuptuprangan pasasambada, "Ke takua, 'Sibara ka Taikamanua,' kuanangan te ka matata, 'Oto angoi ta matonem bagamui ka tubunia?' 26Ke takua, 'Sibara ka sirimanua,' maloto sita ka sirimanua simigi, aipoi sangamberida arapunabingan si Yohannes." 27Kuarangan raalegi Yesus, "Ta kuagai kai." Kuanangan leu ka matada Yesus, "Oto kaku leu ta kukukua ka matamui ka geget apa kugalai nene." 28"Kipa nupaatu kam? Ai sara sirimanua rua togania simanteu. Ei nia ka sikebbukat, pele ngangania, 'Sirou, kenan kineneiget mugalai ka monen anggur.' 29Aleginangan nia, 'Kauan ukkui, tapoi ta amei nia.' 30Lepa ei nia ka sisule kisedda leu tiboietnia. Aleginangan nia, 'Ta koba,' lepa oleinangan bagania, ei nia. 31Kasei ka sirua nene amasigalai siobat bagat ukkuira?" Kuarangan, "Sisule le." Kuanangan ka matada Yesus, "Kukua nia ka matamui: Sipuuku cukai samba sipaeelet le muboboiki ka kam tuguru ka Purimataat Sorga. 32Amoian poi ka kam si Yohannes masipangantoman kam enungan puroipoat, tapoi ta anukatonemi kam nia. Sipuuku cukai samba sipaeelet le amasikatonemi nia. Kam geti, kenanen anuitcoan kam, ta aiolei paatuatmui, bule nukatonemi kam nia." 33"Arep kam pasikat bagei. Ai sara tuan sibuka monen anggur. Iripnangan nia, ugguknangan kudduat pasipetsunan, rioakenangan sapou pujagoat. Lepa sewaakenangan nia ka sipumomone, ei nia musaralaggai. 34Kele aiaili teteret pasialakat bua, koiniakenangan sapaguguletnia ka sipuuku mone masisilo rubeiatnia. 35Ia geti labarangan pagugulet tuan sipuuku mone: sara rabobo, sara ramateiake, sara rabaijungi bukku. 36Ia geti koiniakenangan minca paguguletnia si tuan, saliu pei le igida siboiki, tapoi kisedda leu et aragalai ka tubuda. 37Kalepakatnia koiniakenangan togania si tuan ka tubuda, paatuatnia poi, 'Metnangan rakagilaake togaku nene.' 38Tapoi kele araitco togania sipuuku mone, kuarangan pasasambada, 'Ia te sipasiikep; sita kam tamateiake nia, tabakkati kam ikepmakenennia.' 39Labarangan nia, ribbaiakerangan nia ka bebet mone, mateiakerangan nia. 40Oto ke moi tuan sibakkat mone, kipa igagalai ka tubuda sipuuku mone?" 41Kuarangan ka matania, "Ta iinou sia, mateiakenangan sia, mammatei pi; lepa kaunangan monen anggur ka sabagei, sioba masikau bua ka tubunia ka teterenia." 42Kuanangan ka matada Yesus, "Tapei anubasa kam ka Surat Sipunenan, 'Bukku siribbaiakenenda tai tukang aibailiuan bukku bongan inan arigi. Si Tuhan le aibaraake nia; bulat makisei ka bagata iitco nia.' 43Ia te lulunia kukua ka matamui: Tuaala le ka tubumui Purimataat Taikamanua, itukau nia ka bangsa sibuaake buat Purimataat. [ 44Samba kasei sibebele ka bukku nene ragat, samba kasei sisaksak bukku nene bubu."] 45Kele araarep sangamberi pasikat Yesus nene tai imam samba tai Parise, agairangan sia le ititiboi. 46Gelerangan ralaba nia, tapoi maloto sia ka sirimanua simigi, arapunabingan poi nia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\