ROMA 10

1Ale sasaraina, kiddiet bagaku samba panindogatku ka Taikamanua ia te bule rasese puaragat. 2Aipoi momoi kumunengake pagalaiat tubuda, bulat maron sia masisuru Taikamanua, tapoi ta ka bagat puaagai. 3Kalulut taiagaira puroipoat Taikamanua samba sarat puroipoatda sarada le rakakaroake, taireddetrangan puroipoat Taikamanua. 4Kristus le poi kalepakat Surukat, katuroipoatda senen simatonem baga. 5Aipoi aisuratnakean si Mose pagalaiat puroipoat kalulut Surukat: "Sia sipasigagalaiake nia, muririmanua kalulunia." 6Tapoi puroipoat sipubobongan ka tonem baga masikua: "Bui nukua ka bagam: Kasei te tusasakai ka sorga?" tibonannia: masigorosotnake Kristus; 7ele: "Kasei te tugogorosot ka taikabaga?", tibonannia: masisakaiake Kristus ka talagat simamatei. 8Tapoi kipa aikua? Kise le: "Malegere le tiboiet tubum, ai nia ka ngungum samba ka paatuatnu." Ia te tiboiet tonem baga, sipaarepmai. 9Aipoi ke numunengake ka ngungum, Yesus ia te Tuhan, samba nukatonemi kapaatuatnu susuruakena nia Taikamanua ka simamatei, maaraunungan. 10Aipoi mutonem baga ka paatuat masikau ka puroipoat, samba masimuneng ka ngungu masikau ka puaragat. 11Aikuangan poi Surat Sipunenan: "Kasei sikatonemi nia, ta tupakakaila." 12Ta anai poi pabaggeiatnia tai Yahudi ele bangsa bagei. Aipoi Taikamanua sisara nene, Tuhan ka sangamberi le, simaanggai ka sangamberi sipusosoga ka tubunia. 13Aipoi senen sipasisosogai onin Tuhan, maarau nia. 14Tapoi kipa iooi rasogai nia, ke ta rakatonemi nia? Kipa iooi rakatonemi nia, ke ta raarep pagalaiat nia? Kipa iooi raarep pagalaiat nia, ke ta anai sipaarep nia? 15Samba kipa iooi rapaarep nia, ke ta tukoiniake sia? Kele sitususurat: "Pate lainge kaooira sipasiaambit Katuareman Simaeru!" 16Tapoi ta sangamberi sirimanua masisilo Katuareman Simaeru nenda. Aikua poi si Yesaya, "Tuhan, kasei amasikatonemi pinaarepmai?" 17Oto ka pasiaarep le ibabara tonem baga, tapoi pasiaarep kalulut ai sipaarep pagalaiat Kristus. 18Tapoi kunounou: Bulatnia pa tapei araarep? Araarepman! Aipoi ka Surat Sipunenan atusurat: "Amaarepman ka sangalio polak nganganda, samba tiboietda asegean ka tutut polak." 19Tapoi kunounou minca: Tapei pa raagai tai Israel? Boiki aikua si Mose, "Kubailiuake kam mututu baga ka tubuda sirimanua sitaiooniakenen bangsa, samba masingoingoiake bagamui ka tubuda bangsa sitaiagai paatuat." 20Samba ka bagat eme le si Yesaya masikua, "Arasesengan aku sitaigaba aku. Akupatoilaan tubuku ka tubuda sitairere aku." 21Tapoi ka pagalaiat tai Israel aikua, "Sanganantat gogoi le kutotoiake kabeiku ka tubuda sitaimareddet samba simaron nganga."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\