PAMOILIANAN 10

1Lepa itcokungan sara malaika bagei simaron tugorosot barania ka sorga, sipusosobbe tanairusa, samba ai linu ka utenia; matania kele sulu, samba rerenia kele arigi api. 2Ka kabeinia ai sara buko sigoiso sitububuka. Rerenia sikattoet iperaake ka koat samba rerenia sikatsiu ka polak. 3Pugereinangan sabeu nganga kele singa sipurorou. Lepa aipugerei punaunangan sipitu leleggu nenda. 4Lepana le aipunau sipitu leleggu, tarekngakekungan tubuku kusuratnake nia. Tapoi arepkungan nganga sibara ka sorga masikua, "Pakele le sikuat sipitu leleggu, ba susuratnake!" 5Lepa totoiakenangan kabeinia sikattoet malaika siitcoku sipera koat samba polak isit ka manua, 6pusuppanangan ka onin Taikamanua sipuririmanua teret buruburu, sibaraake manua samba sangamberi ka bagania, polak samba sangamberi ka bagania samba koat samba sangamberi ka bagania kuanangan, "Taan tupauuju teterenia! 7Tapoi ka teteret ipunau pipiau malaika sikapitu, ia te iulup pipiaunia, tukappulunangan leu pakeleat Taikamanua, kele sinegeakenennia ka sapaguguletnia tai nabi." 8Ia geti panibonangan minca ka mataku nenda nganga siarepku ka manua, kuanangan, "Kenan ala buko sitububuka nenda ka kabei malaika, sipera koat samba polak." 9Eikungan leu ka malaika, tiddoukungan bule iake buko nenda ka tubuku. Kuanangan ka mataku, "Alaan, komnungan nia; pongitnakenangan te balugunu, tapoi ka ngangam geti makaikai kele suat mani." 10Alakungan buko nenda ka kabei malaika, kopkungan nia; kaikai le ka ngangangku kele suat mani, tapoi kele akuguk nia, mapongitnangan baluguku. 11Kuanangan ka mataku, "Buita nuoleake minca masipaarep Katuareman Taikamanua ka sangamberi muntogat samba bangsa samba nganga samba ka tai rimata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\