MATEUS 22

1Ia geti panibonangan minca ka matada Yesus ka bagat pasikat, kuanangan, 2"Purimataat Sorga makere le ka sara rimata sigalai punen putalimogat ka togania. 3Ia geti koiniakenangan sapaguguletnia masisogai sia pinalelek ka punen putalimogat, tapoi ta raoba moi. 4Koiniakenangan minca sapagugulet bagei kuanangan, 'Kua kam ka matada tairauma: Amatarekngan te kan ka punen, jauiku samba tarimeuku simomoakenen akujajaan, amatarekngan sangamberinia; konan le kam ka punen putalimogat!' 5Tapoi ta arapuletsei, amutuitui le sia, sara mei ka monenia, sara mei ka tokonia, 6sabagei masilaba, masibesiki samba masimateiake sapaguguletnia. 7Pugolunangan rimata, koiniakenangan tenterania masisubuake sipamamatei samba masilabo laggaira. 8Lepa kuanangan ka sapaguguletnia, 'Punen putalimogat amatarekngan, tapoi tairauma pinalelekku ta mateu. 9Oto kenan kam ka parubaat enungan, kasei le nusese kam, sogaimuian sia raoi ka punen putalimogat nene.' 10Kele arabela sapagugulet ka enungan, ruruakerangan sangamberi sineseda, sijo samba simatopit; pat sun kudduat putalimogat tairauma sipupupunen. 11Kele aituguru rimata masiitco tairauma sipupupunen, itconangan sara sirimanua sitaipakei leppei pupunen. 12Kuanangan ka matania rimata, 'Ale suruak, kipa te nutuguguru sene taipuleleppei leppei pupunen?' Tenan le nia meng. 13Kuanangan rimata ka sapaguguletnia, 'Kabe kam rere samba kabeinia, ribbaiake kam nia ka simagepgep ka bebe, sedda te ipusosou samba iputatangat sotnia.' 14Aipoi maigi tusogai, tapoi goiso le tupili." 15Lepa tui sia tai Parise ei sia murapat masipatiboji kipa ragagalai ioi rajoake Yesus ka tiboietnia. 16Ia geti koiniakerangan sipasiuluira sambada sipasiului Herodes ka tubunia masikua, "Guru, akuagaian kai simaroipo le ekeu samba nunganturuake enungan Taikamanua sibulatnia samba ta nupuleletsei kasei pa, aipoi ta nurarasei sirimanua. 17Oto kua ka matamai kipa paatuatnu: Pasesese leu tukau juran kai Kaisar ele taa?" 18Iagai le poi Yesus katai paatuatda kuanangan, "Kam sipatataju! Nusisibo kodda kam masipajo aku? 19Pakoinong kam ka mataku bulagat juran!" Kaurangan ka tubunia bulagat. 20Nounounangan sia Yesus, "Kasei tularat samba kasei oni nene?" 21Kuarangan, "Kai Kaisar." Lepa kuanangan ka matada Yesus, "Oto kau kam kai Kaisar bakkat Kaisar, ka Taikamanua bakkat Taikamanua." 22Kele araarep nene, makiseinangan ka bagada, kaddiuakerangan nia, tui sia. 23Ka gogoi nenda tagetnakerangan Yesus tai Saduse sipasikukua ta anai katusuruat simamatei. 24Nounourangan nia kuarangan, "Guru, aikua si Mose, ke matei kasei pa si ta anai toga, buita italimouake silumangakenennia sarainania masibaraake tuppai tubut sarainania. 25Ai ka kai pitu sipusasaraina. Putalimounangan sikebbukat, lepa matei nia ta anai tuppai tubunia, alanangan sinanalep sikaddiuakenennia sarainania. 26Kisedda leu et sarainania sikarua samba sikatelu teret sikapitunia. 27Kalepakatnia matei leu ka sia sinanalep. 28Oto ka gogoi katusuruat, kasei ka sipitu masibabakkati sinanalep nenda? Sangamberidangan poi aipusinanalepmake nia?" 29Aleginangan nia Yesus, "Amaselengan kam lulut taiagaimui bagat Surat Sipunenan samba geget Taikamanua. 30Aipoi ka gogoi katusuruat taan mutatalimou samba taan tutatalimouake sia, kele samalaika ka manuangan le sia. 31Pagalaiat katusuruat simamatei, tapei pa anubasa kam siniboi Taikamanua ka matamui sipasikukua, 32'Aku te Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak samba Taikamanuan Yakob?' Ta Taikamanuanda simamatei, Taikamanuanda sipuririmanua le." 33Kisei le ka bagada sirimanua simigi araarep ngantoman Yesus. 34Kele araarep tai Parise pepetpetnakena ngungunda tai Saduse Yesus, parururangan ka sia. 35Sara ka talagada ia te siagaisurat masisibo nia, kuanangan, 36"Guru, surukat kipa siabeu ka bagat Surukat?" 37Kuanangan Yesus, "Pununtuki baga si Tuhan Taikamanuam ka sangalio bagam, ka sangalio ketsatnu samba ka sangalio paatuatnu. 38Nene te surukat siabeu samba siboiki. 39Sikarua simakere ka tubunia: Pununtuki baga aleinu sirimanua kele nuntut bagam ka tubum. 40Ka surukat sirua nene te mubongen sangamberi Surukat samba suratda tai nabi." 41Ka teteret aiparururu tai Parise, nounounangan sia Yesus, 42"Kipa nupaatu kam pagalaiat Kristus? Kasei toga nia?" Kuarangan, "Togat David." 43Kuanangan ka matada Yesus, "Oto itutuhan kodda nia si David sipanibonia ka pinalulut Ketsat Taikamanua masikua, 44'Aikua si Tuhan ka matat Tuhanku: Uddetnake ekeu kai kattoetku, teret kukau saggaknu bailiu kalak rerem.' 45Oto ke ituhan nia si David, lepa itotoga kodda nia?" 46Ta anai sia amasialegi, beri sangakuanan. Barania ka gogoi nenda taan anai beri sara simaro baga masinounou nia minca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\