PAMOILIANAN 1

1Ia te nene pamoilianan Yesus Kristus, sipanguruatnakenen Taikamanua ka tubunia, bule ipatoila nia ka sapaguguletnia aponia babara bulat simaruei. Ia geti koiniakenangan malaikania masisegeake nia kai Yohannes paguguletnia. 2Munengakenangan nia si Yohannes sangamberi siitconia pagalaiat tiboiet Taikamanua samba pasimunengan Yesus Kristus. 3Mauktuk te sia sipasibabasa samba sipasiaarep tiboiet pamoilianan nene samba sireddet sitususurat ka bagania; aipoi teterenia amalegerengan. 4Sibara kai Yohannes, masiailiake sipitu paamian ka Asia. Kiliu baga samba aban sibara ka Taikamanua, sipuririmanua, siturerere puririmanua samba siooi geti, samba sibara ka sipitu ketsat sikuddu ka matat uddenan purimataatnia, 5samba sibara ka Yesus Kristus, Sipasimuneng simatopit, siboiki tusuru ka simamatei samba Ute ka sangamberi rimata ka polak nene. Ka tubunia sipununtuki sita baga, samba sibelaake sita ka jota kalulut logaunia -- 6samba sikau sita bailiu sara purimataat, bailiu imam ka Taikamanua Ukkuinia, -- ka tubunia le pulatsanan samba gege teret buruburu. Amen. 7Itco kam, ioi ka bagat tanairusa! Sangamberi mata masiitco nia, samba sia leu sipasipupunu nia; samba sangamberi bangsa ka polak nene mugeri masiitco nia. Oo, bulatnia! Amen. 8"Aku te Alfa samba Omega," ngangan Tuhan Taikamanua, sipuririmanua, siturerere puririmanua samba siooi geti, Sipulugege. 9Aku, Yohannes, saraina samba aleimui ka bagat pugejaat baga, ka bagat Purimataat samba puoom baga masingenaake Yesus, ai aku ka nusa sipuoni Patmos kalulut tiboiet Taikamanua samba pasimunengan siaket Yesus. 10Ka gogoi Tuhan sopsopnangan aku Ketsat, arepkungan ka teiteiku nganga sabeu, kele ngangan pipiau, 11sipasikukua, "Apa siitconu, suratnake ka bagat buko, koiniakenungan nia ka sipitu paamian ia te: ka Epesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Piladelpia samba Laodikea." 12Lepa beliuakekungan tubuku kumattai nganga sipaninibo kaku. Kele akutubeliu, itcokungan pitu reret pualitoat mas. 13Samba ka talagat pualitoat ai sara kele Togatsirimanua, muleppei siata teret ka rere, samba ka rurukatnia tulailai akkik tenga mas. 14Utenia samba alainia mabulau kele bulut biribiri, kele bulau kapas, samba matania kele juluu api. 15Rerenia masorobek kele tembaga sipuboboo ka pasilabokat; ngangania kele ipujaa eba. 16Ka kabeinia sikattoet aiuukkaake pitu panyanyat, samba ka ngungunia bela palittei, samba matania matoro kele torot sulu tugge. 17Kele akuitco nia, bele aku ka bebet rerenia kean le simamatei. Lepa rapenangan aku kabeinia sikattoet kuanangan, "Ba maloloto! Aku te Sipuboboiki samba Sikateitei, 18samba sipuririmanua. Amatei tedda aku, tapoi amurimanuangan aku, rimanua teret buruburu, kuksik kamateiat samba taikabaga leu ai ka kabeiku. 19Oto suratnake apa siitconu, sibabara kise samba sibabara geti pasat nene. 20Pagalaiat keleat sipitu panyanyat siitconu ka kabeiku sikattoet samba sipitu pualitoat mas, nene le katukolobatnia: sipitu panyanyat ia te malaikat sipitu paamian, samba sipitu pualitoat ia te sipitu paamian."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\