MATEUS 6

1"Pagaba kam, bui nugalaiake kam puaaratmui masikau nia ikbungen sirimanua. Kisedda bai nugalai kam, taan nusisilo kam upamui ka Ukkuimui ka sorga. 2Oto ke nukau panguruatnu, bui nupaumun nia kele galaiakenenda sipatataju ka uma parurukat samba ka enungan, bule raumun sia sirimanua. Kukua nia ka matamui: arasiloan upada. 3Kekeu geti nupupanguruat, bui iagai nia kabeinu sikatsiu sikau kabeinu sikattoet, 4bule imalipput panguruatnu; ia geti Ukkuinu siitco simalipput masisiliake nia kekeu." 5"Samba ke manindou kam, bui kele paninindoura sipatataju. Aipoi sia raoba manindou sipuririo ka uma parurukat samba ka patabbarat enungan, bule raitco sia sirimanua. Kukua nia ka matamui: arasiloan upada. 6Kekeu geti, ke manindou ekeu, guruake le ekeu ka bagat biliknu, lekkereakenungan matatbaliu, panindoginungan Ukkuinu sikuddu ka simalipput. Ia geti Ukkuinu siitco simalipput masisiliake nia kekeu. 7Ke manindou kam, ba paiigi kam nganga kele sipuarat sabulungan; ka bagada poi kalulut igit titiboat le ituaarepi sia. 8Oto bui nuului kam sia; aipoi enan tapei nutitiddou kam, aiagaian Ukkuimui besiakenenmui. 9Kise le panindogatmui, 'Ukkuimai ka sorga: Bule itupuneni onim, 10ioi purimataatnu, ipuriuriu teu bagam ka polak kele ka sorga. 11Ake kanmai gogoi nene simemetnia. 12Appeake selemai, kele kai leu akuappeakean kai sipusesele ka tubumai. 13Bui nukau kai ka pasisiboat, belaake le kai ka Jo. [ Ekeu le poi sibakkat Purimataat, sibakkat gege samba pulatsanan teret buruburu. Amen.]' 14Aipoi ke nuappeake kam seleda sirimanua, appeakenangan leu selemui Ukkuimui ka sorga. 15Ta geti nuappeake kam seleda sirimanua, ta leu et iaappeake selemui Ukkuimui ka sorga." 16"Samba ke mupuaso kam, bui nupasiep kam matamui kele sipatataju. Rapakakau le poi matada, raitco nia sirimanua pupupuasoda. Kukua nia ka matamui, arasiloan upada. 17Kekeu geti ke mupuaso ekeu, tulaji le utenu, bui matam, 18bui imaitco ka sirimanua pupupuasom, sarat Ukkuinu sikuddu ka simalipput le iaagai nia. Ia geti Ukkuinu siitco simalipput masisiliake nia kekeu." 19"Bui nururuake kam pukayoatmui ka polak, sioi ipakatai tabbela samba kaop, sioi ragaugau samba ratakkou nia sipananangkou. 20Ka sorga le ruruake kam pukayoatmui, sitaioi ipakatai tabbela samba kaop, sitaioi ragaugau samba ratakkou nia sipananangkou. 21Kaipa poi pukayoatmui, sedda leu te paatuatmui." 22"Mata ia te alitot tubu. Oto ke malatsat matam, mapato sangalio tubum. 23Tapoi ke maramun matam, magepgep sangalio tubum. Oto ke magepgep pato ka bagat paatuatnu, apate kopet gepgepnia." 24"Ta anai beri sara sirimanua momoi ipuuku rua tuan. Ta isosoppi ipulagaki baga sisara, ipununtuki baga sisara. Ele marere nia ka sisara, maasa bagania ka sisara. Ta momoi nupuuku kam Taikamanua samba pukayoat." 25"Kalulut nene kukua nia ka matamui: Bui nupukarani kam baga purimanuaiatmui, pagalaiat komen ele loketmui. Samba bui imakarat bagamui ka tubumui, pagalaiat leppeiakenenmui. Ta enga pei le abeu ka kan samba tubu pei le abeu ka leppei? 26Itco le kam uma ka tei manua, taipangangaram, taipasimomonei samba taipasirururu ka gudang; tapoi ai le ipakokom sia Ukkuimui ka sorga. Ta kam pei le abeu ka uma? 27Kasei ka kam momoi masituppai nantat purimanuaiatnia sangaeto kalulut karat baga? 28Samba makarat kodda bagamui ka pagalaiat leppei? Lelekngake le kam ipuurau kainau ka mone, taipugagalai, taipamumutere. 29Kukua nia ka matamui: Beringan si Salomo ka bagat sangamberi pulatsanannia ta aiaili latsat leppeinia kele ogo nenda. 30Ke kise palalaingena sese ka mone Taikamanua, gogoi nene ai nia, mancep ribbaiake ka api, kaman pa ta ileleppeiji Taikamanua, kam simagulai tonem baga? 31Oto buian imakarat bagamui nukua kam: Apangan le komenmai, ele apangan le loketmai, ele apangan le leppeiakenenmai? 32Sipuarat sabulungan le masibebesiake sangamberinia nene. Aiagaian poi Ukkuimui ka sorga sangamberi besiakenenmui. 33Besiake le kam boiki Purimataat Taikamanua samba puroipoatnia, tuppaiakenangan leu sangamberinia nene ka kam. 34Oto bui nupukarani kam baga pagalaiat gogoi mancep; ai leu ipugejaji tubunia ka sia gogoi mancep. Metnangan senenia gogoi masipugejaji tubunia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\