MATEUS 9

1Ia geti janang Yesus ka abak, lepa putaliponangan sege ka laggainia. 2Lepa taroakerangan ka matania simasakit ai nia ka peremannia. Kele aiitco tonem bagada Yesus, kuanangan ka matat simasakit, "Ba makakarat baga sirou, atuappeakean jom." 3Ai piga pa siagaisurat masikua ka paatuatda, "Aipaloloian Taikamanua sinene!" 4Aagaina Yesus pinaatuda kuanangan, "Angoi nupaatu kam sikatai ka paatuatmui? 5Apa simalabbei tukua, 'Atuappeakean jom' ele 'Suru, puenung?' 6Tapoi bule nuagai kam nia kababarat geget Togatsirimanua ka polak nene masiappeake jo." Lepa kuanangan ka matat simasakit, "Suru, ala peremannu, toili ka lalepnu!" 7Tusurunangan leu, toili nia ka lalepnia. 8Kele araitco nene sirimanua simigi, malotorangan, umunakerangan Taikamanua sipasikakau gege kele nene ka sirimanua. 9Aimututuitui Yesus sedda, itconangan sara sirimanua sipuoni si Mateus, ai nia mukukuddu ka kantor cukai. Kuanangan ka matania Yesus, "Tut aku!" Tusurunangan leu si Mateus, tutnangan Yesus. 10Ai Yesus mukokom ka lalep Mateus, oi maigi sipuuku cukai samba sijo masipakomake Yesus sambada sipasiuluinia. 11Kele araitco nene tai Parise, kuarangan ka matada sipasiuluinia, "Ipakokomake kodda sipuuku cukai samba sijo gurumui?" 12Arep aiarep nia Yesus kuanangan, "Simaron tubu ta anai kaura dokter, sarat simaoringen le. 13Lelekngake pei kam katukolobat tiboiet nene, 'Katet baga le obaketku, ta buluakenen.' Aipoi ta masisogai simaroipo akuoi, sijo le." 14Lepa oi sipasiului Yohannes Sipasirarau ka matat Yesus masinounou, "Kai samba tai Parise mupuaso; sipasiuluinu geti angoi ta mupuaso sia?" 15Kuanangan ka matada Yesus, "Murereureu pa bagada saalei siputatalimou ainangan pei le siputatalimou ka talagada? Tapoi ai gogoinia ituala siputatalimou ka talagada; sedda pei te rapupuaso. 16Beri sara sitakkopmake komang sibau ka leppei siburu. Ibibiritnake le poi leppei siburu takkoman nenda, mabeunangan biritnia. 17Kisedda leu et ta anai sipasikakau anggur sibau ka suppit kulit siburu. Ipupukpukngake le poi, mapilinangan anggur, makatainangan suppit. Ka suppit sibau le itukakau anggur sibau bule ipasese ruania." 18Ai pei le ikukua nene ka matada Yesus, oi sara utet uma parurukat murappo ka matania kuanangan, "Atataan togaku sinanalep, tapoi konan le nurape nia ipurimanua." 19Tusurunangan leu Yesus tutnangan nia sambada sipasiuluinia. 20Ka teteret nenda leu et ai sara sinanalep sibara besi pujojaet pulu rua ngarurangan ujunia; ei nia ka teitei Yesus rapenangan jaijait leppeinia. 21Paatuatnia poi, "Kurape le leppeinia, mamalengan aku." 22Pitsanangan teiteinia Yesus, itconangan nia kuanangan, "Ba makakarat baga rogai, aiarauakean ekeu tonem bagam." Ka jam nenda leu et ale aimale sinanalep nenda. 23Kele aisege Yesus ka lalep utet uma parurukat samba aiitco sipupipiau samba sirimanua simigi sipugagaugau 24kuanangan, "Katuitui kam, ta amatei siokko nene, ai le nia memerep." Gagatirangan nia sangamberida. 25Kele arabela sirimanua simigi, guru Yesus, alanangan kabei siokko, tusurunangan. 26Mararatnangan katuareman nene ka sangalio laggai nenda. 27Tuitui aituitui Yesus sedda, tutrangan nia rua simapeset. Pugereirangan masikua, "Ale Togat David, kau imakate bagam ka kai!" 28Guruna le ka lalep, oi sia simapeset ralegeri nia. Kuanangan ka matada Yesus, "Matonem bagamui momoi kualeake kam?" Alegirangan, "Oo Tuhan." 29Lepa rapenangan matada Yesus kuanangan, "Kauan numale kam, siripot tonem bagamui." 30Maitconangan leu matada. Paneineinangan sia simakope Yesus kuanangan, "Pagaba kam, bui nupoiliat kam nia ka kasei pa." 31Tapoi kele arabela, arapaarep le pagalaiat Yesus ka sangalio laggai nenda. 32Kele aratuitui sirua simapeset nenda, taroakerangan ka matat Yesus sara sitaiagai manibo pinasaileu sanitu. 33Usiakena le sanitu Yesus, againangan manibo sitaiagai manibo. Makiseinangan ka bagada sirimanua simigi kuarangan, "Burunia tapei atuitco kele nene ka tai Israel." 34Kuada le ka sia tai Parise, "Ka geget utera sanitu le aioi iusiake sanitu." 35Ia geti gejenginangan Yesus sangalio laggai sabeu samba sigoiso. Gelaiakenangan sia ka uma parurukatda, paarepnangan Katuareman Simaeru pagalaiat Purimataat Sorga samba ialeake sene ngamata besi samba mala. 36Itco aiitco sirimanua simigi Yesus, makatenangan bagania ka tubuda, tenan le poi sulei tubuda, limai, kele biribiri si ta anai sipasijajago. 37Kuanangan ka matada sipasiuluinia, "Malio getaiet, tapoi goiso le sipugagalai. 38Oto tiddou kam kai Tuan sibakkat mone, bule ikoiniake sipasigegetai buat monenia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\