PILIPPI 3

1Pasilepania ale sasarainangku, kau imaangka bagamui ka bagat Tuhan. Ta maoru kaku masisuratnake minca pagalaiat nene ka kam samba masironake kam. 2Pagaba kam tubumui ka jojo, pagaba kam tubumui ka sipugagalai sikatai, pagaba kam tubumui ka sioba masisunat akkula. 3Aipoi sita le sipususunat sipulelelek, sipanindogi Taikamanua ka bagat Ketsat samba sipuaangka baga ka bagat Kristus Yesus samba sitaikatonemi ka galaiakenen simatotoila ka uddut. 4Kenanen kaku leu ai lulunia kukatonemi pagalaiat puakkulakat. Ke ai sabagei sikatonemi ka pagalaiat puakkulakat, sara pei kaku: 5tusunat ka gogoi sikabalunia, sibara ka bangsa Israel, ka muntogat Benyamin, tai Ibrani sipulelelek. Ka pagalaiat pususurukat aku tai Parise; 6kopet tuturuku, kukurukungan paamian; pagalaiat puroroipo masitutnake Surukat ta anai simagulai kaku. 7Tapoi apa sibailiu puuktungan kaku siburu, kineneiget kuaddeake nia rugi kalulut Kristus. 8Purugiatnan le kuaddeake sangamberinia, kalulut pasiaagai Kristus Yesus Tuhanku pei le malainge ka sangamberinia. Kalulut nia poi galakngakekungan sangamberinia nenda samba kuaddeake nia pora, bule kupuuktungi Kristus, 9samba kukuddu ka tubunia, ta kalulut puroipoatku kalulut pasirereddet Surukat, tapoi ka puroipoat kalulut tonem baga ka Kristus le, ia te puroipoat sipanguruatnakenen Taikamanua kalulut tonem baga. 10Kiddiet bagaku ia te masiagai nia samba geget katusuruatnia samba musara ka pangoringannia, bailiu makere aku ka bagat kamateiatnia, 11bule ka kalepakatnia aku leu tusuru ka simamatei. 12Ta leu te kalelepana akuala nia ele kasusun eruku, kukuruakeku le nia, baleu moi leu kuala nia kalulut aku poi aialaan Kristus Yesus. 13Ale sasaraina, beri aku leu ta kuaaddeake akualaan, nene le sigalaiakenenku: kukalipogi sangamberi ka teiteiku, ka mata le kuamiake, 14samba pabalau masiailiake ailiakenen, bule kusilo panguruat, ia te pasogaiat sorga sibara ka Taikamanua ka bagat Kristus Yesus. 15Oto sita simatua pupaatuanan, kau tapaatu kam kisedda. Samba ke ai ka talagamui bagei le paatuatnia, ai leu ipoiliat nia Taikamanua ka kam. 16Tapoi kenanen kisedda kipa teret siailita ia te taririuriuake enungietta. 17Ului kam aku ale sasaraina, samba lelekngake kam sia sipuririmanua kele kai sibailiu uluietmui. 18Aipoi kele simareirei kukua ka matamui, samba kineneiget kukua minca pagalu sou, maigi sia sipuririmanua sibailiu saggak siliktengan Kristus. 19Kalepakat puririmanuanda ia te pulangokat, taikamanuanda ia te balugura, pulatsananda ia te ailada, sarat pagalaiat polak le rapaatu. 20Aipoi bakkat laggaita ka sorga le, sibara sedda leu tangena kam Sipaarau sita, Tuhan Yesus Kristus, 21sipasisisili tubuta sikatai nene imakere ka tubunia simalatsat, siripot gegenia siooi masisumake sangamberinia ka tubunia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\