MATEUS 24

1Ia geti bela Yesus ka Uman Taikamanua, oi sipasiuluinia masipasausau ka matania Uman Taikamanua. 2Kuanangan ka matada, "Anuitcoan kam sangamberinia nene? Kukua nia ka matamui: Beri sara bukku sipalalakke nene mulelegei; sangamberinia le turaragatnake." 3Aimukukuddu Yesus ka leleu Tula, oi sipasiuluinia sarada masikua ka matania, "Kua pei ka matamai, pigamoi ibabara nene samba aponia katuaggaiat kaoijanannu samba kalepakat polak nene?" 4Aleginangan nia Yesus, "Pagaba kam, bui rapepeake kam kasei pa. 5Maigi poi siooi masipuoni oningku masikua, 'Aku te Kristus!' Pepeakerangan maigi sirimanua. 6Nuaarep te kam gururuu pasaggangan samba katuareman pasaggangan. Tapoi bui ipakaddo kam! Kirenangan muaaili sangamberinia, tapoi tapei nenda kalepakatnia. 7Pasasaggak poi bangsa ka bangsa, purimataat ka purimataat samba babara pulajeat samba ngeungeu polak ka senen kudduat. 8Tapoi sangamberinia nene panandaat paoreat pei le. 9Ia geti paorejirangan kam, mateiakerangan kam, pulagakirangan kam baga tai bangsa kalulut oningku. 10Ia geti maigirangan simabele baga, pangandurangan samba palagarangan baga pasasambada. 11Puottourangan maigi nabi sipatataju, pepeakerangan leu maigi sirimanua. 12Lulut kopet pukakatai, maleppetnangan punununtut bagada sirimanua simigi. 13Siomake nia geti teret kalepakat, nia te maaarau. 14Ia geti Katuareman Simaeru pagalaiat Purimataat Sorga tupaarep ka sangalio polak ibailiu pasimuneng ka sangamberi bangsa, ia pei bara kalepakat polak." 15"Oto ke nuitco kam 'turot katai' murio ka kudduat sipunenan siripot siniboi nabi Daniel, -- sipasibabasa nene kau ilelekngake nia -- 16sia sikuddu ka Yudea kau ratuitui raei ka leleu. 17Sikuddu ka teitei lalep, buian itugorosot masiala bibiletnia ka lalep. 18Sikuddu ka mone buian itoili masiala leppeinia. 19Tapoi katainangan te ka sia sipususuruket samba sitottoni toga ka gogoi nenda. 20Panindou le kam, bui iipo katuituiatmui ka tetere simaleppet ele ka gogoi Sabbat. 21Babara poi paoreat sikatai besi ka teteret nenda sitaibabara ka panandaat polak teret kise samba taan babara minca. 22Ta bai itengai Taikamanua igit gogoinia, beri sara sipuririmanua; tapoi kalulut sia sipili, tengainangan igit gogoinia Taikamanua. 23Oto bara bai sikua ka matamui, 'Akoi nia Kristus!' ele 'Akodda nia!' -- bui nukatonemi kam nia. 24Muoottou poi sipukristus tubuna samba sipunabi tubuna sigalaiake kerek samba kiseiet, pat moi bai nia silepa pili leu rapepepeake. 25Pasikeli kam, akukuangan tebai ka matamui! 26Ele rakua bai ka matamui, 'Ai nia ka simatangeu!' -- bui nuei kam sedda. Ele rakua bai, 'Ai nia ka bilik!' -- bui nukatonemi kam nia. 27Kele bila le poi sipukikinam barania ka kabelaiat sulu teret ka kabelekat sulu, kisedda te kaoijanan Togatsirimanua. 28Kaipa ai simabute, sedda te iparururu kailea." 29"Lepana le paoreat nenda, magepgepnangan matat sulu, taiputoronangan laggo, bele ibele panyanyat sibara ka manua, mangeungeunangan leu ron manua. 30Lepa toila katuaggaiat Togatsirimanua ka manua, pusourangan sangamberi bangsa ka polak, itcorangan leu Togatsirimanua ioi ka tanairusa ka gege samba pulatsanan sabeu. 31Koiniakenangan samalaikania mupiau sabeu nganga, ruruakerangan sipilinia sibara ka siepat matat rusa, barania ka kapit manua sila aili ka kapinia sila." 32"Alaki le kam pasikatnia ka sileu. Amanembuan bai rannia, abelangan roronia, agaimuian amalegerengan te legeu manua. 33Kisedda leu te ke nuitco kam sangamberinia nene, agaimuian amalegerengan teterenia, aian nia ka matatbaliu. 34Kukua nia ka matamui: Tapei tatata reddenan nene, puailinangan sangamberinia nene. 35Manua samba polak tatata le, tiboietku geti ta tatata buru." 36"Pagalaiat gogoi samba jamnia geti ta anai siagai nia, beri samalaika ka sorga beri Toga leu, sarat Ukkui le siagai nia. 37Kipa poi ka teteret Noak, kisedda leu te ka kaoijanan Togatsirimanua. 38Ka teteret tapei abara eba sabeu, tenan le sia mukom samba mulo sirimanua, mutalimou samba masitalimouake aili gogoi katujanangan Noak ka kinapat 39ta raagai apa pa sibabara pat raggaiakenangan sia eba sangamberida, kisedda leu te ka kaoijanan Togatsirimanua. 40Ka teteret nenda, ai bai rua sirimanua ka mone: sara tuala, sara ta tuala. 41Rua tainanalep sipanunundu bera: sara tuala, sara ta tuala. 42Oto pumata kam, ta poi nuagai kam pigamoi iooi Tuhanmui. 43Nene le repdep kam: Aiagaian bai sibakkat lalep bobo piga ioi sipananangkou, pumatanangan leu, bui ituguru sipananangkou igaugau lalepnia. 44Oto kalulut nene kau numatarek kam, aipoi ka taibabagaiet bagamui le iooi Togatsirimanua." 45"Kasei pagugulet simatopit samba siagai paatuat? Nia te sirioakenen tuannia masipasikeli sapaguguletnia sabagei masikau katda ka teterenia. 46Mauktuk te pagugulet nenda ke iaili nia tuannia ioi aigagalaiake galajetnia. 47Kukua nia ka matamui: Rioakenangan te nia tuannia masipasikeli sangamberi bibiletnia. 48Tapoi sikatai bai pagugulet nenda, kuanangan leu ka paatuatnia, 'Mauju pei le ibara tuanku,' 49taddaakenangan masipaboboki saaleinia, mukom muloan le sambada sipupupuineng. 50Oi ioi tuannia ka gogoi taibabagaiet bagania samba ka jam taiaagaietnia; 51mateiakenangan nia, pakereakenangan nia ka sirimanua sipatataju. Sedda te ipusosou samba iputatangat sotnia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\