MATEUS 25

1"Ka teteret nenda Purimataat Sorga tupakereake ka pulu taiokko siambit alitoda raei paroro ka talimouakenen. 2Ka talagada ai lima sitaiagai paatuat, lima siagai paatuat. 3Sitaiagai paatuat araambit alitoda, tapoi ta araambit tula baliget. 4Siagai paatuat geti raambit alitoda, raambit leu tula baliget ka bulibuli. 5Lulut ujunia ioi talimouakenen, matuddunangan matada, perep sia. 6Ka tengamoian le maarepnangan gerei, 'Aian te talimouakenen! Suru kam nuroroi kam nia!' 7Suru sia taiokko sangamberida perurangan alitoda. 8Kuarangan sitaiagai paatuat ka siagai paatuat, 'Ake kam ka kai suan alitomai, pepean le alitomai.' 9Alegirangan nia siagai paatuat, 'Taa, baleu ta iaaili ka kai, ke kuake kai ka kam. Kenan le kam ka toko nusaki kam ka kam.' 10Ai sia memei masisaki, oi talimouakenen, tugururangan taiokko silima simatarek tubu sambada talimouakenen ka putalimogat, lekkere itulekkere matatbaliu. 11Lepa bara sia taiokko silima nenda kuarangan, 'Tuan, tuan, buka kai!' 12Alegina le nia, 'Kukua nia ka matamui: Ta kuagai kam!' 13Oto pumata le kam, ta poi nuagai kam gogoi ele jamnia." 14"Aipoi Purimataat Sorga makere le galainia ka sara sirimanua sieei ka sara laggai ka sareunan, sisogai sapaguguletnia isegeake ka tubuda sangamberi bibiletnia. 15Ka sisara ikau lima talenta, ka sisara rua, ka sisara minca sara, senenda siripot siooi rapasikeli; lepa tui nia. 16Ia geti einangan leu sisilo lima talenta masipasakiake nia, sesenangan uktuknia lima talenta. 17Kisedda leu et sisilo rua talenta, sesenangan uktuknia rua talenta. 18Sisilo sara talenta geti masiugguk polak le aiei ilipputnake bulagat tuannia. 19Uju uju toili tuanda sapagugulet, galainangan paaddeat ka sia. 20Oi sisilo lima talenta ambitnangan lima talenta uktuknia, pele ngangania, 'Tuan, lima talenta anusegeake ka tubuku, akoi lima talenta minca akusese uktuknia.' 21Kuanangan ka matania si tuan, 'Ia pei te, pagugulet simaeru, simatopit. Amatopitnan poi ekeu ka puukuket sigoiso, segeakekungan leu kekeu puukuket sabeu. Guruake ekeu ka puangkakat bagat tuannu!' 22Oi leu sisilo rua talenta, pele ngangania, 'Tuan, rua talenta anusegeake ka tubuku, akoi rua talenta minca akusese uktuknia.' 23Kuanangan ka matania si tuan, 'Ia pei te, pagugulet simaeru, simatopit. Amatopitnan poi ekeu ka puukuket sigoiso, segeakekungan leu kekeu puukuket sabeu. Guruake ekeu ka puangkakat bagat tuannu!' 24Lepa oi ka sia sisilo sara talenta, pele ngangania, 'Tuan, akuagaian sirimanua simagege le ekeu, numonei le ta ka siurepnu, nururuake ta ka sikaramakenennu. 25Lotoku, ei aku kulipputnake talentam ka polak. Na, akoi anum.' 26Kuanangan tuannia ka matania, 'Apate katai pagugulet nene, simabeili. Nuagai momoneiku ta ka siurepku samba rururuakeku ta ka sikaramakenenku? 27Oto siripokatnangan nukau bulagatku ka sipasitotogaake bulagat, bule toili aku silokungan nia samba togania. 28Oto ala kam talenta ka tubunia, kau kam nia ka sipupupulu talenta. 29Ka kasei poi ai, tukakau pei le ka sia ipulegei. Ka si ta anai geti, beringan sibabara ka tubunia tuaala pei le. 30Samba pagugulet sitakatukaunan nene ribbaiake le kam nia ka simagepgep ka bebe. Sedda te ipusosou samba iputatangat sotnia.' " 31"Ke moi geti Togatsirimanua ka pulatsanannia sambada samalaikania, uddeninangan uddenan pulatsanannia, 32samba sangamberi taikapolak paruru ka matania. Pasaraakenangan sia kele sipuuku tarimeu masipasaraake biribiri ka kambing. 33Biribiri ikau kai kattoetnia, kambing geti kai katsiunia. 34Lepa kuanangan Rimata ka matada isit kai kattoetnia, 'Konan kam, kam sinukatnakenen Ukkuiku, ikepmake kam purimataat sinarekngakenen ka kam ka pasibaraat polak pei le. 35Aipoi amalaje aku anupakom kam aku, amaoggou aku anuake kam loku; sitoi aku; anunappit kam aku; 36amabulutut aku anuleppeiji kam aku; amabesi aku anubalou kam aku; ai aku ka penjara anuloggou kam aku.' 37Ia geti alegirangan nia simaroipo baga, 'Pigamoi Tuhan, akuitco kai ekeu malaje akupakom kai ekeu ele maoggou akuake kai lonu? 38Pigamoi akuitco kai ekeu sitoi, akunappit kai ekeu ele mabulutut, kuleppeiji kai ekeu? 39Pigamoi akuitco kai ekeu mabesi ele ka penjara, kubalou kai ekeu?' 40Aleginangan nia Rimata, 'Kukua nia ka matamui: Kipa sigalaimui ka tubut sara sasarainangku taiaaddeakenen nene, kaku le anugalai kam nia.' 41Lepa kuanangan ka matada isit kai katsiunia, 'Katuitui kam ka mataku, kam situtetelei ka api sitaitatata sinarekngakenen ka Sanitu samba samalaikania. 42Aipoi amalaje aku, ta anupakom kam aku; amaoggou aku, ta anuake kam loku; 43sitoi aku, ta anunappit kam aku; amabulutut aku, ta anuleppeiji kam aku; amabesi aku samba ai aku ka bagat penjara, ta anubalou kam aku.' 44Alegirangan leu nia ka sia, 'Pigamoi Tuhan, akuitco kai ekeu malaje ele maoggou ele sitoi ele mabulutut ele mabesi ele ka bagat penjara, ta akupuuku kai ekeu?' 45Kuanangan te ialegi sia, 'Kukua nia ka matamui: Kipa sitaigagalaietmui ka tubut sara taiaaddeakenen nene, kaku le ta anugalai kam nia.' 46Ia geti ei sia ka paoreat sitaitatata; sia simaroipo baga geti guru ka purimataat sitaitatata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\