PAMOILIANAN 3

1"Samba ka malaikat paamian ka Sardis suratnake: Nene le aikua sibakkati pitu Ketsat Taikamanua samba sipitu panyanyat nene: Kuagai sangamberi galajetnu, tukua ai ekeu muririmanua, oto amateian ekeu! 2Suruake ekeu, paron sipulelegei, simalegere matei; aipoi ta anai beri sara akusese sigalainu simaeru ka matat Taikamanuangku. 3Oto repdep, kipa sinilonu samba siarepnu, ia te nurereddet samba bauake paatuatnu! Aipoi ke ta mumata ekeu, oikungan kele sipananangkou, ta te nuaagai jam piga kuoi ka tubum. 4Tapoi ka Sardis ai leu piga pa sia sitaipalolit leppeira; sia te kupaeenungake muleppei simabulau, kalulut amateuan poi sia. 5Simamanang, nia te tuleleppeiji leppei simabulau kele nenda; samba ta kupoposa oninia ka buko purimanuaiat, tapoi kumumunengake le oninia ka matat Ukkuiku samba ka matada samalaikania. 6Kasei sibara talinga, kau iarepi sikuat Ketsat ka matada sapaamian!" 7"Samba ka malaikat paamian ka Piladelpia suratnake: Nene le aikua sipuoni Sipunenan samba Pubulanan, siukkaake panguksik David; ke ibuka, ta anai siooi masiluplupmake; ke iluplupmake, ta anai siooi masibuka nia. 8Kuagai sangamberi galajetnu; itco pei, akubukaakean kekeu matatbaliu, sitaioi raluplupmake kasei pa. Kenanen goiso le ronnu, tapoi anureddetnan tiboietku samba ta anupakele oningku. 9Arep! Ai piga pa sia sibara ka paamian Setan, sioniake tubuna Yahudi, oto taa, boko le, bulat kukokoiniake sia raoi murappo ka matam, samba raagai nuntut bagaku ka tubum. 10Kalulut anureddet tiboietku nupuom baga, aku leu kupasisikeli leu ekeu ka gogoi pasisiboat sipuaaili geti ka sangalio polak nene masisibo sia sikuddu ka polak. 11Maruei le kuoi! Ukkaake le bakkatnu, bui bara kasei pa siala kiritnu. 12Simamanang, kubabailiuake nia arigi ka Uman Sipunenan Taikamanuangku, taan bebela nia sedda; suratnakekungan ka tubunia onin Taikamanuangku, samba onin kotat Taikamanuangku, ia te Yerusalem sibau, situgogorosot sibara ka sorga, sibara ka Taikamanuangku, samba oningku sibau leu kususuratnake ka tubunia. 13Kasei sibara talinga, kau iarepi sikuat Ketsat ka matada sapaamian!" 14"Samba ka malaikat paamian ka Laodikea suratnake: Nene le aikua si Amen, Sipasimuneng simatopit samba sibulatnia, pasitaddaat sangamberi sibaraakenen Taikamanua. 15Kuagai sangamberi galajetnu; ta maleppet ekeu, ta maoloi. Maeru pei le leppet le ekeu, ele oloi! 16Oto kalulut kele oloi sulet le ekeu, ta maleppet, ta maoloi, kugegelekngake le ekeu. 17Anukua, 'Makayo le aku, amusukkarangan bibiletku, taan anai simagulai kaku.' Tapoi ta nuagai sikatai uktuk le ekeu, simasisibbu, simageba, simapeset samba simabulutut. 18Oto kunganturu ekeu bule nusaki ka tubuku mas silinaakenen ka api, bule numakayo, samba leppei simabulau, pakeietnu, bui imatoila pububulututnu katuailaatnu; samba leu et tula, masitulaji matam, bule imaitco matam. 19Kasei kupununtuki baga, ia te kuaase samba kunganganturu; oto besiake samba bauake paatuatnu! 20Aian tebai aku muririo ka matatbaliu samba masiluuluu; kasei pa siarep ngangangku samba sibukaake matatbaliu, tugurukungan mei ka tubunia, pukomkungan pasamba nia, samba nia pasamba aku. 21Simamanang, kukakau nia mukuddu ka bebeku ka uddenan purimataatku, keleu aku simamanang samba mukuddu ka bebet Ukkuiku ka uddenan purimataatnia. 22Kasei sibara talinga, kau iarepi sikuat Ketsat ka matada sapaamian!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\