MATEUS 23

1Lepa panibonangan Yesus ka sirimanua simigi samba ka sipasiuluinia, 2kuanangan, "Ka siagaisurat samba ka tai Parise aian gege masikolouake Surukat Mose. 3Oto sangamberi sikuada ka kam, galaiake samba reddet kam, tapoi bui nututnake kam kele sigalaira, aipoi sikuada ta ragagalaiake. 4Appara raappara bairanen simasane, kaurangan nia ka bokuda sirimanua, sia geti beringan singongaira ta raoba rarapeake. 5Sangamberi sigalaira itcoket sirimanua le ragagalaiake nia. Ralioake surat panindogatda samba raataake jaijait leppeira. 6Ka kudduat simaeru le raoba ka punen puraumaat, samba ka uddenan sikokoiakenen ka uma parurukat. 7Raoba raroroi sia sirimanua ka pasakiat samba 'raguru' sia. 8Kam geti bui 'raguru' kam, sara le poi Gurumui; kam geti sipusasaraina le kam sangamberimui. 9Samba bui 'nuukkui' kam kasei pa ka polak nene, sara le poi Ukkuimui, ia te sikuddu ka sorga. 10Samba bui raoniake kam 'ute', sara le poi Utemui, ia te Kristus. 11Siabeu ka kam, kau le ibailiu sipuuku kam. 12Kasei siabeuake tubuna tupagogoiso le nia, samba kasei sipagoiso tubuna tuaabeuake le nia." 13"Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Nulekkereake le kam matatbaliu Purimataat Sorga. Ta poi tuguguru kam ka bagania, keramuian sabagei sioba tuguru. [ 14Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi nupataju le kam tailumang nuraurau kam lalepda, panindogat siata nukau kam pasilabbu nia. Oto ukuman simakope besi te nuoorik kam!] 15Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi nutalipoki le kam koat, nugejengi kam polak masikau sara sirimanua moi ka aratmui. Kele aioi, bailiuakemuian nia togat narako, sisaliu pei le kataimui! 16Paan te ka kam paneinei sipeset, sipasikukua, 'Kasei musuppa ka onin Uman Taikamanua, ta anai galainia; tapoi ke ka onin mas Uman Taikamanua geti ipusuppa, buita ikau nia.' 17Kam si ta paatuat sipeset! Apa le abeu, mas ele Uman Taikamanua sipuneni mas? 18Samba nunganturuake kam, 'Kasei musuppa ka onin pasibuluat, ta anai galainia; tapoi kasei musuppa ka onin buluakenen sikuddu ka uddut pasibuluat, buita ikau nia.' 19Kam sipeset, apa le abeu, buluakenen ele pasibuluat sipuneni buluakenen? 20Aipoi kasei musuppa ka onin pasibuluat, ka onin pasibuluat samba onin sangamberi sikuddu ka uddutnia le aipusuppa. 21Samba kasei musuppa ka onin Uman Taikamanua, ka onin Uman Taikamanua samba ka onin Taikamanua sikuddu ka bagania le aipusuppa. 22Samba kasei musuppa ka onin sorga, ka onin uddenan Taikamanua samba ka onin Taikamanua sipuuddet ka uddutnia le aipusuppa. 23Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi nukau le kam ka Taikamanua saparpulu rubeiat laiga, kiniu samba raro, tapoi siabeunia ka Surukat geti kele puroipoat, katet baga samba putopinan ta nupuletsei kam. Nene kau itugalaiake, tapoi nenda bui itugalakngake. 24Kam paneinei sipeset! Sigep ka lomui nukarungi kam, onta geti nuguk kam! 25Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi teitei pulokat samba mangko le nupalilina kam, ka bagania geti asutnan siraurau samba alau baga. 26Kam Parise sipeset! Bagat pulokat boiki palina kam, imalina leu samba ka teiteinia! 27Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi makere le kam ratei sikapu, ka uddut le malainge, ka baga geti asutnan tolat simamatei samba sianagat. 28Kisedda leu te kam, ka uddut kean le simatopit kam ka matat sirimanua, ka baga geti asutnan patajuat samba pajoat. 29Paan te ka kam siagaisurat samba tai Parise, sipatataju! Aipoi nugalai le kam simaron rateira tai nabi samba nupalainge kam tugu pasirepdeman simaroipo baga, 30samba nukua kam, 'Ke ai bai kai ka teteret taikebbukatmai, ta kutututnake kai sia masimateiake tai nabi.' 31Oto anumunengakean kam tatogada sipasimamateiake tai nabi le kam! 32Kauan, sutnakean kam kirekatda taikebbukatmui! 33Kam saulou, tatogat sipepekdak! Kaipa te iooi nukatsiliake kam tubumui ka ukum narako? 34Ia te lulunia kukoiniake ka kam tai nabi samba simasoppit samba tai guru; mateiakemuian samba siliktengaakemuian piga pa sia, palisojimuian sabagei ka uma parurukatmui, pakukurujimuian sia ka laggai sara ei sia ka laggai bagei. 35Kalepakatnia, orikmuian ukuman ka pasimamateiakemui simaroipo baga: barania ka pasimateiat Abel simaroipo baga aili ka pasimateiat Sakaria togat Berekia, simateiakenenmui ka oggak Uman Taikamanua samba pasibuluat. 36Kukua nia ka matamui: Sangamberi ukuman nene muaaili te ka reddenan nene!" 37"Yerusalem, Yerusalem! Simateiake tai nabi samba sipasibabaijuk sikoiniakenen kekeu! Piga ngamincaan akusibo masiruruake tatogam kele iruruake togania gougou ka tei kapponia, tapoi ta anoba kam. 38Kineneiget matatangeuan te lalepmui. 39Kukua nia ka matamui: Barania kineneiget taan te nuiitco kam aku teret nukua kam, 'Kau imatulu tubunia siooi ka onin Tuhan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\