MATEUS 5

1Itco aiitco sirimanua simigi Yesus, panataranangan ka leleu. Kele aipuuddet, legerirangan nia sipasiuluinia. 2Lepa taddaakenangan masipangantoman sia kuanangan, 3"Mauktuk te sia simageba ka puketsanan; sia poi masibabakkati Purimataat Sorga. 4Mauktuk te sia sipurereureu baga; ipususuibi poi sia Taikamanua. 5Mauktuk te sia simaleppe baga; raiikepmake poi sangalio polak. 6Mauktuk te sia simalaje simaoggou masigalaiake puroipoat; isesegeake poi bagada Taikamanua. 7Mauktuk te sia simakate baga; ipukakateki baga poi sia Taikamanua. 8Mauktuk te sia simalina paatuat; raiitco poi geti Taikamanua. 9Mauktuk te sia sikau aban ka sirimanua; iooniake poi sia Taikamanua tatogania. 10Mauktuk te sia siorik paoreat kalulut puroipoat; sia poi masibabakkati Purimataat Sorga. 11Mauktuk te kam ke raasa samba rapaoreji kam samba rapakatai nganga ka tubumui kalulut aku. 12Kau imaangka samba imagora bagamui, ta poi magugulai upamui geti ka sorga. Tai nabi sipuboboiki ka kam leu, kise leu et arapaoreji sia." 13"Garamra taikapolak te kam. Ke maleu bai garam, apangan le tukakau pasikalo nia? Taan anai kauta nia, gikgikngakenenan le rapaperaki nia sirimanua. 14Patora taikapolak te kam. Laggai ka uddut leleu ta iagai lipput. 15Ia leu et ta ratutunam alito kaunen ka tei bulukbuk, ka kudduatnia le itukakau itoroiji sia sangamberi sikuddu ka bagat lalep. 16Buita kisedda leu iputoro patomui ka matada sirimanua, bule raitco sigalaimui simaeru, raumunake Ukkuimui ka sorga." 17"Bui nukua kam ka bagamui masitataake Surukat samba suratda tai nabi akuoi. Ta masitataake akuoi, masisutnake le. 18Aipoi kukua nia ka matamui: Pat tata manua samba polak, sara gorot ele titik ka Surukat geti ta tutatataake teret ipuaili sangamberinia. 19Oto kasei masitataake sara ka talagat Surukat nene kenanen sigoisonia samba masigelaiake kisedda ka sirimanua, bulat sigoiso le te nia oniakenen ka Purimataat Sorga. Tapoi kasei masigalaiake samba masigelaiake, bulat sabeu te nia oniakenen ka Purimataat Sorga. 20Aipoi kukua nia ka matamui: Ta bai isaliu puroipoatda siagaisurat samba tai Parise puroipoatmui, ta tuguguru kam ka Purimataat Sorga." 21"Anuarepman kam sikua ka taikebbukatta: Bui nupamatei; kasei pamatei, buita tuukum nia. 22Tapoi aku masikua ka matamui: Senen simagolu ka sarainania, buita tuukum nia; kasei sikua ka sarainania, 'sikanana' buita iukum nia Rapat Sabeu; tapoi kasei sikua ka sarainania, 'siroro' ka api narakongan le ituriribbaiake nia. 23Oto ai bai nukakau panguruatnu ka mejat Tuhan, sedda repdepnungan kabebelet bagat sarainam ka tubum, 24galakngake boiki panguruatnu ka matat meja, ei ekeu boiki paaban ka sarainam, ia pei oi ekeu nukau panguruatnu. 25Olaake nupaaban kam pajoggoloakenennu ai pei le kam ka enungan, bui isegeake ekeu pajoggoloakenennu ka sipasiukum; sipasiukum masisegeake ekeu ka polisi, kaunangan ekeu ka bagat penjara. 26Kukua nia ka matam: Taan te bebela ekeu sedda, teret lettuakenu utaknu." 27"Anuarepman kam atukua: Bui nupaelet. 28Tapoi aku masikua ka matamui: Senen sirituake tainanalep, matutunangan bagania ka tubunia, aieletnan nia ka paatuatnia. 29Oto ke ipajo ekeu matam sikattoet, kiok le, gikgikngakenungan nia; aipoi maeru pei le kekeu sara laddou tubum malimai, bui sangamuinet tubum tugikgikngake ka narako. 30Samba ke ipajo ekeu kabeinu sikattoet, tippu le, gikgikngakenungan nia; aipoi maeru pei le sara laddou tubum malimai, bui sangamuinet tubum tuguru ka narako." 31"Atukuangan leu et: Kasei sigalak sinanalepnia, kau ikau surat pagalangan ka tubunia. 32Tapoi aku masikua ka matamui: Senen sigalak sinanalepnia ke ta kalulut paelenan, nia le aikau sinanalepnia paelet; siala sinanalep sigalak leu et, sipaeelet leu nia." 33"Anuarepman leu et kam sikua ka taikebbukatta: Bui nupusuppa siboboi. Sisuppaakenennu kai Tuhan, kau nukau nia. 34Tapoi aku masikua ka matamui: Bui nupusuppa kam, ele ka onin manua, uddenan Taikamanua le poi; 35ele ka onin polak, kalak rerenia le poi; ele ka onin Yerusalem, kota kudduat Rimata Sabeu le poi; 36ele bui nupusuppa ka utenu, ta poi momoi nubulauake ele nupusuake beri sangantaili alainu. 37Tenan le kam kua: oo, ke oo, taa, ke taa; saliu ka nene, sibara ka Sanitungan le." 38"Anuarepman kam atukua: Mata silit mata samba son silit son. 39Tapoi aku masikua ka matamui: Bui nupagoluake kam sigalai sikatai ka tubumui. Ai bai silippat bailatnu sikattoet, kau leu et ilippat bailatnu sikatsiu. 40Samba ai bai singanduake ekeu lulut ibesiake iala leppeinu, obaake leu iala sobbem. 41Ele ai bai sibesiake nupaaleiake nia sangakilometer reunannia, tutnungan nia rua ngakilometer reunannia. 42Kau nukau ka sipasititiddou ka tubum, samba bui nupisik sioba masibale ka tubum." 43"Anuarepman kam atukua: Pukateki baga aleinu, pulagaki baga saggaknu. 44Tapoi aku masikua ka matamui: Pukateki kam baga saggakmui, samba tiddouake kam sia sipaoreji kam, 45bule ibailiu kam tatogat Ukkuimui ka sorga. Aipoi sulunia ibelaake ka sijo samba leu ka simatopit, samba leu urat ibeleake ka simaroipo samba ka sitaimaroipo. 46Aipoi ke sarat simakate baga ka tubumui nupukateki kam baga, aponia uktukmui? Ta kisedda leu ragalai sipuuku cukai? 47Samba ke sarat sasarainamui nuroroi kam, apa saliunia sigalaimui ka sigalaira sabagei? Ta kisedda leu ragalai sipuarat sabulungan? 48Oto kau ibailiu kam simasun eru, kele Ukkuimui ka sorga simasun eru."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\