MATEUS 7

1"Bui nupasiukum kam, bui iukum kam Taikamanua. 2Ukuman sikaumui poi iuukumake Taikamanua ka kam samba kirekat sikireakenenmui leu ikikireake Taikamanua ka kam. 3Angoi sinoile ka matat sarainam nuitco, tapoi arigi ka matam geti ta iagai tubum? 4Kipa te iooi nukua ka sarainam, 'Kuala boiki sinoile ka matam,' ainangan arigi ka matam? 5Ale sipatataju, arigi ka matam boiki belaake, ia pei toila nuala sinoile ka matat sarainam. 6Bui nukau kam sipunenan ka jojo, ia leu et bui nuribbaiake kam inumui ka matat sakkoilo, bui ipaperaki nia, lepa bailaakenangan tubunia isakbak kam." 7"Tiddou kam, tuaake ka kam; gaba kam, nusesese kam; luuluu kam, tububukaake ka kam matatbaliu. 8Aipoi senen sipasititiddou, masisisilo samba sipasigagaba, masisesese samba sipasiluluuluu, tububukaake ka sia matatbaliu. 9Ele ai pa ka kam sirimanua, ke itiddou kan togania, bukku le ikakau? 10Ele itiddou iba, ulou le ikakau? 11Oto beringan kam sirimanua sikatai, nuagai kam masikau panguruat simaeru ka tatogamui, sara pei Ukkuimui ka sorga. Ikakau simaeru ka sia sipasititiddou ka tubunia. 12Oto sangamberi kiddietmui ragalai sirimanua ka tubumui, ia leu te nugagalai kam ka tubuda; ia poi ne bagat Surukat samba suratda tai nabi." 13"Guruki kam gugurukat simaropdop, aipoi gugurukat simalio samba enungan sabeu sieei ka pulangokat le; maigi sia sienungi nia. 14Maropdop le poi gugurukat samba maokkip enungan sieei ka purimanuaiat, samba ta maigi sia sienungi nia." 15"Suksuk kam tai nabi sipatataju, siooi masitaget kam sipubiribiri tubuna, oto arimau simasakbak le sia. 16Ka buat sigalaira le nuaagai kam sia. Raaakpek leu pa sirimanua buat anggur ka rui, ele buat sileu ka laggigi? 17Kisedda leu te senen loina simaeru ibuaake simaeru, loina sikatai ibuaake bua sikatai. 18Loina simaeru, ta ibubuaake bua sikatai, ele loina sikatai, ta ibubuaake bua simaeru. 19Senen loina sitaibuaake bua simaeru, tutatadde le, gik ka api. 20Oto ka buat sigalaira le nuaagai kam sia." 21"Ta sangamberi sikua ka mataku, 'Tuhan, Tuhan' tuguguru ka Purimataat Sorga, sarat sipasigagalaiake siobat bagat Ukkuiku ka sorga le. 22Ka gogoi sialu maigi te sia sipasikukua ka mataku, 'Tuhan, Tuhan, ta amungantomanan kai ka onim, samba akuusiake kai sanitu ka onim, samba akugalai kai maigi pukerengan ka onim?' 23Alegiku le nia, 'Beri agaiku kam, katuitui kam ka mataku, kam sigalai sikatai!' " 24"Oto senen sipasiaarep tiboietku nene samba sigalaiake nia, kupakereake le nia kele sirimanua siagai paatuat sirioake lalepnia ka uddut bulak. 25Bele urat, bara eba, oi rusa masiboroi lalep nenda, ta mabubukkat, ka uddut bulak poi aiturioake. 26Tapoi sipasiaarep tiboietku nene samba sitaigalaiake nia, tupakereake le nia ka sirimanua sitaiagai paatuat, sirioake lalepnia ka uddut ngai. 27Bele urat, bara eba, oi rusa masiboroi lalep nenda, mabukkatnangan, bulat abeu dholounia." 28Kele ailepa aitiboake tiboiet nene Yesus, kiseiakerangan ngantomannia sirimanua simigi. 29Aipoi kele sibara gege le ipangantoman sia, ta kele siagaisuratda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\