MATEUS 3

1Ka teterenia nenda oi si Yohannes Sipasirarau mungantoman ka simatangeu Yudea, 2kuanangan, "Bauake kam paatuatmui, amalegerengan poi Purimataat Sorga!" 3Nia te nene ikukua nabi Yesaya sikuania kise, "Ai nganga sipusosoga ka simatangeu, 'Tarekngake kam enungan Tuhan; roipoake kam pusilaiatnia.' " 4Leppei Yohannes geti bulut onta le, akkik tengania kulit, komennia sin samba suat mani. 5Belarangan tai Yerusalem samba sangamberi tai Yudea samba sikuddu ka riringan Yordan ratagetnake nia. 6Seseakerangan joda, raunangan sia si Yohannes ka oinan Yordan. 7Tapoi kele aiitco maigi tai Parise samba tai Saduse amoi masitiddou turau, kuanangan ka matada, "Kam saulou, kasei amasikua ka matamui momoi nukatsiliake kam tubumui ka golut Taikamanua sibabara geti? 8Patoila kam buat katubabau paatuatmui. 9Bui te nukua kam ka paatuatmui, 'Si Abraham le ukkuimai.' Kukua nia ka matamui: Momoi le ibaraake tatogat Abraham Taikamanua ka bukku nene! 10Atutarekngakean baliok ka pailakkik loina; senen loina taibuaake bua simaeru, tutatadde le, gik ka api. 11Aku kaku oinan le kukakau masirau kam toggaiat katubabau paatuatmui; siooi kuruk teiteiku geti rauakenennia ka kam Ketsat Sipunenan samba api le, nia pei le poi abeu kaku, beri masiambit tarangainia ta mateu aku. 12Sasatsat aian ka kabeinia; satsatnangan bera pat lina. Berania iruruake ka gudang, pora geti ilaboake ka api sitaipepee." 13Ka teterenia nenda oi Yesus ka oinan Yordan barania ka Galilea, bule irau nia si Yohannes. 14Tapoi aikeraake le si Yohannes, kuanangan, "Aku le mateu nurau, kaku kodda nuoi?" 15Aleginangan nia Yesus, "Eddangannia boiki. Kisedda poi mateu ka sita masisutnake sangamberi siobat Taikamanua." Reddetnangan nia si Yohannes. 16Lepa aiturau Yesus tusakainangan ka pata; tubukanangan manua, itconangan tugorosot Ketsat Taikamanua kele tubut ngorut tuleu ka tubunia. 17Maarepnangan nganga sibara ka sorga masikua, "Nene te Togaku, kilibet bagaku, obaket bagaku te nia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\